מאגר ספרי קודש

סימן רד - אימתי מתחילה האבלות

סימן רד. אימתי מתחילה האבלות, ובו י' סעיפים:

(א) משנקבר המת ונגמרה סתימת הקבר בעפר, מיד מתחילה האבלות, וחולץ המנעלים שם בבית הקברות. ואם צריך לילך לביתו בין שכונת גוים יכול להנעילם אלא שיתן בהם קצת עפר (כדלקמן סי' ר"ט ס"ז):

(ב) אם בית הקברות סמוך לעיר, והאבל לא הלך שמה אלא חזר לביתו, א"צ לנהוג אבלות אלא משעה שאומרים לו שנסתם הקבר. ומ"מ אם הוא סמוך ללילה ורוצה שיעלה לו יום זה, אזי משעה שהוא משער שנסתם הקבר, יכול לנהוג אבלות (ע' לשון הרשב"א במס' מו"ק דף כ"ב שכתב אלא ממתין עד כדי שיעור וכו'). ואם יאמרו לו אח"כ שנסתם הקבר קודם הלילה, עולה לו זה היום. ואם הוא ערב הרגל, מבטל הרגל את האבלות של שבעה:

(ג) במקומות ששולחין את המת לקברו בעיר אחרת, ואינם יודעים מתי יקברוהו, אזי האבלים הנשארים בעירם, מיד כשחזרו מן הלויה, מתחילין להתאבל, ומונין מאז שבעה וגם שלשים. וההולכים עם המת עד מקום קבורתו, מונים משיקבר. וי"א דאם גדול הבית הולך עם המת, אזי גם הנשארים אינם מונים אלא משיקבר. ומשערין לפי אומד הדעת מתי נקבר, ומתחילין להתאבל. (והימים שבינתים דינם כדלעיל סי' קצ"ו ס"ה וס"ו). ודוקא לחומרא אזלינן בתר גדול הבית דגם הנשארים אינם מונים אלא משיקבר. אבל אם גדול הבית נשאר בביתו, ההולכים עם המת אינן נגררין אחריו אלא מונין משנקבר:

(ד) מי שטבע במים או שהרגוהו גוים ואינו נמצא לקברו, כל זמן שלא נתייאשו מלבקשו, לא חלה לא אנינות ולא אבלות, ומותרין אפילו בתשמיש. ומשעה שנתיאשו מלבקשו עוד, מתחילין להתאבל. ואם לאחר ימי האבל נמצא והובא לקבורה, אינן צריכין לנהוג אבלות עוד, אלא שאם הוא אביו או אמו צריך לקרוע. ומי שנטבע במים ויש לו אשה והוא בענין שאין מתירין אותה להנשא, אין נוהגין עליו אבלות, ואין אומרים אחריו קדיש. ומ"מ ישתדלו לעשות נחת רוח לנשמה להתפלל לפרקים לפני התיבה, ולקרות ההפטרה, ולברך בזימון, וליתן צדקה, וללמוד או לשכור מי שילמד עבורו:

(ה) מי שמת לו קרוב והוא איננו שם, ונודע לו במקום אשר הוא שם, מונה לעצמו משעה שנודע לו. ואפילו בא אח"כ למקום המת אל שאר האבלים שהתחילו מקודם להתאבל, לא יקצר אבלותו בשביל זה. וכן אפילו אם לא נודע לו עד שבא אל האבלים, אלא שהאבלים אינם במקום שמת המת ולא במקום קבורה, גם כן מונה לעצמו משעה שנודע לו:

(ו) אבל אם לא נודע לו עד שבא אל האבלים שהם במקום המת או במקום הקבורה, אזי אם היה בשעת קבורה במקום קרוב דהיינו לא יותר ממהלך י' פרסאות שהוא מהלך יום אחד, הרי זה כאילו היה כאן בשעת קבורה ומונה עמהם. ואפילו בא ביום שביעי קודם יציאת ביהכ"נ, כיון שעדיין נוהגין קצת אבלות, מונה עמהם שבעה ושלשים. ודוקא כשגדול הבית אצלם שכולם נגררין אחריו. אבל אם לא היה שם גדול הבית, מונה לעצמו. וכן אם בא ממקום רחוק אף על פי שיש שם גדול הכית, מכל מקום מונה לעצמו:

(ז) זה שהוא מונה עם הנמצאים, אפילו הוא חוזר לביתו, מ"מ מונה עמהם:

(ח) מי הוא נקרא גדול הבית. זה אשר על פי האומד אם היו עוסקין בעזבון המת היו הדברים נחתכין על פיו והיו כולם הולכים אחר עצתו, אפילו הוא קטן בשנים, נקרא גדול הבית. ואפילו אינו יורש כגון שהאלמנה בכאן והיא מנהגת את הבית היא נקראת גדול הבית. מי שהוא דר אצל חמיו ומתה אשתו, חמיו הוא הגדול:

(ט) מי ששמע שמת לו מת, וכבר התפללו הצבור ערבית ועדיין הוא יום, אם הוא עדיין לא התפלל ערבית, אינו נגרר אחר הצבור, ואותו היום עולה לו. אבל אם התפלל ערבית שוב אינו עולה לו אותו היום, ומונה ז' ול' מיום המחרת. ודוקא לחומרא אמרינן הכי ולא לקולא, שאם שמע ביום הל' לאחר שהתפלל ערבית, לא אמרינן שכבר הוא לילה והוי ליה שמועה רחוקה (שיתבאר בסי' ר"ו) להקל עליו, אלא חשבינן ליה ליום והוי ליה שמועה קרובה, ויום זה עולה לו בממ"נ. ולענין תפלין בשאר הימיט, אם שמע לאחר שהתפלל ערבית ועדיין הוא יום, יניחם למחר בלא ברכה ויכסה אותם. ואם היה כן ביום השלשים, מניח למחר תפלין ומברך עליהם בממה נפשך. ואשה ששמעה שמת לה מת, וכבר התפללו הצבור ערבית אלא שעדיין הוא יום, אם אין דרכה להתפלל ערבית, נגררת אחר הצבור לחומרא, ואותו היום אינו עולה לה:

(י) בשעת הדבר רח"ל, נוהגין שאין מתאבלין, משום בעתותא. ואם עבר הזעם בתוך שלשים, צריך להתאבל אז. אבל אם לא עבר עד לאחר ל' או שהפסיק רגל בינתים אינו צריך להתאבל אחר כך (עי' חת"ס סי' שמ"ב):
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר