מאגר ספרי קודש

סימן קצא - איסור צער בעלי חיים ואיסור סירוס

סימן קצא. איסור צער בעלי חיים ואיסור סירוס, ובו ו' סעיפים:

(א) אסור מן התורה לצער כל בעל חי. ואדרבא חייב להציל בל בעל חי מצער אפילו של הפקר ואפילו של גוי. אך אם הם מצערין לאדם, או שצריך האדם להם לרפואה או לשאר דבר, מותר אפילו להרגן ואין חוששין לצערן, שהרי התורה התירה שחיטה. ולכן מותר למרוט נוצות מאווזות חיות אם אין לו נוצה אחרת רק שהעולם נמנעים משום אכזריות:

(ב) סוסים המושכים בעגלה והגיעו למקום מקולקל או להר גבוה ואינן יכולין למשוך בלי עזר, מצוה לעזור אף לנכרי משום צעב"ח, שלא יכה אותם הנכרי מכה רבה למשוך יותר מאשר בכוחם:

(ג) אסור לקשור רגלי בהמה חיה ועוף בענין שיהיה להם צער (ע"ל סי' פז ס"ז):

(ד) אסור להושיב עוף על ביצים משאינו מינו, משום צער בעלי חיים:

(ה) אסור לסרס בין אדם ובין בהמה חיה ועוף, אחד טמאים ואחד טהורים, בין בארץ ישראל בין בחו"ל. וכל המסרס חייב מלקות. ואפילו להשקות כוס של עקרין לאיש או לשאר בע"ח הזכרים אסור:

(ו) אסור לומר לגוי לסרס בהמה שלנו. וי"א דאפילו למכרה לגוי או ליתנה לו למחצית שכר, אם ידוע דיסרסה אסור, משום דגוי ג"כ מצווה על איסור סירוס ואם כן הישראל עובר על לפני עור. ומיהו אם אין הגוי הקונה מסרס בעצמו רק נותן לגוי אחר לסרס, לכולי עלמא שרי דאז הוי לפני דלפני ומותר:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר