מאגר ספרי קודש

תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רחם עלי והושיעני. ותן לי פרנסתי מן השמים קדם שאצטרך לה. ותתן לי ולביתי "לחם לאכל ובגד ללבש. לאכל לשבעה ולמכסה עתיק"...
ותזמין לי פרנסתי בלי שום טרחא ויגיעה כלל בכבוד ולא בבזוי בהתר ולא באסור בנחת ולא בצער מתחת ידך הרחבה והמלאה, ואל תצריכני לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם. וכשם שנתת מזון ופרנסה לעמך ישראל במדבר ארבעים שנה, והורדת להם את המן מן השמים, ושמלתם לא בלתה מעליהם, כן תרחם עלינו ותפתח לנו את אוצרך הטוב מן השמים. ותזמין לנו פרנסותינו בנקל בלי שום טרח ברוח גדול. ותציל אותנו תמיד מכל מיני דאגות פרנסה, ותשפיע לנו שכל ודעת מאתך לבטח בך תמיד. ואתה תכלכלני מן השמים אותי ואת ביתי ואת זרעי ואת כל אשר לי.

ותשפיע לי כל מחסורי קדם שאצטרך להם, באפן שאוכל לעסק בתורתך ועבודתך תמיד באמת בכל לב ונפש. ולא יבא עלי שום בלבול בעולם מטרדת הפרנסה כלל כי אני משליך יהבי עליך לבד, ואתה תכלכלני. כמו שכתוב "השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך": (תמב)

ועזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לעשות משא ומתן באמונה. ותצילנו תמיד מכל מיני גזלות, ולא נגזל ולא נעשוק את חברנו לעולם אפלו שוה פרוטה. ולא נגע בממון וחפצי חברנו כלל. ולא נחמוד שום דבר אשר לרענו. ותעזרנו ותושיענו שבכל עת שנעסוק במשא ומתן, יהיה כל כונתנו בעסק המשא ומתן רק לשמך ולעבודתך באמת. ונזכה לכון בכל דבור ודבור ובכל הלוך והלוך, שנדבר ונלך בשעת המשא ומתן, בכלם נכון תמיד בכל עת, שכל כונתנו בעשית המשא ומתן כדי שנזכה לתן צדקה על~ידי הרוח שנרויח בזה המשא ומתן. וכל עסקנו וחפצנו במשא ומתן, יהיה רק בשביל זה לבד באמת, בשביל שנזכה לתן צדקה מהרוח של המשא ומתן הזה. ותעזרני ותושיעני שנזכה לזכר זאת תמיד ולכון זאת בכל עת, בכל הלוך והלוך ובכל דבור ודבור ובכל תנועה ותנועה של המשא ומתן. ותפתח את לבבנו, ותזכנו לקים זאת באמת, שנזכה לתן צדקה הרבה בכל עת לעניים הגונים וכשרים באמת. ותשפיע לנו שפע טובה וברכה.

ונזכה להחזיק ידי לומדי תורה ועובדי יהוה באמת. ונזכה לקים מצות צדקה בשלמות כרצונך הטוב, ובלב טוב ובסבר פנים יפות, ובשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה. עד שנזכה על ידי הצדקה לרומם את המחין והדעת דקדשה, ולתקן תקון הכללי של המשא ומתן. ונזכה לתקן על ידי זה כל החטאים והפגמים שפגמנו במשא ומתן, ובתאות וחמדת הממון מנעורינו עד היום הזה. וזכות הצדקה יגן עלינו "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף". ותכפר בעדנו וחטאנו בצדקה נפרק. ונזכה על ידי הצדקה לתקון הכללי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר