מאגר ספרי קודש

סימן קנו - דין ראתה דם מחמת תשמיש

סימן קנו. דין ראתה דם מחמת תשמיש, ובו ג' סעיפים:

(א) אשה שראתה דם מחמת תשמיש, אפילו שלא בשעת תשמיש אלא אח"כ באותה הלילה, מותרת לשמש פעם שנית לאחר שתטהר, אבל מיחש חיישא גם בחדא זמנא שאם אירע לה כן בליל טבילה אזי כשתטבול צריך לפרוש ממנה ליל טבילה כי חיישינן שמא הטבילה בצירוף התשמיש גורמים לה לראות דם ושמא תראה בליל טבילה שניה בשעת תשמיש ממש. אבל בליל טבילה שלישית א"צ לפרוש משום דעיקר החשש היה משום הטבילה, וכיון דבטבילה שניה לא ראתה תו לא חיישינן. וכן אם אירע לה שראתה בליל שני של טבילה, צריך לפרוש בטבילה שניה ליל שני ולא בטבילה שלישית:

(ב) וכיון דאיתיליד ריעותא באשה זו, לכן אפילו אם יש לה וסת קבוע, מ"מ כשתשמש פעם שניה צריכה בדיקה לפני תשמיש ולאחר תשמיש לברר אם לא ראתה עוד מחמת תשמיש. ותזהר האשה לעסוק מיד ברפואות, ומכל שכן אם אירע לה שראתה בשעת תשמיש ממש או בסמוך לאחר תשמיש, כי אם יארע לה כן ג"פ רצופות, נפלה במצודה גדולה, ובקושי גדול ימצא לה היתר שתשאר אצל בעלה:

(ג) אשה שהרגישה בשעת תשמיש שנטמאה, מחוייבת לומר מיד לבעלה נטמאתי. ולא יפרוש את עצמו מיד באבר חי כי גם זאת הנאה היא לו, אלא יסמוך על ידיו ורגליו ולא עליה, וימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו. וכשימות האבר, יפרוש את עצמו. וישאל למורה הוראה שיורה לו תשובה על העבירה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר