מאגר ספרי קודש

ז' שבט אף כשהדברים כבר

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

126 יום

ז' שבט

אף כשהדברים כבר ידועים

האיסור לספר רכילות קיים אפילו כשהשומע דבר העלול לעורר מדנים אין לחזור לספר כיצד הרע פלוני לשומע כי על ידי כך מוסיפים לשומע פרטים על הדברים שנאמרו אודותיו או שנעשו נגדו ובעקבות זאת הולכת ומתגברת שנאתו יתרה מזו , אם השומע עדיין לא התעמק בדברים ,הרי התורה עליהם תעורר אצלו שנאה חדשה נוסף על הקודמת ,


" תולה ארץ על בלימה ,על מי העולם קיים ? על מי שבעולם פיו בשעת מריבה "


פירוש הלכה ז' שבט מחזור א'

"שתהיו אוהבין זה את זה"

ולמה הדבר דומה ? לאיש שבניו מסבין על שלחנו ,וחלק מנות לכל אחד ואחד מבניו , וחטף אחד מיד חברו , והלך הבן הנגזל אצל אביו ואמר לו : אבי ,בקשתי מאחי שיחזיר לי חלקי ולא רצה ,ואני יודע שאין רצונך שנכה איש את אחיו ואף לא נריב יחד , על -כן בבקשה ממך ,תן לי מנה אחרת ! וכשמע אביו את הדבר , נשק אותו ונתן לו מנה אחרת גדולה ,ואמר לו : עתה מצאת בני חן בעיני עבור מדתך הטובה : אחיך השוטה יחזיק את חלקך , והיה לסעודה אחרת אתן לך בכפלים ולו לא אתן כלל ,אבל אם הבן הננזל לא יעשה כן ,אך שיריב עם אחיו ויכו זה את זה לעיני אביו עד שיוציא בלעו מפיו - אף שהאמת עם הבן הנגזל הזה ,אף- על -פי -כן בודאי יהיה דבר זה למדות עיני אביו , וישנא את שניהם יחד באמרו : היה לך לבקש ממני מנה אחרת והיית נותן לך ברוב שמחה ,ולא להכות ולריב איש את אחיו לעיני עבור דברים הבלים כאלה ,כן הדבר ממש בענין זה : הקדוש-ברוך -הוא ,שהוא מחלק מזון לכל ברואיו ,כדכתיב {תהילים קלו ,כה}: " נותן לחם לכל בשר ", הוא אביהן של ישראל והם בניו , כדכתיב {דברים יד ,א }: "בנים אתם וגו' " ורוצה בשלומם ואי רוצה במחלקתן : וכמו דאיתא בהנא -רבי -אליהו רבה ,סוף פרק כח ,וזה לשונו : אמר להם הקדוש -ברוך -הוא לישראל : בני אהובי ,כולם חסרתי דבר שאבקש מכם ! ומה אני מבקש מכם ,אלא שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדין זה לזה וכו' , ולא ימצא בכם עברה וגזל כו' {וכמו שהעתקתי לעיל בסוף} פרק ה} לכן כשאדם אחד נוגע בעסק של חברו , ובקש מאתו שיתעכב מה ולא רצה , ובא לפניהשם יתברךומתחנן לו שיתן לו מנה אחרת ולא יצטרך לריב עם חברו -בודאי ימצא עבור זה חן בעיני השם יתברך עבור מדתו הקדושה , כמאמרם {וחלין פט ,א} : מאי דכתיב {איוב כו ,}: "תלה ארץ על בלימה "? על מי העולם קים ? על מי שבולםאת פיו בשעת מריבה ,ועבור בטחונו בה' -ויתן לזה אפים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר