מאגר ספרי קודש

סימן קמח - יחוד שאחר הקידושין

סימן קמח. יחוד שאחר הקידושין, ובו ד' סעיפים:

(א) עיקר החופה היא מה שאחר הקידושין מוליכין את החתן והכלה לחדר מיוחד, ואוכלים שם יחד במקום צנוע. ויש למנוע שלא יכנס לשם שום אדם, כדי שיהיה יחוד גמור, וזהו החופה הקונה ועושה נישואין:

(ב) בבתולה קונה יחוד זה אף על גב דאינו ראוי לביאה כגון שהיא נדה או שבני אדם נכנסין ויוצאין שם. (וכשהיא נדה בעל כרחו צריכין שיהיו בני אדם נכנסין ויוצאין שם, דאם לא כן אסורין להתיחד קודם ביאה ראשונה):

(ג) אבל באלמנה אינו קונה אלא יחוד הראוי לביאה, דהיינו שהיא טהורה ואין אדם נכנס לשם:

(ד) אין עושין קנין בשבת. ולכן אם הנשואין בע"ש, צריכין ליזהר מאד שיהיה יחוד הקונה קודם שבת. ואז כשנעשה היחוד הקונה מבעוד יום, מותר לבא עליה ביאה ראשונה בשבת בין בבתולה בין באלמנה. אבל אם לא נעשה היחוד הקונה מבע"י, אז אסור לבא עליה בשבת ביאה ראשונה, משום דהביאה עושה הקנין, ואין קונין בשבת (דין בעילת בתולה עי' לקמן סי' קנ"ז):
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר