מאגר ספרי קודש

תפילות ובקשות

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
שתיקן מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א לרגל המצב הנורא והפיגועים הקשים אשר דם ישראל נשפך כמים בעוה"ר חובה קדושה לומר תפילה לזו ופרקי תהילים בכל יום חובה קדושה עלינו להתחזק ולקבל קבלות כגון, יותר הידור במצוות שמירת שבת , כשרות טהרת המשפחה וכו'

כל המצער עצמו עם הציבור זוכה וראוה בנחמת ציון תענית יא,}

תפילה שתיקן מדן דבינו עובדיה יוסף שליט"א
לרגל המאורעות הקשים:
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתתמלא ברחמים על כל עמך ישראל, ותצילנו מיד כל אויבנו ושונאינו ובמבקשי רעתינו , הפר עצתם וקלקל מחשבותם , ולא תעשינה ידיהם תושיה , כמו שנאמר ,עוצו , עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל ,ה' הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים ,חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה , ותבטל מעלינו ומעל כל עמך ישראל בכל מקום שהם כל גזירות קשות ורעות ותקרע רוע גזר דיננו ותזגור עלינו ועל כל עמך ישראל גזירות טובות ישועות ונחמות, קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדיך, אנא ה' שמור והגן עלינו ועל כל חיילי צבא הגנה לישראל, ותצילנו מכל צרה וצוקה ויגון ואנחה ומכל מיני פורענויות ותאונות דרכים , ושלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, ושמע קול תחינתנו ,כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה ,ברוך שומע תפילה ,
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום,


להצלחת עם ישראל לגאולה האמיתית והשלמה
פרקי תהילים לשמירה והצלחת עם ישראל:

קכא'} שיר למעלות אשא עיני אל -ההרים מאין יבוא עזרי : {ב} עזרי מעם יהוה {יאהדונהי } עשה שמים וארץ :{ג} אל -יתן למוט רגלך אל -ינום שמרך: {ד} הנה לא -ינום ולא יישן שומר ישראל: {ה} יהוה {יאהדונהי}שמרך יהוה {יאהדונהי} צלך על -יד ימינך:{ו} יומם השמש לא -יככה וירח בלילה :{ז} יהוה {יאהדונהי} ישמרך מכל -רע ישמור את -נפשך :{ח} יהוה {יאהדונהי } ישמר -צאתך ובואך מעתה ועד -עולם :

קל' {א} שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה {יאהדונהי } {ב} אדוני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני :{ג} אם -עונות תשמר -יה אדונימי יעמוד |{ד} כי -עמך הסליחה למען תורא:{ה} קויתי יהוה {יאהדונהי } קותה נפשי ולדברו הוחלתי :{ו}נפשי לאדוני משמרים לבוקר שמרים לבוקר :{ז} יחל ישראל אל -יהוה {יאהדונהי} כי -עם יהוה {יאהדונהי } החסד והרבה עמו פדות:{ח} והוא יפדה את -ישראל מכל עונתיו:

להצלחת עם ישראל לגאולה האמיתית והשלמה
תפילה תשובה:
יהי רצון מלפניך אל מלך יושב על כסא רחמים הרוצה בתשובה , שתן בלבנו ובלב כל עמך בית ישראל, אהבתך ויראתך ליראה אותך כל הימים , ותן בלבנו פחד הדר גאונך ונשוב לפניך ללב שלום ,כמו שכתוב בתורה משה עבדך , ושבת עד יי אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצווך היום , אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך ,ושב יי אלהיך את שבותך ורחמך ,ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יי אלהיך שמה : השיבנו יי אליך ונשובה , חדש ימינו כקדם :


צו השעה לכולנו לקרב כל יהודי לאבינו שבשמים ולאהוב אותו אהבת ישראל אמיתית, להרבנות בצדקה וגמילות חסדים כפי כוחו ולמעלה מזה , לזעוק לה' על עיכוב הגאולה ולצפות כל יום לביאת המשיח,
לעילוי נשמות הנרצחים בפיגועים הי"ר
להצלחת עם ישראל לגאולה האמיתית והשלמה!
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר