מאגר ספרי קודש

כ' טבת דאגה בלב איש

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

110 יום

כ' טבת

דאגה בלב איש

ראינו לעיל שסיפור גנות לצורך פריקה מועקה נפשית של המספר יכול להתחשב כאופן של דיבור שכוונתו לתועלת , סביר שאדם יביע את כעסו ותיסכולו שנגרמו לו על ידי פלוני באזני הוריו , כן או בת הזוג, מורו או רבו כדי לקבל מהם עצה או אישור והשתתפות ברגשותיו וחובתו של השומע לספק לו את התמיכה הזהו ולהרגיעו מדאגותיו , אולם ,גם במצבים כאלו ,אסור לשומע ,לקבל בליבו את הדברים כדברי אמת , היות ובכל שהדברים נוגעים אליו הרי המידע הזה הוא רק מכלי שני , לפיכך חשוב שתהיינה ההבנות הבאות בין המעורבים בשיחות מעין אלו :


ההלכה מתירה לאדם לפרוק מעת לעת את רגשותיו ולהביע את תיסבוליו באזני מישהו אחר , אולם ,ברור שמי שמעורב במחלוקת עד כדי כעס , או רואה עצמו קרבן לעלבונות של אחרים , אינו מסוגל להיות אוביקטיבי ,


" ירגיל עצמו תמיד לעורר רחמים ולהזכיר זכותן"


פירוש הלכה כ' טבת מחזור א'

תפילת סניגוריה על כלל ישראל

וכיוצא בזה מצינו בכמה מקומות בתנא -דבי -אליהו , ומהם בפרק יט ,]בחלק א', שעורר הרבה מאוד זכות על ישראל , והעתקתיו למטה ,וזה לשונו שם : רבונו -של -עולם , ראה נאה בענינו וריבה ריבנו ,ויעלה עלבוננו לפניך מה שנעשה לנו בכל שעה ושעה ,וזכור כמה בעלי -בתים יש בהם בישראל שאין להם פרנסה , ועוסקים בתורה בכל יום תמיד , וזכור כמה עניים יש בהם בישראל ,שהגויים מושכים את בשרם מעליהם {במסים וארנונית} ועוסקים בתורה בכל יום תמיד ,זכור כמה נערים יש בהם בישראל שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם ,ועוסקין בתורה בכל יום תמיד, זכור כמה זקנים וזקנות שיש בהם בישראל שמשכימין ומעריבין לבית כנסיות ולבתי -מדרשות ,ומחמדין ומתאוין ומצפין לישועתך בכל יום תמיד וכו' , אבי שבשמים ! זכור את בריתך שכרת עם הראשונים , עם השלושה צדיקים , אברהם יצחק ויעקב וכו' ,
וגם כתבת לנו בתורתך {ויקרא כה ,לה }: "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו " כמה פסחים וכמה סומים יש בהם בישראל שאין להם מזונות ,ואפילו הכי נותנין שכר למלמדים שילמדו עם בניהם תורה ,אבי שבשמים ! זכור לישראל שהם קיננך אשר מעולם , שנאמר {דברים לב ו }: "הלוא הוא אביך קנך וגו'", ואומר {משלי ח ,כב }: "ה' קנני ראשית דרכו ", אבי שבשמים ! זכור כמה אלמנות ויתומים שיש בהם בישראל ,שעוסקין בתורה ובמצוות בכל יום תמיד ,עין שם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר