מאגר ספרי קודש

כ'ג חשון החוטא מפעם לפעם

בס"ד
ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע למדובר

53 יום

כ"ג חשון

החוטא מפעם לפעם

אם ידוע על אדם הרגיל מפעם לפעם לעבור עבירה מסוימת שהנה עשה מעשה שיש בו מאותה עבירה ,כי אז לא חל החיוב לרונו כף זכות , אולם ,רצוי בכל זאת לנסות למצוא לו צד של זכות ולהניח שהפעם לא עבר עבירה , במקרה זה אין צורך בתוכחה ,

אם ברור למעלה מכל ספק שהאדם אכן עבר עבירה ,אזי חלה מצוות התוכחה וצריך לסייע לאותו אדם להתגבר על היצר הרע באמצעות תוכחה בדרך מכובדת ובלשון רכה ,

יש אשר תהיה תועלת גדולה יותר כשהתוכחה תיעשה על ידי מישהו אחר , כגון ידי קרוב ,או רב, לכאורה מותר לאדם שהיה עד לאותה עבירה לפנות לידיד או לרב , לספר לו על כך ולבקשו לטפל בענין ,אולם למדנו שאסור לרב לפעול על פי השמועה , ומשמעות הדבר שאסור לאדם להוכיח את זולתו אלא אם כן היה הוא עצמו עד לעבירה ,


"מי יוכל למלל את גודל קדושת אדוננו דוד ע"ה שקבל על עצמו דין שמים "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ג חשון מחזור א'

"הצור תמים פעלו ..."

עוד איתא בערכין {טו ב}, אמר רב חסרא:כל המספר לשון הרע ,ראוי לסקלו באבן : כתיב הבא {תהילים קא ,ה }"אותו אצמית ", וכתיב התם {איכה ג ,נג }" צמחו בבור חי וידו אבן בי ",
וראה ,אחי ,כי פלט ומאזני משפט לה' , וכל דברי חז"ל חיים וקימים דכשמואל"ב , פרק טז, פסוק ד ,אחר המעשה שענה דטד חמעבא ?: "הנה לך כל אשר למפיבשת ", שדבר זה נחשב לקבלת לשון הרע לפי דעת איזה מאמוראים {ועין בשבת ,דף נו {עמוד א}!
כתיב : "ובא המלך דוד עד בחורים , והנה משם איש יוצא ממשפחת וגו' , ויסקל באבנם וגו' , מתבת 'והנה ' משמע דשיך זה למעלה : אך מי יוכל למלל את קדשת אדוינו דוד , עליו השלום ,שקבל על עצמו דין שמים ולא הניחו לאבישי כן צרויה לנגוע בשמעי כן גרא , ואמר : "והי אמר לו קלל ",אף שלא שער שעידן בעצמו שהיה העונש עבור זה , דאי לאו הכי ,לא היה אומר לבסוף {שפ חש ,ל }: "אתה וציבא תחלקו את השדה" ,אף -על -פי -כן סבל כל העלבונות משמעי שסקל אותו באבנים ועפר בעפר ,כמו שכתוב בקרא {שם טז, יג }, ותלה שהכול בהשגחת השם יתברך ,
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר