מאגר ספרי קודש

תפילה לבעל כשאשתו מעוברת

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רבונו של עולם, מודה אני לפניך על שחוננתני ונתת לאמתך אשתי הריון, יהי שם ה' מבורך ומרומם על כל ברכה ותהילה. ובכן,
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם על כל עוברות עמך ישראל, ותקל מעליהן צער עיבורן ותצילן שלא תפלנה ולדותיהן. והיושבות על המשבר ברחמיך הרבים תצילן מכל רע ותלדנה לחיים טובים. ובכללן יהמו נא רחמיך על אמתך אשתי (פלונית בת פלונית) ותקל מעליה צער עיבורה, ובמלאת ימיה ללדת תלד בנקל, ויצא הולד לאויר העולם בשעה טובה ובמזל טוב לנו ולולד. ולא יארע שום חולי ושום מום לא ליולדת ולא לולד, ויהי הולד שלם בכל אבריו ובכל חושיו, ותגזור עליו גזרות טובות ויהיה בריא מזלו, ואשמח אני ביוצא חלצי, ותגל אשתי בפרי בטנה בעולם הזה ובעולם הבא, ולא נבוש ולא נכלם לעולם ועד, כי בשם קודשיך הגדול הגבור והנורא בטחנו. אל מלא רחמים, התמלא ברחמים עלינו, חתום פה שטן ואל ישטין על אשתי בעת לדתה, וכל הקמים עלינו רעה תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן, מהר יקדמונו רחמיך, כי דלונו מאוד. בעל הרחמים, התנהג עמנו במידת החסד ובמידת הרחמים ותכנס לנו לפנים משורת הדין, ואל תבוא במשפט עמנו, ואל תדיננו כמעלנו. עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך הגדול, ותן לנו חיים ארוכים לעבודתך, ותזכנו לי ולאשתי שנזקין יחד בארץ הקדושה בעבודתך, ונשמח ביוצאי חלצינו בראותנו אותם עושים רצונך כרצונך. ונשלים תיקון נפש, רוח ונשמה בגלגול זה, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי עולם הבא. למען יזמרך כבוד ולא ידום, ה' אלוהי לעולם אודך.
עשה למען רחמיך הרבים, ולמען אבותינו הקדושים: אברהם יצחק וישראל עבדיך, ולמען משה ואהרון, יוסף ודוד, ולמען כל הצדיקים זכותם יגן עלינו והם יליצו טוב בעדנו. עשה למענך לא למעננו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:
(בית תפילה)
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר