מאגר ספרי קודש

סגולות החלה אשר תפרישוה

(הקודם) « תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

"החלה אשר תפרישוה מעיסותיכם , וה' ישים ברכה בבתיכם"

מצוות עשה מן התורה להפריש חלה מהעיסה וליתנה לכהן שנאמר "ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה" {במדבר טו} וגם בזמנינו נוהגת מצוות חלה מדברי חכמים ואינה ניתנת לכהן , ובחו"ל נוהגת מצות הפרשת חלה מדברי חכמים , כדי שלא תשכח תורה מישראל,
נהגו הנשים להקפיד לערוך עיסה בשיעור חלה בערבי שבתות וחגים ומנהג קדמון הוא , ויש לנשים ובפט להן להמשיך ולהקפיד בזה גם בזמנינו,
הפרשת חלה מגינה ושומרת על האישה ועל כל בני ביתה מכל גזרות קשות ורעות , ומגינה עליה בעת לדיתה , מצוות חלה מוטלת לכתחילה על האישה , ונכון שגם האיש ישתדל פעם אחת להפריש בעצמו ,ודבר בעיתו מה טוב להוסיף זכות על זכיותיו קודם יום הכיפורים,

ניפוי הקמח בנפת משי בלבד {נפה צפופה מאוד }, בעת הניפוי להתחבר בשיחה עם בורא העולם זוהי שעת רחמים ושעת רצון, להתפלל ראשית ותמיד על כלל עם ישראל, לחזרה בתשובה , לרפואה ולגאולה , הכנת העיסה לפי המתכון -טוב לומר מזמור קכ"א {יום שבת} בתהילים לקבלת עזרה משמיים ,
יש לזכור **** חמש : חם , מלח שמן , מרחיקים מהשמרים {מדכא את תפיחת השמרים"}

שעת הלישה הינה שעת רצון ורחמים גדולה מאוד בשמיים , יש להתפלל ולהרבות בתחנונים לבורא עולם , ממש להתקשר עמו ולהשתפך בפניו , לזכור שמצוות הפרשת חלה הינה סגולה בדוקה ללידה קלה, לבריאות, לשלום בית , לזיווג, לזרע של קיימא , לפרנסה טובה וכל משאלות הלב ,
בגמר הלישה לכסות את הבצק בשקית ניילון ולהצמיד מעל קופסת גפרורים כשצד הגופרית כלפי הבצק {גורם להתפחה מהירה מאוד} להניח את הבצק בצד לתפיחה ,
לומר :החלות לכבוד שבת קודש , יהי רצון שיהיו כטעם המן , כטעם גן עדן ,

מראה גן העדן וריח גן עדן ,
לאחר להדליק נר לצדיק, לפי מנהג אבותינו מדליקים נרות לצדיקים , לישועה ולהצלחה , כשמדליקים את הנר מומלץ לומר: הריני מדליקה נר זה לכבוד הצדיק... {לומר את שם הצדיק} ויהי רצו שבזכות הדלקת הנר תתקבל תפילתי {לפרט את הבקשה} וזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל,
טוב לשים צדקה {לנענע קופה }לבקש משאלת לב,

ההפרשת מתבצעת לפי הסדר הבא:
1} נטילת ידיים ללא ברכה
2} נר לצדיק
3} צדקה
4} ברכה תברך : ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה,
5} נטילת החלה וקריאת שם לאחר הברכה תקח חתיכה בשיעור כל שהוא ותאמר "הרי זו חלה"
6} "שריפת החלה לאחר ההפרשה יש לשרוף את החלה המופרשת ואפשר לשורפה על להבתהגז {ויש להזהר מלשורפה תחת סיר הנמצא על הגז},

תחום ההפרשה מנהג טוב שהאישה תאמר את פרקי התהילים : כ"ה , ל"ד

לאחר ההפרשה וקריאת התפילה תטול את החלק המופרש , ותשרוף אותו באש או בלהבת הגז, חלה מצוותה בשריפה , אם אין אפשרות לשרוף את החלה , יכולה האישה לקוברה , ואם אין אפשרות לקבור, תניח את החלה כמה ימים עד שלא תהיה ראויה יותר, אך אין לשים את החלה באשפה שזה דרך בזיון , ואסור לבזות תרומה, {לוקט מספר קצירת השדה על הלכות חלה ותרומות מאת הרב שניאור שלליט"א}לאחר האפיה מיד עם הוצאת החלות ודברי המאפה מהתנור יש להניח את החלות ע"ג מגבת מטבח ולפזר לשמור על חומן , כמו כן ניתן גם להכניס את החלות , לתוך ציפית ולכסות במגבות , לאחר כ-20 דקות כאשר החלות כבר קרות להכנס ניילון לקשור ולהעביר למקפיא,
*בשבת שלאחר חג הפסח טוב להכין חלה בצורת מפתח {שער גאולה , שער הפרנסה ...}
*לכבוד חג השבועות טוב להכין חלה בצורת 7 שלבים , כנגד שבעה רקיעים ,
אמר רבי יוחנן : למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודת אלילים , לומר לך שכל המקיים מצות חלה כאילו ביטל עבודת אלילים {ויקרא פרק ט"ו}


בעזרת השם יתברך סדר הפרשת חלה:
לאחר שהבצק תפח:
הריני באה לקיים מצוות הפרשת חלה לתקן שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו , לומר פעמים : ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו,
תפילה ובקשה: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שבזכות מצווה זו ובזכות הפרשת התרומה יתוקן עוון חוה אם כל חי שסיבבה מיתה לאדם הראשון שהוא עיסתו של עולם ובזכות מצווה זו תבטל המוות מן העולם ותמחה דמעה מעל כל פנים ותשלח ברכה בבתינו, אמן כן יהי רצון מלפניך שתברך עיסתנו כמו ששלחת ברכה בעיסות אימותינו שרה , רבקה , רחל ולאה , ויקויים בנו הפסוק "ראשית עריסותכם תחנו לכהן להניח ברכה אל ביתך "אמן כן יהי רצון,

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם , אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה

לאחר הברכה תקח האישה בצק בשיעור כל שהוא ותאמר "הרי זו חלה "
תחינה לאמירה לאחר הפרשת חלה:
יהי רצון מלפניך הי אלוהינו ואלוהי אבותינו שהמצוה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטייה ודקדוקיה , ותחשב הרמת החלה שאני מרימה , {להרים את החלה ב 2- ידיים } כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח שנתקבל ברצון , וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת עוונות , כך תהיה לכפרת עוונותי , ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים טובים עם בעלי {וילדינו} להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו ,וברוב אהבה , ושתתקבל מצות חלה כאילו נתתי מעשר , וכשם שהנני מקיימת מצות חלה בכל לב , כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשומרני מצער וממכאובים כל הימים , אמן כן יהי רצון

תפילה על הגאולה:
יהי רצון מלפניך , ריבונו של עולם , שתרחם על כל איש ואישה , קטן או גדול , יחיד או רבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער , אנא ה' תצילם מצרתם , ברכם מברכותיך, תחזירם בתשובה שלמה, ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך כמו שכתוב :" והיה ה' למלך על כל הארץ , ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד",

קיצור הלכות חלה - חלק מהלכות הפרשת חלה מקיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף
איזו עיסה חייבת בהפרשת חלה ? אין חיוב להפריש חלה אלא בעיסה העשויה מחמשת מיני דגן והם : חיטה , שעורין , כוסמין , שיבולת שועל ושיפון , אין חיוב חלה אלא בעיסה הראויה לבוא לידי לחם , אם עירב בעיסה איפלו טיפת מים או שלוש עם אחד משאר שישה משקין {אפילו ללא מים } חייבת העיסה בהפרשת חלה עם ברכה,
שיעור עיסה החיייבת בחלה: מנהג הספרדים להפריש חלה בברכה מעיסה שיש בה קמח החל ממשקל 1,560 גרם {ויש מהאשכזים שמפרישים בברכה החל משיעור של 2,250 גרם } אשה שעושה עיסה בביתה {להבדיל מהנחתום } על מנת חלק אותה לאחרים בעודה בצק ואין בכל חלק שיעור הראוי פטורה מהפרשת חלה , ואם בכוונתה לחלק רק לאחר שהבצק נאפה חייבת בהפרשת חלה , ואם מחלקת את הבצק לצורך עצמה , חייבת בחלה...
זמן ההפרשה: יש להפריש את החלה לאחר גמר הלישה וקדם האפיה , ואם שכחה להפריש לפני האפיה תפריש לאחר האפיה , ובעיסה רכה, יפריש לכתחילה רק לאחר אפיה,

אופן ההכנה חומרים של הפרשת חלה:
שמים בעקה 4 כפות שמרים+10 כפות סוכר+ מעל שמים 2 ק"ג קמח שנופה בנפת משי צפופה , מוסיפים 6 חצי כוסות מים חמימים ומיד לשים בתנועות סיבוביות לאחר להוסיף 2 כפות מלח וממשיכים ללוש היטב היטב , מוספים 1 כוס שמן וממשיכים ללוש , כשסיימנו ללוש לוקחים מעט קמח ומפזרים עם כף היד מעל כל העיסה , איך נדע שהעיסה שלנו טובה ? טובלים אצבע בקמח ומחדירים את האצבע לעיסה , אם החור בעיסה עולה מיד סימן שהעיסה מוכנה להתפחה , {במידה וחסר מים ניתן להוסיף 1/2 כוס מים נוספים וללוש שנית}
להניח בצד לתפוח כ40 דקות , לתפיחה מהירה ניתן לכסות את העיסה ביריעת ניילון ולהצמיד מעל ראש שום , לאחר ההתפחה מפרישים את החלה לפי הסדר , מחלקים את העיסה לכדורים שווים לתפיחה נוספת להכפלת הנפח , מושחים את החלות בביצה טרופה עם 3 כפות שמן זית שומשום ואופים בחום בגבוה עד שהחלות מקבלות גוון חום

בורא עולם מפה והלאה הברכה ממך , אני עשיתי בנאמנות הכי טוב שאני יכולה ועכישו ברכת ה' תהיה במעשה ידיי, אמן

מרשם של חומרים של חלות מיוחדות ברכת המוציא:

4 כפות שמרים יבשים
2 ק"ג קמח
2 כפות מלח
10 כפות סוכר
6- 7 חמימים !
1 כוס שמן

מרשם של חומרים של חלות מתוקות

4 כפות שמרים יבשים
2 חצי ק"ג קמח
1 כף מלח
2 רבע כוסות סוכר
5-6 כוסות מים פושרים
1 כוס שמן
4 ביצים

סוף !

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר