מאגר ספרי קודש

כ'ג כסלו מתן עצה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

83 יום

כ"ג כסלו

מתן עצה

הכללים דלעיל מתיחסים ליוזמתו של אדם להציע שידוך , מקום עבודה או שותפות עסקית ,ההלכה רואה באדם כזה נותן עצב ,ודורשת ממנו שלא להציע הצעת שיש מקום לחשוש שלא תהיה לטובת מי מן הצדדים ,

כללים דומים חלים על מי שלא העלה את ההצעה אבל אחד מן הצדדים פונה אליו ומבקש את עצתו ,גם עליו נאסר לתת עצה שאינה הוגנת לצדדים ומעודכים למעשה , אחריותו אפילו גדולה יותר מזו של השדכן ,בועד שהשדכן רק מציע את השידוך ,הרי היועץ לרוב מביע דעה על הצעה ההתקשרות ודעתו עשויה להשפיע ביותר על החלטתו הסופית של אותו צר,

אין להתיחס בקלות לנושא של מתן עצות , א'דם אינו מדריך אחרים אלא אם כן הוא מאמין שהוא מבין את המצב לאשורו ויש לו את ההבנה ונסיון החיים הנדרשים כדי להדריך את הפונה אליו ," לכל אדם מצווה להטיל שלום "

פירוש הלכה כ"ג כסלו מחזור א'

אין מחזיקין במחלוקת

וכל -זה כשאין יכולת בידו למחות ולהשקיט :אבל אם הבן נשוא =פנים לאביו ויכולת בידו להשקיט המריבה והוא מחריש , נענש עבור זה , וכדאיתא בתנא =דברי אליהו רבה , פרק כא , וזה לשונו , ולא יראה אדם את אביו ואמו כשהם מדברים דברים יתרים {פרוש ,לשון הרע , וכדומה ,וכל =שכן עוון מחלוקת ,שכלול בו הכול } ויחריש להם : ואם עשה כן ,} ואם עשה כן , הוא והם אינם ממלאים ימיהם ושנותיהם ,

וכן לכל אדם מצווה להטיל שלום בין הצדדים , והוא מכלל הדברים שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא , כדאיתא בפאה, פרק א , ואפילו אם הוא רואה בצד אחד שאין הדין עמם וראויים לעונש עבור מחלוקת , והיכולת בידו - אפילו הכי יש לו לאדם להתאזר בכל כוחו לעשות שלום בין הצדדים , ולא יתעצל בזה , אפילו הוא החשוב שבישראל , כמו שמצינו {במדבר טו , כה }: "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם "{ פרוש , להשלימם בדברי שלום }, ואמרו רבותינו ז"ל {בחלקו } {סנהדרין קי ,א }: מכאן שאין מחזיקין במחלוקת ,ואיתא במדרש {ויליש קורח ,סי' תשנב דף רנא ,סוף ע"ב }: לפי שהלך משה לפתחו של דתן ואבירם , זכה להציל ארבעה צדיקים של גיהנם ,ואלו הן : שלושה בני קורח ,ואון בן פלת.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר