מאגר ספרי קודש

סימן קמו - מנהגי תענית חתן וכלה

סימן קמו. מנהגי תענית חתן וכלה, ובו ד' סעיפים:

(א) נוהגין שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן מפני שבאותו יום מוחלין להם עונותיהם. ואומרים בתפלת המנחה עננו כמו בשאר תעניות. ונוהגין במדינות אלו שאין מתענין אלא עד לאחר החופה. ואם נתאחרה החופה בלילה, אזי לאחר צאת הכוכבים יכולים לאכול איזה דבר, ובלבד שלא ישתו משקה המשכר:

(ב) בראש חודש ובאסרו חג דשבועות ובט"ו באב ובט"ו בשבט וכן בחנוכה ובשושן פורים, אין מתענין. אבל בניסן אפילו בר"ח ניסן מתענין. וכן בל"ג בעומר ובימים שבין ר"ח סיון לשבועות ובימים שבין יוה"כ לסוכות, מתענין:

(ג) בימים שאין מתענין צריכין ליזהר שלא לרדוף אחר מותרות מאכל ומשתה, ומכ"ש שיזהרו מאד ממשקה המשכר (כי י"א טעם התענית משום דחיישינן שמא ישתכרו ולא תהא דעתם מיושבת):

(ד) צריכין החתן והכלה להתקדש עצמן במאד מאר בהכנסם לחופה, ויעשו תשובה ביום ההוא, ויפשפשו במעשיהם מיום הולדתם עד היום הזה, ויתודו ויבקשו מחילה וסליחה וכפרה מהש"י, ויהיו מודים ועוזבים, ויתחרטו חרטה גמורה בשברון לב, ויעשו הסכמה חזקה מהיום והלאה לעבור את ה' באמת ובתמים, ולהיותם קדושים וטהורים, ואח"כ יכנסו לחופה ויתפללו שהקב"ה ישרה שכינתו ביניהם, וכמו שאמרו חז"ל איש ואשה שכינה ביניהם (של"ה דף ק"א ע"ב וע"ש עוד). ונוהגין שאומרים הוידוי בתפלת מנחה כמו בערב יום הכפורים:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר