מאגר ספרי קודש

ג' שבט ידידים וקרובים

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

122 יום

ג' שבט

ידידים וקרובים

סביר להניח שאנשים אינם מחבבים את אלו המדברים סרה בידידיהם או בקרוביהם לפיכך , לספר למישהו שפלוני דיבר בגנות ידידו או קרובו הרי זה לספר רכילות,

חשיבות רכה יש לכלל זה כשהמדובר כילדים של ילד אם הן המספר והן השומע לא ישנו את דעתם על הילד עקרב כך , היות והתורה רואה ילדים כאשמים בגלל מעשיהם רק במובן מוגבל , הסיפור על התנהגותם כגרועה ,בכל זאת תופעה נפוצה היא שהורים או סבים נוטרים טינה למי שמספר לאחרים על התנהגותו הבלתי -ראויה של בנם או נכדם על כן , יהיה זה בגדר רכילות לספר להורים או לסבים שמישהו דיבר בגנות התנהגותו של הילד ,

"בטחו בה' עדי עד "

פירוש הלכה ג' שבט מחזור א'

איך לא נבטח בה' ?!

ובאמת כאשר יתבונן האדם ,צריך להתבושש ולהכלם : איך לא נבטח בהשם ! ואדקים מה שבארתי הכתוב {ישעיהו כו ,ד }: "בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים ", ובארתי , ולשון " עדי עד " בא להודות לנו ,שאף בזמננו ,שאנו רואין קצת הסתר פנים , ואי ההנהגה גלויה כמו שהיה מקדם בזמן הבית ,ועל -ידי -זה נמצאו כמה כופרים ומרדים בהקדוש -בורך -הוא ,אף - על -פי -כן יבטח בה' ,

משל למה הדבר דומה ? למלך אחד שהיה על כמה מאות מדינות , ונהג את מלכותו ברוב עוז והדר , שהיה בו די לפרנס לכל מקומות ממשלתו ,לכל השרים והממנים שתחתיו ברוב כבוד שמרדו ברמת רוחם בהמלך ,ונשמע הדבר להמלך ,ובעוד שישבו כסאות לו ,ושמע את קול עוף מצפצף בקול נעים וגם טוב -תואר מאוד , וצוה לאחד מעבדיו שתכף ביום זה יקחנה וישימה בהיכלו , כדי שיהנה מנעימת קולה ומתארה ,וכן עשה ,ובהוליכו את העוף להביאו להיכל המלך ,התחיל העוף לשורר בקול מתוק ונעים , ויען אחד מהסכלים ויאמר : עוף נעים ונחמד ! כמה גדלה תשוקתי לראותך ולשמוע את קול שירתך הנעימה ,וכמה גדלה צערי בזכרי את רוב יגונך אשר יהיה לך ,כי מאין יהיה עתה מזונך , אחרי שנשמע שיש מורדים על המלך ? ויען עבד המלך אליו ויאמר : הוי , סכל ופתי ! וכי מלך שהוא מושל על כמה מאות מדינות ואוצרות רבות בלי שעור , תצטרך העוף שנהנה המלך מתארה ושמח מצפצוף נעימת קולה לדאוג , על איזה גרגרי תבואה שצריכה לדי ספוקה ,מחמת שנמצא באיזה מדינה עיר קטנה שבה נמצאה שנים ושלשה מורדים ?!
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר