מאגר ספרי קודש

כ'ז חשון אילו שאינם שומרי מצוות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

57 יום

כ"ז חשון

לשון הרע על אילו שאינם שומרי מצוות

לאור הכללים שנלמדו לעיל , מתבררים גם כללי לשון הרע ביחס ליהודים שאינם שומרי מצוות כלל וכלל ,

1 - היהודי הממוצע שאינו שומר מצוות בימינו לא זכה לחינוך יהודי משמעותי,בין אם הכיר אורח חיים יהודי כהלכתו ובין אם לאו , החברה היא זו שהרחיקה אותו מהכרת חיי התורה , הרמב"ם מושה אדם כזה לתינוק שנשבה ,אשר שוביו גידלו אותו לאור ערכים זרים ואשר חטאיו נעשים מחמת בורות , אדם כזה יכול להכלל הן בגדר של "עמיך " והן בגדר של "עמיתו "עלינו מוטלת החובה לחנכו מתוך אהבה ,

דאגה ורגישות ואסור בשום פנים לדבר עליו לשון הרע ,


"מהו אומנתו של אדם בעוה"ז!-יעשה עצמו אילם ."
ספר לשון שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ז חשון מחזור א'

העוון החמור מכל העברות

וזה לשון הגר"א באגרתו הקדושה "עלים לתרופה " והכל יביא במשפט על כל דיבור ,ולא נאבד ,ולא נאבד אפילו דיבור קל ,ולכן אני מזהירך שתרגיל בכל היותר ליושב יחידי , כי חטא הלשון על כולו , כמאמר חכמינו ז"ל, : אלו דברים שאדם אוכל וכו' ,ולשון הרע כנגד כולם {כונתו ז"ל למה שהעתקנו לעיל {פרק ח} בשם הירושלמי פרק א דפאה ,וכן העתיקו הגר"א בספור "שנות אליהו "{ פאה פ"א מ"א , מ"א" הפירוש בארוך , ד"ה והבאת שלום !} ,ומה לי להאריך בזה העוון החמור מכל העברות,"כל עמל האדם לפיהו " {קהלת ו ,ז }- אמרו חכמינו ז"ל {קהיר ו ,ו }, שכל מצותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו , מה אמנותו של אדם בעולם הזה ? יעשה עצמו כאלם {חולין פט ,א} וידביק שפתותיו כשתי רחים וכו' , וכל כף הקלע {ש"א כה , כט ,} הוכל בהבל פיו של דברים בטלים ,ועל כל דיבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם עד סופו , וכל זה בדברים יתרים ,אבל בדברים האסורים ,כגון לשון הרע וליצנות ושבועות ונדרים ומחולקת וקללות , ובפרט בבית -הכנסת ושבת ויום -טוב - על אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה מאוד , אפשר לשער גודל היסורין והצרות שסובל בשביל דבור אחד , ולא נאבד אפילו דבור אחד שלא נכתב , בעלי גדפין הולכין תמיד אצל כל אדם ואדם ואין נפרדין ממנו , וכותבין כל דבור ודבור , , " כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דברי {קהלת י , כ}, "אל תתן את פיך להטיא את בשרך ,ואל תאומר לפני המלאך כי שגגנה היא וגו' , למה יקצוף וגו' " {שם ה,ה} עד כאן לשון הגר"א.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר