מאגר ספרי קודש

י'ח חשון גרימת נזק

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת

48 יום

י"ח חשון

גרימת נזק

-תנאי שביעי : מניעת נזק מיותר,

כפי שהוזכר לעיל , ההיתר לספר לשון הרע לתועלת הוא מבוסס על העקרון המאפשר לספר גנות כאשר מכוונים לתועלת חיובית ,

הכוונה בכך היא אך ורק לדברי גנאי שאין בהם משום גרימת נזק אולם אסור לספר דברים מזיקים גם כשמכוונים לשם תועלת במקרה זה יש לברר את ההלכה ועל סמך ידיעתה לומר רק מה שמותר ,


" מילה בסלע שתיקה בתרי "

ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ח חשון מחזור א'

גדול ענשו של המדבר לשון הרע

וגם גרשו {קה"ר פר ה, נ} על פסוק {קהלת ה ה }: " אל תתן את פיך לחטיא את בשדך ", אל תאמור לשון הרע בפיך , להעניש כל בשרך בחטא זה ,רבנן פתרי המקרא הזה במרים , "אל תתן את וגו' - זו מרים ,דכתיב {במדבר יב ב} "והנה מרים מצרעת כשלג " :" ואל תאמור לפני המלאך "- זה משה , שנאמר {במדבר כ ,טז} "וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים ": " כי שננה היא " - הוא שנאמר {שם יב ,יא} "אשר גואלנו ואשר חטאנו ": " למה יקצף האלוהים על קולך" - על לשון הרע שאמרת על משה , שנאמר :" ויתר אף ה' בם וילך ": "וחבל את מעשה ידיך "- אמר רבי יוחנן : בפיה חטאה , וכל איבריה לקו , שנאמר :" והענן סר מעל האוהל והנה מרים וגו' " הדא הוא דכתיב :" אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו' " "שומר פיו ולשונו וגו' " משלי כא, כג }
וגרסינן באלה -בדברים -רבה {פרשה ו ,ד }: אמר רבי חגי : אין הנגעים באין אלא על לשון הרע , רבנן אמרי : תדע לך שהוא כן , שהרי מרים הצדקת , על -ידי שדיברה במשה אחיה קרבו בה הנגעים שנאמר {דברים כג ,ט} "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים ", הדא הוא דכתיב {תהילים נ , כ}: "תשב באתיך תדבר , בכן אמך תתן דפי וגו' " - רבי יהושע בן -לוי אמר : אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שמאביך ולא מאמך ,סופך :" בבן אמך תתן דופי ", שכל מי שמלאו לבו לדבר במי שגדול ממנו ,גורם רעה לעצמו , שיקרבו בו הנגעים , ואם אין אתה מאמין - הרי מרים הצדקת סימן לכל בעלי לשון הרע , הוי :" זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים וגו' " אמר רבין שמעון : ומה מרים הצדקת , שלא נתכונה לומר לשון הרע , אלא דיברה בשביל אחיה לטובתו , כך {עין בחפץ -חיים ,חלק א , כלל ח,בבאר מים חיים , סעיף -קטן א }- אותן הרשעים ,שמתכונין לומר לשון הרע על חבריהם לחתוך על חייהם ,על אחת כמה וכמה שיחתוך הקדוש -ברוך -הוא את לשונם שנאמר {תהילים יב, ד }: "יכרת ה' כל שפתי חלקות "
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר