מאגר ספרי קודש

תפלה לשלום

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
אבינו בשמים - מלך שהשלום שלו
אתה יודע כל ריבוי המחלוקות וחילוקי הדעות ופירוד הלבבות שנתרבו מאוד בדורותינו בעוונותינו הרבים, ועתה איני יודע כלל מה לעשות ואיך להתנהג ואיך לדבר ואיך לצפצף ואיך לרמז ואיך להתפלל. על זה אני מבולבל כשיכור. ריבונו של עולם, אדון השלום, זכני להיות איש שלום באמת, אוהב שלום ורודף שלום תמיד באמת בלב שלם, ולא אחזיק במחלוקות כלל לעולם אפילו נגד החולקים עלי וקמים כנגדי ועושים לי מה שעושים, ואזכה להיות כעפר ממש כאדמה הזאת שהכל דורכים עליה והיא נותנת להם כל הטבות. יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו אדון השלום מלך שהשלום שלו שתשים שלום בין עמך ישראל ויתרבה השלום עד שיומשך השלום בין כל באי עולם ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וניצחון וקינטור בין אחד לחברו. רק יהיה אהבה לשלום גדול בין כולם עד שיוכלו להתוועד ולהתייעץ יחד אחד עם חברו וידברו זה עם זה ויסבירו זה לזה האמת ויזכירו זה אל זה להסתכל על עצמם היטב בעולם הזה, עולם החולף כהרף עין כצל עובר לא כצילו של דקל ולא כצילו של תומר אלה כצילו של עוף הפורח, ואז יגרשו הרוח שטות בקירבם, ויתרבה, ויתגדל השלום בעולם השלום הנפלא שאתה עתיד לגלות לעתיד לבוא. ה' שלום ברכנו לשלום.
(מתוך ליקוטי תפילות)
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר