מאגר ספרי קודש

תפילה מדריך קצר להצלחה ועשירות

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
מדריך קצר להצלחה ועשירותמדריך קצר להצלחה ועשירות מלוקט מדברי חז"ל ומספה"ק

מדריך קצר להצלחה ועשירות:
השמחה התמידית מסוגלת להצלחה, עסקי התורה היא סגולה להצלחה - אמר רבי יהושע בן לוי - דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים - כל בעסוק בתורה נכנסיו מצליחין לו.
מי שאינו מדבר דברים בטלים מצליח בכל מעשיו.
הצלחה באה למי שמאכיל תלמיד חכם על שלחנו
על ידי אמונת חכמים באה הצלחה.

קטורת מעשרת,
איש אמונות רב ברכות , ובכן על ידי אמונה נתרבה הפרנסה,
אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו,
העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות,
כבוד בתורה וכבוד השבת מסוגלים לעשירות ועיקר כבוד השבת היא האכילה , כי אכילת שבת יקרה מאוד הוא כולו קדוש ועל כן מצוה גדולה להרבות באכילת שבת והוא תיקון לחילול שבת,
מי שאין לו פרנסה יעסוק בתורה תתקבל תפילתו , ולא רק בעיני פרנסה בלבד אלא שאנו לומדים נתקבלות כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים הן ברוחניותוהן בגשמיות , כי התורה נקראת אילת אהבים ויעלת חן שמעלה חן על לומדיה ,לכן העוסק בתורה דיבוריו ובקשותיו החס דברי חן ועל ידי זה נשמעת תפילתו ובקשתו מתקבלת,
המקיים ספר תורה של אביו בביתו זוכה לעושר,
הצניעות מסוגל לעשירות,
על ידי תשובה הפרנסה בנקל ,ומי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים כי תהילים מסוגל לתשובה , ואפילו מי שמתעורר לעשות תשובה, יש כמה דברים המונעים מזה , כי יש כמה ששער התשובה סגור בפניהם ויש שאינו יודע להגיע אל השער השייך לו שדרך שם דוקא צריך לשוב להשי"ת וכיוצא בזה שארמניעות המונעים את האדם מן התשובה עד שיכול ח"ו לבלות ימיו ולמות בלא תשובה ח"ו, ועל כלזה מסגול אמרית תהילים , שאפילו אם אין לו שום התעוררות לתשובה , על ידי תהילים יזכה להתעורר לתשובה , ויזכה להגיע אל השער השייך לו ולפתוח השער ,נמצא שעל ידי אמרית תהילים זוכים לתשובה אשרי מי שיתרגל באמירת תהילים, הן בחודש אלול ועשרה ימי תשובה והן משך כל השנה כולה,
על ידי טבילת מקוה הפרנסה בנקל , ונתבטל המחלוקת והכעס וזוכה לשלום ולרחמנות ולדעת גדול וזוכה לרפואה ולחיים ואריכות ימים ולעורר בני אדם להשי"ת.

|נר עיקר הפרנסה וההצלחה והעשירות תלויים בתיקון הברית , כי על ידי פגם הברית מתמעטת הפרנסה , וגם הפרנסה שזוכה לה באה לו במרירות ויגיעות , וכפי שזוכה לתקן את עצמו בענין זה ובפרט במה שנכשל בעבירה החמורה והיא הוצאת ז"ל ר`ל כן נפתחים לו שערי ברכה והצלחה ועשירות , ומי שזוכה לתיקון הברית כראוי מתרומם מזלו תזכה לעושר , תזכה להשגת התורה , ולתפילה ולשמחה ,ולביטול מדות רעות, לכן יש ללמוד היטב בספרי מדריכים כיצד יזכה אדם לתיקון זה הנקרא גם תיקון היסוד , ואז אשרי לו בעולם הזה ולעולם הבא,
כעס מזיק לפרנסה והעשירות מאוד מאוד ,ותדע כשהיצר מסית אותך לכעוס תדע שבזאת השעה משפיעין לך מלמעלהאיזה סך ממון והיצר רוצה לקלקל זאת ההשפעה של העשירות ואפילו אם כבר יש לו ממון יכול לאבד אותו על ידי כעס,
סגולה נפלאה להצלחה ללמוד בספר הקדוש תנא דבי אליהו כי במגע ידו של אליהו הנביא הכל מוצלח , לכן טוב מאוד מי שיכול בפרט בבוקר , לעסוק קצת באיזה לימוד תורה שהוא ואחרך כך להוסיף וללמוד בספר תנא דבי אליהו , ואם כה יעשה אזי בעזרת השם עשוי לראות נפלאות ושינוים מפתיעים במהלך חייו ,גם ממולץ ללמוד בספר הנזכר בלילה לפני השינה , ובכל עת ביום ובלילה ואזי רוח קדושתו תופיע , ויראה הצלחה גדולה ויזכה , לזכרון ולפתיחת הלב בלימוד התורה יתחזקה על ידי הלימוד ביראת שמים וקיום המצוות,
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר