מאגר ספרי קודש

סימן קסח - צורות האסורות

סימן קסח. צורות האסורות, ובו ז' סעיפים:

(א) כתיב לא תעשון אתי אלקי כסף וגו', וקבלו רז"ל דזוהי אזהרה שלא לצייר צורות שבמדור העליון ושבמרור התחתון, והיינו לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני. ולכן אסור לצייר צורות ד' פנים שבמרכבה וצורות שרפים ואופנים ומלאכי השרת. וכן אסור לצייר צורות חמה ולבנה וכוכבים, ואפילו אינן בולטות אסור לעשותן ואפילו בשביל גוי. אכל להשהותן בבית, אם אינן בולטות מותרין, רק שלא יאמר לגוי לעשותן, משום דאמירה לגוי אסורה בכל האיסורין כמו באיסורי שבת:

(ב) וכן אסור לצייר צורת אדם. ואפילו רק פרצוף פני אדם לחוד, נמי אסור. ואפילו להשהותה, אסור עד שיקלקל אותה קצת. ודוקא בצורה שלמה דהיינו בשתי עינים וחוטם שלם, אבל אם אינה רק חצי הצורה מצד אחד כדרך קצת המציירים צד אחד של הצורה, זה אינו אסור:

(ג) טבעת שיש עליה חותם שהוא צורת אדם, אם היתה הצורה בולטת, אסור להשהותה, ומותר לחתום בה מפני שנעשה שקוע. ואם היתה הצורה שוקעת, מותר להשהותה, ואסור לחתום בה מפני שנעשה בולטת:

(ד) אסור להסתכל בצורת אדם שהרי נקרא פסל, ועובר משום אל תפנו אל האלילים, אבל בצורות שעל המטבעות ביון שרגילין בהן, מותר. והחסיד נזהר גם בזה:

(ה) אסור לעשות בית, תבנית היכל כשיעור ארכו וגבהו ורחבו, אכסדרה תבנית אולם, חצר תבנית עזרה, שלחן תבנית השלחן שהי' בבהימ"ק, מנורה תבנית המנורה שהיתה בביהמ"ק, אבל עושה של ה' קנים או של ו' או של ח', אבל של ז' לא יעשה אפילו משאר מיני מתכות, ואפילו בלא גביעים וכפתורים ופרחים, ואפילו אינה גבוהה י"ח טפחים משום דכל אלו גם במנורה שבמקדש לא היו מעכבין:

(ו) יש נוהגין לעשות מנורה לשבעה נרות דהיינו ששה בעיגול ואחד באמצע. אבל הרבה פוסקים אוסרים זאת. ויש להחמיר בספק איסור דאורייתא:

(ז) העושה שמן המשחה במעשה ובמשקל האמור בתורה, חייב כרת. ובשוגג, חייב חטאת. והוא שעשה אותו כדי להמשח. והעושה קטורת מי"א סממנין שבתורה לפי המשקל, אפילו לא עשה אלא חציה או שלישיתה חייב כרת. עשה להתלמד בה פטור:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר