מאגר ספרי קודש

סימן קפז - הלכות אבידה ומציאה

סימן קפז. הלכות אבידה ומציאה, ובו ה' סעיפים:

(א) הרואה אבידת ישראל, חייב ליטפל בה להשיבה לבעליה, שנאמר השב תשיבם. וכן כל ממון של חבירו שאדם יכול להציל שלא יאבד, חייב להציל, והוא בכלל השבת אבידה:

(ב) אע"פ שמן הדין במקום שרוב גויים מצויים, אפילו נתן בה ישראל סימן, אינו חייב להחזיר משום דסתמא כבר נתייאש הימנה, מ"מ טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן, וכופין על זה. ואם המוצא הוא עני ובעל האבדה הוא עשיר, א"צ לעשות לפנים משורת הדין. ובמקום שיש דינא דמלכותא להחזיר אבדה, חייב בכל ענין להחזיר:

(ג) כל המוצא אבדה בין שיש בה סימן בין שאין בה סימן, אם מצאה דרך הנחה, כגון טלית וקרדום בצד הגדר, ואפילו יש להסתפק אם הניחם שם בכוונה או אבדם שם, אסור ליגע בהם:

(ד) מי שהוא זקן מכובד ומצא אבדה והוא דבר מבוזה שאפילו היה שלו לא היה נוטלו להביאו לביתו משום דהוי ליה בזיון, אינו חייב ליטפל בה. ומ"מ יש לו לעשות לפנים משורת הדין וליטפל בה אע"פ שאינה לפי כבודו:

(ה) מצא מציאה ואינו יודע מי אבדה בין שיש בה סימן או אין בה סימן, יש בענינים אלו הרבה חילוקי דינים, ויעשה שאלת חכם איך יעשה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר