מאגר ספרי קודש

כ'ג טבת היוצא מן הכלל

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

113 יום

כ"ג טבת

היוצא מן הכלל

ראינו לעיל שאסור להאמין אפילו לבן או בת הזוג , או לידי קרוב ביותר , כשהם מספרים לשון הרע על אחרים ,לכל היותר מותר להביא בחשבון את האפשרות שהדברים אולי יכולים להיות אמיתיים , הגמרא מביאה יוצא מן הכלל לכלל זה : כאשר המספר נחשב בעיני השומע באיש מהימן במיוחד השוקל בפלס את כל דבריו , באדם כזה אפשר לתת אמין ולהניח שהוא מספר את המעשה בדיוק כפי שהתרחש , עד כדי כך שהשומע כאילו היה עד למעשה ,והוא יכול לקבל את הדברים ולהאמין להם בתור עובדות ,עם זאת היות וההחלטה בדבר מהימנותו של המספר היא החלטה אישית של השומע , אסור לו להעביר הלאה את הדברים ולספרם לאחרים כאילו היה עד להם , אפילו כשמכוון לתועלת ,

החפץ חיים גורם שבימינו אין איש שיוכל להחשב מהימן בררגה כזו שדבריו יוכלו להתקבל בעובדות , ולפיכך אסור לכל אדם לקבל דברי לשון הרע ורכילות על יסוד סיפורו של מישהו אחר ,


"הנעלבין ואינן עולבין ,שומעין חרפתן ואינן משיבים , עושין מאהבה ושמחין ביסורין ,עליהם הכתוב אומר ואוהביו בצאת השמש בגבורתו "פירוש הלכה כ"ג טבת מחזור א'

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

וכהאי גונא בכל אדם ואדם אום יזכה למידה זו בשלמות ,יהיה נחשב לעתיד מאוהבי השם יתברך , ויאיר כצאת השמש בגבורתו , כמו שאמרו חכמינו ז"ל {שבת פח ,כ }: הנעלבין ואינן עובלין ,
שומעין חרפתן ואינן משיבין ,עושין מאהבה ומשחין ביסורין - עליהם הכתוב אומר {שופטים ה,לא} "ואהביו כצאת השמש בגברתו ", ופרשו המפרשים ,דקחשיב כאן שלוש מדרגות ,: א} שאינו עולב לחברו כשחברו מחרפו , אבל יכול להיות שישיב ,ב} שמעמיד על עצמו שלא להשיב , אצל לפחות לבו מר לו על זה , ומעמיד על עצמו שלא להשיב , כדי שלא ישיג יותר בזיון על -ידי -זה ,ומעמיד על עצמו שלא להשיב ,כדי שלא ישיג יותר בזיון על -ידי -זה מחברו ,ג} עושין מאהבה ושמחין ביסורין ,פרוש : מה שאינו משיב הוא מצד האהבה להשם , ומקבל יסורין אלו בשמחה , וכשמגיע למדרגה השלישית ,זוכה לכל הכבוד הזה , כי מידה זו באה לאדם מצד קדושת הנפש ומאמונתה הטהורה בהשם , שהוא משגיח על כל דרכיו , כמו שכתוב {איוב לד , כא}: " כי עיניו על דרכי איש וגו' ", ועושה הכול לטובתו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר