מאגר ספרי קודש

סימן רט - איסור רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה

סימן רט. איסור רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ובו ח' סעיפים:

(א) אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן. אבל פניו ידיו ורגליו, בחמין אסור ובצונן מותר. ורחיצה בחמין אסורה כל שלשים, ואפילו לחוף הראש. וגם רחיצת כל הגוף בצונן אם היא לתענוג, אסורה כל שלשים. ואשה לצורך חפיפה שקודם טבילה, מותרת לרחוץ בחמין לאחר שבעה. (ולענין לבישת לבנים עי' לעיל סי' קנ"ט ס"ה):

(ב) יולדת שאירע לה אבל והיא צריכה לרחוץ, מותרת גם בתוך שבעה. אך ביום ראשון יש להחמיר אם אין לה צורך כל כך. וכן מי שהוא אסטניס, שאם לא ירחץ יצטער הרבה ויבא לידי מיחוש, מותר לו לרחוץ. וכן מאן דאית ליה ערבוביא ברישיה, מותר לו לחוף ראשו בחמין:

(ג) אסור לסוך אפילו כל שהוא אם מכוין לתענוג. אבל אם הוא מכוין להעביר הזוהמא, מותר. ומכל שכן משום רפואה, כגון שיש לו חטטין בראשו:

(ד) מי שתכפוהו אבליו שאירע לו שתי אבלות זו אחר זו, מותר לו לרחוץ בצונן:

(ה) איסור נעילת הסנדל, הוא דוקא בשל עור. אבל של בגד או של גמי או של שער או של עץ, מותר, דלא מקרי מנעל אלא של עור. מנעל של עץ ומחופה עור, אסור. אע"פ שהאבל אסור בנעילת הסנדל, מ"מ מברך בבוקר שעשה לי כל צרכי:

(ו) יולדת כל שלשים יום ללידתה מותרת בנעילת הסנדל, וכן חולה ומי שיש לו מכה ברגלו, מפני שהצינה קשה להם:

(ז) אבל שהולך בדרך מותר בנעילת הסנדל, וישים קצת עפר בסנדליו. ובן בכל מקום שצריך לנעול סנדל, יעשה כן:

(ח) אסור בתשמיש המטה, וגם בחיבוק ונישוק. אבל שאר דבר קורבה, כגון מזיגת הכוס והצעת המטה וכדומה, מותר בין באבלות דידיה בין באבלות דידה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר