מאגר ספרי קודש

תפילה לשמירת הברית (לגברים)

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
ותזכני לקדש את פי בדבורים קדושים ותעזר לי לתקן כל הפגמים שפגמתי בפי,עד שאזכה שיהיהפימלא ברכת יהוה וימלא פי תהלתך ויהיו כלי השפע שלי שהם אמרי פי בשלמות גדולעדשאזכהלהמשיךתמידשפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום על ידי אמרי פי ותשמע תפלתנו תמיד, ותבטל רצונך מפני רצוננו ונגזר אמר ויקום ותקים מקרא שכתוב: "אנכייהוהאלהיךהמעלךמארץמצרים,הרחב פיך ואמלאהו" ותעזרנו ברחמיך שנזכה מהרהלקדשתהבריתבאמת ונזכה לתקן כל מיני פגם הברית שפגמנו עד הנה וזכות יוסף הצדיקשעמדבנסיוןוזכותכל הצדיקים אמתיים שעמדו בנסיונות רבות אין מספר וכפו אתיצרםלמעןשמךיגנו עלינו ובזכותם וכחם תעזור לי מעתה יהוה אלהי ואלהי אבותי שאזכהגםכןלכףאתיצרי ותאותי ותצילני ברחמיך מכל מיני פגם הברית שבעולם ולא אבושולאאכשלבשוםמכשולוהרהוררעכללמעתה ועד עולם ותזכני מהרה לתקון הבריתבאמתובשלמותכרצונךהטובואזכה לתקן בשלמות ברית הלשון וברית המעור ותחננומאתךחכמהובינהודעת דקדשה ואזכה ללמד וללמד בהתמדה גדולה ולקים את כלדבריתורתךבאהבהחוסוחננוורחםעלינוומלא משאלותינו ברחמים חננו ועננו ושמעתפלתנוכיאתהשומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים ברוך אתה שומע תפלה "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

ותרחם על כל ילדי עמך בית-ישראל הנכנסין לבריתו של אברהם אבינו,ותזמין לכלם תמיד מוהלים כשרים והגונים ואמנים וזריזים באמת, באפן שיקימו מצות מילה ופריעה בתכלית השלמותכרצונךהטוב, כיאתהקדשתידידמבטןוצאצאיו חתמת באות ברית קדש, וצויתנו ברחמיך,למול את בנינו,בן שמונת ימים, להכניסם בבריתו של אברהם אבינו על כןזכנוועזרנו ותזמין תמיד מוהלים כשרים והגונים ואמנים וראויים לעסק במצוה נוראה הזאת, ותעמדעלימינםותסמכם,שיזכו לקים מצוה זאת בשלמות הראוי,באפן שלא יקלקלוחסושלוםלהתינוקהנמולעל-ידםרקיתקנואותובכלהתקונים והקדשות שצריכיןלתקן ולקדש את התינוק על-ידי מצות מילה,ויהיה נמשך עליו צלם אלהים,צלם דמות תבניתו,ויזכה להיות שומר הברית באמת ולא יפגם בבריתו לעולם,וילכו יונקותיו, ויזכהלהוליד בנים ובנות חיים וקימים לעבודתך וליראתך ויצאו מכל אחד מישראל דורות הרבה עד סוף כל הדורות,וכלם יכירו וידעו את שמך הגדול,ויעשו רצונך באמת כל ימיהם לעולם, למען יתגלה אלהותך בכל העולמות על-ידי ישראל עמך אשר בהם בחרת:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר