מאגר ספרי קודש

ט'ו כסלו מוצרים מסוכנים

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

75 יום

ט"ו כסלו

מוצרים מסוכנים

מותר להזהיר אנשים מפני מוצר מסוכן - בתנאי שהאזהרה אכן מבוססת ואמיתית , אינספור פרויים טומנים בחובם סכנה כתוצאה משימוש בלתי נכון ,והרבה מוצרי מזון מעוברים אינם בריאים אם משתמשים בהם בכמויות מרובות ,במקרים כאלו , לא יהיה מוצדק להדביק להם תויות של מוצרים "מסוכנים " מוצדק להכתיר מוצר בתואר "מסוכן " רק כאשר הכרזה כזו נחשבת הגיונית על פי אמות המידה המקובלות ,{ראה יום 42 , תנאי שני }, יתר על כן , אם המידע אינו ידוע מכלי ראשון צריך לציין זאת בשעה שמספרים את הדברים {ראה לעיל ,יום 42 },

אם היצרן יהודי ,חייבים תחילה לפנות אליו ולדבר איתו {ראה לעיל ,יום 43 }, אם לא נתקיימו התנאים דלעיל ,ייחשב סיפור הדברים בלשון הרע , היות והם גורמים נזק ליצרן ,וגם לצרכן הנמנע , - שלא לצורך - מרכישת המוצר ,


"לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת"ח "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ט"ו כסלו מחזור א'

בו יבאור גודל עונש החולק עם רבו :

והנה עוון המחלוקת הוא אפילו אם חולק עם אדם השווה לו במעלה ,ועל -שכן , חס ושלום , אם הוא חולק עם תלמיד -חכם , אפילו איננו רבו , וכל -שכן אם הוא רבו , בוודאי גדול עונו ונכפלה רעתו , כי ידוע ,שדרך בעלי המחלוקת לבזות בדברים להצד שבנגדו , וידוע גודל ענשו של המבזה תלמיד -חכם ,ממה שאמרו בחלק {סנהדרין צט ,כ }, ונפסק כן כיורה -דעה , בסימן רמג, סעיף ו ,שהמבזה תלמיד -חכם הוא בכלל {במדבר טו, לא} "כי דבר ה' בזה , הכרת חברת הנפש ההוא עונה בה" {ואפילו בזמננו , אם הוא רק ראוי להודות הגע בתורה , נקרא תלמיד -חכם , והמבזה אותו ,אפילו בדברים בעלמא ואפילו שלא בפניו ,עוון פלילי הוא וחייב נדוי על זה ,בדאיתא ביודה -דעה , בסימן רמג , עוון פלילי הוא וחייב נדוי על זה ,כדאיתא כיורה -דעה , בסימן רמג ,סעיף ז , ובסימן שלד , בש"ך סעיף -קטן סח},וגם אין לו רפואה למכתו עבור זה , כדאיתא בשבת ,דף קיט {עמוד ב}:אמררב יהודה ,אמר רב : כל המבזה תלמידי חכמים ,אין לו רפואה וכו' , וגם חרבן ירושלים היה עבור זה החטא , דכאיתא שם : לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבזו בה תלמידי חכמים ,שנאמר {דה"ב לו ,טז}: "ויהיו מלעבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו וממעתעים בנבאיו , עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא ", עוד אמרינן {בברכות יט ,א} מאר רבי יהושע בן לוי , כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנום ,שנאמר וגו'.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר