מאגר ספרי קודש

כ'ה כסלו דעות אישיות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

85 יום

כ"ה כסלו

דעות אישיות

השאלות שקשה ביותר לענות עליהן הן שאלות סוביקטיביות אודות בני אדם :" האם הוא תלמיד חכם ?" " האם היא בחורה נכונה ?"

המושגים הללו יחסיים הם , שהרי באיזו נקודה נחשב בחור ישיבה ל"תלמיד חכם " ?וכיצד מודדים תבונה ?העדשר קנה מידה בררו ומוגדר הוא בעיה גם לגבי רוב תכונות האופי ומקשה מאוד על קביעת הערכות מדויקות בתחומים אלו ,


יתרה מזו ,ראינו שאסור לספק מידע העלול לחבל במימושו של שידוך אלא אם כן יש באותו מידע בסיס מספיק לכך , כיצד יכול אדם להיות בטוח באמת שהנקודות הכלולות בשאלה מעמידות בספק את התאמתו של השידוך ? כיצד אפשר , איפוא ,לספק בהלכה את המידע שנתבקש למסור ?

ברור שלא יהיה זה מן התבונה שאחד הצדדים יפנה בבקשת מידע מסוג זה אל מכרו ,למעשה ף


"כן הוא במידת השתיקה ... שמירה זו טובה עד מאוד"פירוש הלכה כ"ה כסלו מחזור א'

מעלת השתיקה

גרסינן בחלין ,דף פט {עמוד א } , אמר רב יצחק ,מאי דכתיב {תהילים נח ,כח }:
"האמנם אלם צדק תדברון ,מישרים תשפטו בני אדם "
מה אמנותו של אדם בעולם הזה ? ישים עצמו כאלם , מה שכנה הכתוב לזה בשם אמנות - להודות לנו כמה ענינים שונים : א, כי ידוע הוא , שאם ירצה אדם שאיננו אמן לעשות איזה כלי , אף שבשכלו מציר בנקל אופן עשיתה בכל ענינה , אף - על -פי -כן יקשה עליו עשיתה בפועל מפני שידיו עדין לא הרגלו לזה : מה שאין כן מי שהוא אמן , שכבר הרגל בזה מנערותו כן הוא במידת השתיקה : אף שכל מי שיש לו דעת הוא מציר בדעתו שמידה זו טובה עד מאוד ,שהוא משמר על -ידה מכל האסורים שבא על -ידי הדיבור ,ובלתה עלול לכמה מארעות , כמו שנבאר לקמן - מכל מקום אם יסכים האדם בדעתו לאחוז במידה זו רק בעת אשר יהיה מוכרח לזה מחמת מצות התורה ,כגון מלדבר לשון הרע ורכילות וליצנות ושארי דבורים אסורים ובלתם ידבר כל מה שירצה , אף הדיבור שאיננו הכרחי ,בודאי גם מזה אל ינח ידו , אחרי שלא הרגיל פיו ולשונו בענין מניעת הדיבור , ואדרבה ,הרגילם מנערותם לדבר כל מה שיעלה על לבו ,מה שאין כן אם ירגיל פיו כל -כך במידת השתיקה , כמו האומן לאמנותו , עד שתהיה לו השתיקה ענין טבעי בנפשו ,והדיבור -חוץ לטבעו , כמו באיש אלם : אז בודאי יהיה נכון לבו בטוח בה' שינצור לשונו מרע , ולא יבוא לכסלה עוד.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר