מאגר ספרי קודש

תפילה מדהימה לכל הישועות

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
ממעמקים קראתיך יהוה, אדני שמעה בקולי תהיינה אזנך קשובות לקול תחנוני. יחיד ומיחד אדון כל, לעלא מן כלא ולית לעלא מנך, מלכי ואלהי אליך אתפלל, אליך אשוע, אליך אזעק, אליך אתחנן, לפניך אשתטח, לפניך אשתחוה ואכרעה אברכה לפני יהוה עושי, אליך שטחתי את כפי, פרשתי ידי כל היום, נפשי כארץ עיפה לך סלה.

לבי יצעק אל יהוה, מעומקא דלבא אני קורא אליך, מעמקי עמקים אני מצפצף לרחמיך וחנינותיך האמתיות כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים. כיונים הומות מתופפות על לבביהן, כן יהמה לבבי להמון רחמיך וחסדיך, כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא רועים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה, כן אשאג ואזעוק ואצעק ואשוע ואנהם ואערג ואצפצף ואקוה ואיחל ואצפה ואחכה לרחמיך וישועתך. לא אחריש ולא אשקט מלקרא תמיד אליך, יהוה אלהי ואלהי אבותי. כי הציקתני רוחי ועצור במלין לא אוכל, קראתי שמך יהוה מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי, שמע יהוה קולי אקרא וחנני וענני, ועזרנו והושיענו וזכנו לאמונה שלמה באמת, הצילנו נא אבינו שבשמים, מפגם אמונה, שמרנו ברחמיך הרבים והצילנו ממכות המופלאות הבאים חס ושלום על פגם האמונה, שאין מועיל להם שום דבר, לא רפואות ולא תפילה ולא זכות אבות, ואפילו כל הקולות של אח ואבוי וגניחות ואנחות גם כן אין מועיל להם, כי הכל נפגם ונתקלקל על ידי פגם האמונה הקדושה, אשר היא יסוד כל התורה כולה ויסוד כל העולמות כולם עם כל אשר בהם, שהכל תלוים ועומדים ומתקיימים רק על האמונה הקדושה:

רבונו של עולם, יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה. עליך השלכנו את יהבנו שאתה תלחום בעדנו, יהוה יריב את ריבנו וילחום את לוחמינו, כי אתה מרום לעולם יהוה. ולעולם ידך על העליונה. חוס וחננו ורחם עלינו ועזרנו והושיענו בזכות הצדיקים האמתיים שיש להם כח המושך באמת, שיתגבר בהתגברות גדול ונורא הכח המושך על הכח המכריח המפסיק, עד שיפול ויתבטל הכח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומהשם יתברך חס ושלום, שהם כלל כל המניעות וההרחקות וההסתות והפתוים והספקות וכל מיני מחלוקת וקושיות וכל התאוות ומדות רעות וכל מיני מניעות שבעולם, שכולם נמשכים מכח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומהשם יתברך. וכולם יפלו ויתבטלו בביטול גמור כנגד הכח המושך של הצדיקים האמתיים, עד אשר נזכה אנחנו וזרענו וכל זרע עמך בית ישראל וכל העולם כולו להיות נמשכים וכרוכים תמיד אחרי צדיקי אמת, וישליכו כולם את אלילי כספם ואלילי זהבם וכל תאותם, וילכו וירוצו אחרי צדיקים אמתיים, ונזכה כולנו להתקרב להצדיקים אמתיים בהתקרבות גדול, ולשמוע תורתם הקדושה וללמוד ספריהם הקדושים, ולקים את כל דבריהם ועצותיהם ושחותיהם הקדושות בשלמות באמת ובתמימות כרצונך וכרצונם הקדוש, עד אשר נזכה על ידי זה לשוב אליך בתשובה שלמה מהרה באמת ובלב שלם, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר