מאגר ספרי קודש

סימן קעב - הלכות חדש

סימן קעב. הלכות חדש, ובו ג' סעיפים:

(א) כתיב ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'. פי' שאסורין לאכול מתבואה חדשה מחמשת המינים עד לאחר הקרבת העומר שהקריבו בששה עשר בניסן. ובזמן שאין עומר, כל היום אסורין. ולבני חו"ל שעושין יו"ט שני ימים מחמת ספיקא, גם כל יום י"ז אסורה עד תחלת ליל י"ח. ותבואה שנזרעה ונשרשה קודם ט"ז בניסן, העומר הזה התירה ומותרת מיד לאחר קצירתה. אבל אם לא נשרשה קודם ששה עשר בניסן, אסורה עד שיבא עומר הבא:

(ב) לדעת רוב גדולי הפוסקים איסור זה גם בחו"ל הוא מן התורה, ולכן צריכין להשגיח מאד בתבואה שנזרעה לפעמים אחר הפסח או סמוך לפני הפסח שלא השרישה קודם ט"ז בניסן כגון שעורים ושבולת שועל ובקצת מקומות גם חטין, שהם אסורים עד לאחר י"ז בניסן הבא. (ואם השרישה ביום ט"ז, מותרת בתחלת ליל י"ז בניסן הבא מכח ממ"נ). וגם השכר הנעשה מתבואה זו, אסור עד לאחר הפסח הבא. וכן השמרים אסורים. ואם חמצו בהם עיסה אפילו מתבואה ישנה, כל העיסה אסורה מחמת השמרים. תבואה שמסתפקים בה אם היא ישנה או חדשה, יעשו עליה שאלת חכם:

(ג) י"א דאין איסור חדש אלא בתבואה שגדלה ברשות ישראל, ואפילו השדה שייכת לגוי אלא שהישראל שכרה יש בתבואה זו איסור חדש, אבל בתבואה שגדלה ברשות גוי אין בה איסור חדש. וע"ז סומכים הרבה בשעת הדחק. ומ"מ בתבואה שגדלה ברשות ישראל, אין שום היתר. אבל רבו החולקים ואומרים דגם בשל גוי איכא איסור חדש. והמחמיר תבוא עליו ברכה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר