מאגר ספרי קודש

תפילה על עם ישראל

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
אנא ה' אלהי ישראל אלוה כל רחם עלינו שקשה לנו כבר להתפלל אליך, וראה נא שאנו צריכים רק אותך, תתפלל אתה עלינו בבקשה ממך, ותלמד נא אתה ית זכות עלינו כי יכול תוכל לבטח ואל תצער לנו עוד, למד אותנו מה לעשות והיה עמנו לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך, בנחת ולא בצער אמן,
חננו ולמד אותנו שנהיה בשלום ובאהבה זה לזה, רחם עלינו במה שאתה ית' מצפה ורוצה מאתנו, והקל מעלינו ואל תצער אותנו על זאת, תן לנו אתה לב ורצון וחשק למלא רצונך באמת ובתמים, ואל תשאיר אותנו כך הולכי חשכים, ואל תותיר אותנו ככה לכעס והמכאובות של החיים, נא ונא למענך החזר פנים כי מבלעדיך אין אלהים, ואל תעזוב אותנו שוממים ומבולבלים, כי זוהי גדולתך ככה בדלותינו ושפלותינו ובכל אשמותינו להסביר לנו פנים, חוס וחמול עלינו על כל מה שסרחנו מהיותנו עד עכישו, ואל תשאיר אותנו ככה מחכים ,ואם לא היה נאה לנו מה שהתנהגנו, אבל לך נאה ויאה להתגדל ברחמים גמורים כי אנחנו יצורים ואתה אלוהים,
רבש"ע עבדך אוהבך רבינו נחמן בן פיגא זיע"א כתב שעוון אין שייך לאיש ישראי, ואנו לא מרגישים את זה , אבל אתה ית', קומה בבקשה, וכי מאיפה ניקח התגברות על היצר הרע ? וכי ישאלוהים מבעלדיך שנותן כוח ? הרי אי, תן לנו את הכוח, למד נא אותנו אתה ... שאנו צריכים לך גם על התקוה והצפייה, ויכולתינו ראה נא שהיא מועטה, ויכלתך היא הנשגבה, פנה נא אל עצמך בעדינו בתפילה כנה ומפייסת ואמור לעצמך "כי עת לחננה",
רבשע"ע עבדך אוהבך רבינו הנד לברכה, כתב "מי שילמד זכות על ישראל יזכה לעליה גדולה", רבש"ע למד נא אתה ית' זכות על ישראל ויהיה לך עליה גדולה ואזי יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ואם אתה רוצה דוקא מאתנו אז למד נא אותנו זאת אתה , היות וגולגלתינו סחרחרה, אתה לנו התקוה והישועה ,ועוד מה אתפלל ודעתי מוגבלת וקטנה, ודעתך אך היא תמימה ... נא הראנו חיים יותר יפים פה על פני האדמה ....
רבש"ע כלום בשביל מה אתה מייסר אותנו מכל העמים שנא "ואהבו שיחרו מוסר " וכתיב "אהבתי אתכ אמר ה'" ועכשיו רבש"ע אנחנ לא מרגישים שתאה אוהבנו, מרוב היסורים והצער והיאוש, והרבה מרגישים שתאה כועס עלינו, כלום לא בראת יצר הרע אלא שנתגבר עליו ונזכה על ידו, ועכישו רבש"ע נכשלנו מאוד ואין לנו כוח ודעת אפילו לרצותך שתושיענו ,אתה אבינו ואלהינו....וזו גדולתו של אבא שעומד לימין בנו בזמן שנשפל, והרי אנחנו נשפלנו בגלל היצר הרע שאתה בראת, קום נא והושעינו שאין לנו כונת להכעיסך וכיוצא, רק התאוות שיצרת בנו גרמו ,והרי אין מוגבלות לרחמיך וחסדיך, איפה אתה רבש"ע? איפה רחמיך ? ואיה כל הכתוב בתורה והנביאים וחז"ל על אהבתך לנו ? האם נשאר רק בספר ? רבש"ע לנו יש יצר הרע שכשסורים את הספר אז רואים עולם הזה אבל אתה, מי יאמר לך מה תעשה ? ואם אינך שומע לנו אז מה נעשה ? והמנהיגים שבינינו לא מסתדרים אז אמור נא מה נעשה אנו הקטנים ? הן רק אתה התקוה לנו על אלה החיים ? אז מה תחכה ?ואם רצונך עוד להסתתר ולנסותינו וללמד ולעשות את הכתוב בתורתך כרצונך, ואני בעצמי מקוה לך על מה שהתפללתי ועל מה שיבוא, ועל הכל, חנני נא והיה עמי להתפלל על העם הזה כראוי,
רבש"ע תתפייס למענך, ולמען שמך בעבור הברית אשר כרת עם אבותינו אברהם ויצחק וישראל עבדיך, והושעינו ממידת הדין המקטרגת,
רבון העולם, אתה הבטחת את משה בין עושין את רצונך בי ולא עושין רצונך אתה גולאם כמו שנא "כי ידעתי את מכאוביו" אף על פי כן אני גואלם ,גאל אותנו נא כעת ואל תחכה עוד ממך התפילה והבקשה,
רחם עלינו ה' אליהו ,שנשארנו מסובכים במידות ותאוות רעים... ראה שרק את נשארת לנו ואין נא לך לעזבנו ככה , חננו והקימנו כי אנו עם עצמנו מסובבים , אבל אתה יכול להושיע לכולנו , שאנחנו אין לנו אליך פיוסים ובמה נבוא אליך ? רק בך,
רבש"ע אבינו אלהינו תציל אותנו מהצער מהיאוש וראה נא מה שאנחנו ככה חילונים דתיים , מזרחניקים חסידים ליטאים ספרדים אשכנזים וכולי כל מיני פלגות שונים , והמחלוקת והשנאה והמריבות בינינו, רחם נא על הטוב הכבוש בנו , כי לא סתם בנו בחרת רחם נא על הטוב הכבוש בנו , כי לא סתם בנו בחרת רחם נא על המצטערים שבנו ועל כולנו בלי יוצא מן הכלל ולמד נא אותנו איך לחיות , איך אליך להתייחס ,אנחנו כבר לא מרגישים איך שבנו בחרת , והרבה עזבו את היהדות , והנשארים גם כן שפלים ובחיים , רבש"ע , האם אין לך את האופן ללמד אותנו דרך הטוב בלי כל היסורים המכוערים הללו, רבש"ע אין מי שיחייב אותך להכאיב לנו , כי אתה כל יכל ואין מי שיאמר לך מה תעשה ותפעל ,,, נא אמור לצערינו ולצרותינו די , שובה ה' שובה , כי אנו לא נדע לעורר רחמנותך , קום נא בעצמך , ותתפלל עלינו , רבש"ע מה עוד אדבר ? תקותי עליך מה שהתפללתי ומה שלא התפללתי חמול נא בשארית התוקה שעוד הותרת לנו מאיתה למחיה , הן נותר התנ"ך שנות דור ובו יסופר מנפלאותיך לדור ודור, אנחנו אל מולך עם הרגשה בדרך כלל ממוטטה , והקדושה נעלמה ,והדת מכוסה בשקר ורמיה ... ומי אם לא אתה לפקוח עינינו בתורה ... ובתפילה ....ובכל הנהגה ומידה נכונה ....שנזכה לשוב אליך באהבה .... שוב נא אליך בעצמך כי אנו ממך ושלך הן אתה התקוה אתה הישועה קומה בעדינו נא למענך ,
רבש"ע אתה בורא העולם ומנהיגו וכן כל העולמות כולם ,ואמר וח"ל שבראת הכל בשביל ישראל ,רבש"ע איפה אתה עלינו כעת באלו הצרות והצער שאופפים אותנו ,איפה אתה עלינו כעת בתורה לזוכר את יציאת מצרים ? איפה אתה שכתבת 50 פעמים ולשונם ובגדיהם וכעת אנו מבולבלים יותר, ועכישו אנו חלשים ורפויים באמונה, ואנו צריכים אותך בעצמך על האמונה והתפילה ועל הכל , איפה אתה שנתת לנו התורה ואמרנו לך "נעשה ונשמע" ... איפה אתה שניצחת את ישראל במלחמות ועשית עמנו דורות דורות ניסים ונפלאות, ואמרת עלינו "כולך יפה רעיתי ומום אין בך", נא אמור מה עלינו להרגיש במציאות הזו שאתה כל כך מסתתר ושותק , רבש"ע רעה נא ראה בכל מה שהתנהגגו כי זוהי דעתינו וסברתינו שאתה בעצמך חננתנו,
רבש"ע, למד אותנו חננו שנזכה להבין אותך כבר באלה החיים ולהיות כרצונך בכל הענינים ,ושהיה בנחת ולא בצער, כי אתה אלהינו אתה אבינו מעולם, והרי אתה אותו אלהים ,ואין בך שינוי, רק אנו נפלנו, רחם עלינו חזננו והקימנו ותחזיר פניך אלינו כי באור פניך חיים ושמחה לנו יהיה עמנו ואל תעזבנו עוד לעולם ברוך אתה שומע תפילה!
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר