מאגר ספרי קודש

סימן קעח - הלכות פטר חמור

סימן קעח. הלכות פטר חמור, ובו ה' סעיפים:

(א) ישראל שיש לו חמורה וילדה בכור, מצוה לפדותו. ובמה פודה אותו. בשה מן הכבשים או מן העזים, בין זכר בין נקבה, בין גדול בין קטן, בין תם בין בעל מום, ובלבד שלא יהא טרפה ולא שחוט ולא בן פקועה. ויתן את השה לכהן. ומאימתי חייב לפדותו. משיולד עד שימות, אלא שמצוה לפדותו מיד שלא להשהות את המצוה. ולאחר שפדה אותו הרי הוא ביד הישראל חולין גמורים, וגם השה הוא ביד הכהן חולין גמורים:

(ב) מיד כשהפריש את הטלה שיהא תחת הפטר חמור, נעשה הפטר חמור חולין אפילו קודם שנתן את הטלה לכהן. לפיכך מיד כשמפרישו מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון פטר חמור:

(ג) קודם שנפדה אסור בהנאה ואפילו נתנו לכהן. גם הכהן אסור להשתמש בו עד שיפדה אותו ויקח את השה לעצמו. ואם מת קודם שנפדה יקבר:

(ד) אם אינו רוצה לפדותו מכהו בקופיץ בערפו עד שימות, ויקברנו מפני שאסור בהנאה, ומצות פדיה קודמת למצות עריפה:

(ה) כהנים ולויים פטורים מפטר חמור, וכן בת כהן ובת לוי אבל בעליהם חייבים בפטר חמור שלהם. ושותפות כהן ולוי וכן שותפות גוי ג"כ פוטרת, אבל אסור להשתתף עמהם או למכור להם כדי להפקיע קדושתו, כיון דאפשר בפדיה או בעריפה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר