מאגר ספרי קודש

סימן ריא - שאר דברים שהאבל אסור כהם

סימן ריא. שאר דברים שהאבל אסור כהם, ובו ט"ו סעיפים:

(א) אסור לישב כל שבעה ע"ג ספסל או ע"ג כרים וכסתות, כי אם ע"ג קרקע. אך חולה וזקן שיש להם צער בישיבה ע"ג קרקע, מותרין לשים כר קטן תחתיהם. מיהו יכול לילך ולעמוד, וא"צ לישב כלל, רק כשהמנחמין אצלו צריך לישב, וכן אסור לישן ע"ג מטה או ספסל, רק ע"ג קרקע. אבל יכול להציע תחתיו כרים וכסתות על הקרקע כמו שהוא רגיל לשכב במטה (תשו"מ בשם הגאון בעל נו"ב). ויש מתירין לישן במטה, וכן נוהגין קצת, מפני שטבען חלוש והויין כמו חולים לענין זה:

(ב) אבל ביום הראשון אסור להניח תפלין, בין שהוא יום מיתה וקבורה, בין שהוא יום קבורה לחוד. ואם נקבר בלילה, אסור להניח תפלין ביום שלאחריו' וביום השני מניחן לאחר הנץ החמה. ויום שמועה קרובה, כיום מיתה וקבורה דמי. אבל מי שמת לו מת ברגל או שבאה לו שמועה קרובה ברגל, אזי ביום הראשון שלאחר הרגל מניח תפלין:

(ג) עטיפת הראש, אין נוהגין במדינות אלו. ומ"מ יש לנהוג בעטיפה קצת, דהיינו למשוך את הכובע למטה לפני העינים כל שבעה, חוץ משבת משום דהוי דבר שבפרהסיא:

(ד) אסור ללבוש בגד מכובס ואפילו כתונת בתוך שבעה, ואפילו לכבוד שבת. אפילו סדינים ומצעות המטה ומטפחות ידים, אסור להציע המכובסין. אך לכבוד שבת, מותר להציע על השלחן מטפחות מכובסות מכבר:

(ה) לכבס כסותו בעצמו אפילו להניחו עד לאחר שבעה, אסור משום מלאכה. ואם היה כסותו בידי אחרים, מותרין לכבסן כמו שאר מלאכה בקבלנות (לעיל סי' ר"ח סי"ב):

(ו) מי שתכפוהו אבלות זה אחר זה, מותר לכבד כסותו במים לבד (אבל לא באפר ובורית וכדומה) וללבשו:

(ז) לאתר שבעה עד שלשים, מדינא אינו אסור ללבוש או להציע תחתיו אלא בגד מגוהץ (גיהוץ י"א דהיינו געמאנגעלט, געראלט, געביגלט. וי"א דהיינו כיבוס במים ואפר או בנתר ובורית) והוא שיהא לבן וחדש. אבל נוהגין לאסור גם במכובס אפילו בלא גיהוץ אא"ב לובשו אדם אחר תחלה זמן מה. אך אם אינו מכובס אלא במים לבד, אין צורך שילבשו אחר תחלה:

(ח) אם אינו מחליף לתענוג אלא לצורך, כגון שהכתונת שעליו מלוכלכת או משום ערבוביא, מותר אפילו תוך שבעה ובחול, אם לבש אחר תחלה:

(ט) מותר לכבס ולגהץ לאחר ז' ללבשם לאחר ל', או ללבשם אפילו תוך ל' לאחר שילבשם אחר:

(י) אסור ללבוש תוך שלשים בגדי שבת אפילו בשבת, ומכ"ש ללבוש בגדים חדשים. ועל אביו ואמו נהגו איסור ללבוש בגדים חדשים כל י"ב חודש (ע"ל סי' רט"ז ס"ג). אך אם צריך להם, יתן לאחר ללבשן תחלה שנים או שלשה ימים:

(יא) אשה בתוך שלשים ואפילו בתוך שבעה לאבלה, שהגיש זמנה ללכת בשבת לבהכ"נ לאחר לידתה, ונוהגות שאותו שבת הוא לה כמו יו"ט ללבוש בגדי יקר ועדי זהב, מותרת ללבוש בשבת זה בגדי שבת, אך לא בגדי יום טוב שלא תזוח דעתה ותשכח האבלות. ואינה צריכה לשנות מקומה (שו"ת פמ"א ח"ב סי' קכ"ג):

(יב) אסור לגלח שערו כל שלשים, בין שער ראשו, בין שער זקנו, בין שער שעל כל מקום. ועל אביו ואמו אסור לגלח עד שיגערו בו חבריו. ושיעור גערה יש בו מחלוקת הפוסקים. ונוהגין במדינות אלו שאין מגלחין כל י"ב חודש אם לא לצורך, כגון שהכביד עליו שערו, או שהולך בין האומות ומתנוול ביניהם בשערותיו, אז מותר לגלחם, כי א"צ גערה בפירוש אלא כשיגדל שערו עד שיהיה משונה מחבריו שראוי לומר עליו במה משונה זה, אז מותר לגלח, ובלבד שיהא לאחר ל':

(יג) כשם שאסור לגלח כל שלשים, כך אסור לקצוץ צפרניו בכלי. אכל בידיו או בשניו, מותר אפילו תוך שבעה. ואם הוא מוהל, אסור לו לתקן את הצפרנים לצורך הפריעה אלא אם כן שאין כאן מוהל אחר, ואז מותר אפילו תוך שבעה. ואשה שאירעה טבילתה לאחר שבעה תוך שלשים חאמר לאשה נכרית שתקוץ צפרניה. ואי ליכא נכרית תקוץ לה ישראלית:

(יד) מותר לסרוק ראשו במסרק ואפילו תוך שבעה:

(טו) נוהגין שהאבל משנה מקומו בבהכ"נ כל ל', ולאחר אביו ואמו י"ב חודש. ושינוי מקום, היינו לכל הפחות רחוק ד' אמות ממקומו, ולמקום שהוא יותר רחוק מארון הקודש ממקומו:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר