מאגר ספרי קודש

ט'ז שבט רגישות

בס"ד

ספר חפץ חיים

אבק רכילות

135 יום

ט"ז שבט

רגישות

רכילות מעוררת שנאה גלויה בי יהודים אבק רכילות גורם לתרעומת - אמנם מחותה יותר - אדם מספר לשומע שפלוני דיבר עליו באופן שאמנם אין בו גנות ואין בו נזק אבל יש בדברים כדי לעורר בשומע תרעומת כלפי אותו כלפי אותו פלוני , הדוגמא הידועה למקרה כזה היא בדברי הקב"ה לאברהם על שרה שלא האמינה לדברי המלאך בבשורתו כי תיפקד , "למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי " אומר ה' לאברהם {בראשית י"ח ,י"ג }, אך לאמיתו של דבר אמרה שרה "ואדוני זקן " {פסוק י"ב} בירושלמי {פאה א' ע"א} מובא שחזרה על דבריה היתה נחשבת לאבק רכילות והנה לומר על אדם כן תשעים ותשע שהוא זקן הרי אין זה גנאי ולא דבק מזיק , בכל זאת ,אין זה כ"אדם זקן " קשיש לשמוע שאשתו מתבטאת עליו כ"אדם זקן " ודרך בני אדם להקפיד על כך , ולפיכך חזרה על ביטוי זה יש כח משום אבק רכילות , על כן דיברו הכתובים "לשון כדאי " בשביל להטיל שלום בין אברהם לשרה ,


" כל אדם שיש בו גסות הרוח , אין עפרו ננעו לתחית המתים"


בס"ד


פירוש הלכה ט"ז בשבט מחזור א'

גסות הרוח

גם יתבונן אדם בגדול עונשו בעולם הזה ובעולם הבא כמו שאמרו {סוטה כט ,ב} בשביל ד' דברים בעלי "בתים יורדים לטמיון וכו' , ועל גסות הרוח , ואמרינן נמי בסוטה ,{ה ,א }: כל אדם שיש בו גסות הרוח ,לסוף מתמעט וכו' , וגרזסינן נמי שם : אמר רב חסדא : כל אדם שיש בו גסות הרוח ,אמר הקדוש -ברוך-הוא :אין אני והוא יכולין לדור בעולם , שנאמר וכו' , ואמר רבי אליעזר : כל אדם שיש בו גסות הרוח ,אין עפרו ננער לתחית המתים , שנאמר וכו' , והוא מידה כנגד מידה דתחת שהיה לו לחשוב תמיד בנפשו , דסופו לילך למקום עפר רמה ותולעה ולא להתנאות וכנ"ל , והוא לא כן חשב , כי אם במרומי סלעים יהיה משגבו ,ובעליות מרוחים יהיה לעד מנוחתו ,יתר על כל בני גילו: לכן כאשר גופו נעשה עפר ,אין בעפרו כוח להתנער ממקומו , והכול יעמדו ויקומו על רגליהם ,והוא ישאר משכב נמוך תחת כפות רגיל כל האנשים אשר התגאה עליהם בעודו בחייו , וגם הוא מתעב עבור זה בעיני השם יתברך , כמו שכתוב {משלי טז,ה' }: "תועבת ה' כל גבוה לב ".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר