מאגר ספרי קודש

כ'ד טבת הערות תמימות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע : קבלת לשון הרע

114 יום

כ"ד טבת

הערות "תמימות"

יש פעמים שההלכה מקבלת הערות "תמימות " כעובדות ,לדוגמא ,כשהן נארות מפי מסיח לפי תומו שאינו מודע לתוצאות דבריו , בכלל ,אנשים אינם משקרים שלא לצורך ,כך שבאשר אדם אינו מידע לכך שהוא אומר דברים בעלי משמעות יש להניח שהוא דובר אמת ,

ההלכה מעניקה לאמירות כאלו תוקף של עדות בשני מצבים :


א} כאשר בטוח שבסופו של דבר תתגלה האמת לכל אנשים אינם ממציאים סיפורים כאשר ברור להם שדברי השקר שלהם יתגלו במלואם ,

ב} כדי לקבוע שפלוני אינו בחיים ,

לעומת זאת , אין תוקף להערות שליליות "תמימות ", הרי הן לשון הרע ואסור להאמין להן ," צריך אדם להחיזק טובה להקב"ה בזמן שיסורין באין עליו , למה ? שהיסורין מושכין את האדם להקב"ה"


פירוש הלכה כ"ד טבת מחזור א'

שמחין ביסורין

כדאיתא במדרש תנחומא {יתרו טז , א } וזה לשונו : צריך האדם להיות שמח ביסורין ,יותר מן הטובה , שאפילו האדם בטובה כל ימיו , לא נמחלו לו העונות שבידו , ובמה נמחל לו ? ביסורין ,אמר רבי אליעזר בן יעקקב {תנחומא תצא כ}: צריך האדם להחזיק טובה להקדוש -ברוך -הוא בזמן שיסורין באי עליו : למה ? שהיסורין מושכין את האדם להקדוש -ברוך -הוא שנאמר {משלי ג ,יב }: "כי את אשר יאהב ה' יוכיח "{גו' ,אם יסורין באין על האדם ,יעמוד בהם ויקבלם : למה ? שאין סו, למתן שכרן , {יל"ש תהילים ,סוף סי' תשכט } "דום לה' והתחולל לו " {תהילים לז ,ז}- צפה להקדוש -ברוך -הוא ,אם הביא עליך יסורין
אל תהי מבעט בהם ,אלא הוי מקבלן כחלילין {פרוש ,
כלי -זמר}, ער כאן לשונו , וסבילת העלבון הוא בכלל יסורין , כנזכר לעיל : "עושין מאהבה ושמחין ביסורין ",

וכתוב בספר 'תולדות אדם ' {פרק טז }, שפעם אחת נסע הצדיק רבי זלמן ,תלמידו של הגר"א ז"ל , עם אחיו הגאון רבי חיים מולאז'ון זלה"ה בדרך , ויהי בבואם למלון דבר אתם בעל המלון קשות ולא נתן להם מקום ללון ,וכאשר נסעו משם ,וירא רבי חיים את אחיו רבי זלמן וההנ הוא בוכה ויאמר לו : למה אתה בוכה ,השמת לבך אל דברי האיש ? ואני לא נתתי לבי לכל הדברים ! ענה רבי זלמן : אין אני בוכה האיש ,
ובוכה אני על שלא הגעתי עדין למעלת "הנעלבין ואינם עולבין וכו', שמחין וכו'".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר