מאגר ספרי קודש

סימן רטו - שלא להתקשות על המת יותר מדאי

סימן רטו. שלא להתקשות על המת יותר מדאי, ובו ג' סעיפים:

(א) אין מתקשין על המת יותר מדאי, שנאמר אל תבכו למת ואל תנודו לו. ואמרו חז"ל, וכי אפשר לומר כן. אלא, אל תבכו למת יותר מדאי, ואל תנודו לו יותר מכשיעור. הא כיצד. ג' ימים לבכי, ז' להספד, ושלשים לגיהוץ ולתספורת ווכמבואר לעיל. מכאן ואילך, אמר הקב"ה אי אתם רשאים לרחם עליו יותר ממני. ואמרו חז"ל, כל המתקשה על המת יותר מדאי, על מת אחר הוא בוכה. במה דברים אמורים בשאר העם, אבל תלמיד חכם, הכל לפי חכמתו. ומ"מ אין בוכה עליו יותר משלשים יום, דלא עדיף ממשה רבנו ע"ה דכתיב בו ויבכו בנ"י את משה וגו' שלשים יום:

(ב) אמרו רז"ל, אחד מבני המשפחה שמת ידאגו כל המשפחה. משל למה הדבר דומה לכיפה של אבנים, כיון שנזדעזע אחד מהם, נזדעזעו כולם. כלומר שמדת הדין מתוחה כנגדם עד שתתרפה מעט מעט. כי כל שבעה החרב שלופה ועד שלשים היא רופפת ואינה חוזרת לתערה עד אחר י"ב חודש. לפיכך ג' ימים הראשונים יראה האבל א"ע כאילו חרב מונחת לו בין כתפיו, מג' ועד ז' כאילו זקופה כנגדו בקרן זוית, מז' ועד ל' כאילו עוברת לפניו בשוק. ואח"כ כל אותה השנה עדיין מדת הדין מתוחה כנגד אותה המשפחה. ואם נולר בן זכר באותה משפחה, נתרפאה כל המשפחה. ודוקא זכר, דזכר בא לעולם שלום בא לעולם. וכן אחד מהחבורה שמת, מדת הדין מתוחה כנגד כל החבורה וידאגו כולם:

(ג) כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים, הרי זה אכזר. אלא יעור משנתו, ויפחד וידאג ויפשפש במעשיו, ויחזור בתשובה אולי ינצל מחרבו של מלאך המות. הרי הוא אומר, הכיתה אותם ולא חלו, מכלל שצריך להקיץ ולחול ולחזור בתשובה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר