מאגר ספרי קודש

סימן קלב - סדר ליל יום הכפורים

סימן קלב. סדר ליל יום הכפורים, ובו ה' סעיפים:

(א) במדינות אלו נוהגין קודם כל נדרי, מוציא הגדול שבקהל ס"ת ומסבב עמו סביב הבימה, והאנשים מחבקים ומנשקים את הס"ת, ומבקשים מחילה וסליחה על מה שפגמו בכבוד התורה, ומקבלים עליהם מהיום ואילך ללבת בדרכה. ואומרים כמה פעמים הפסוק אור זרוע וגו', ועומד עם הס"ת אצל הש"ץ מימינו, ועוד אחד מחשובי הקהל עומד אצלו משמאלו, ג"כ עם ס"ת ואומרים שלשתן בישיבה של מעלה וכו'. והש"ץ אומר כל נדרי ג"פ בניגון הידוע. ויש לכל אדם לומר עם הש"ץ בלחש. ויש להתחיל כל נדרי בעוד יום ולהמשיך בו עד הלילה. ולאחר שאמר הש"ץ ברכו וענו ברוך וכו', מחזירין את הס"ת להיכל וחוזרין למקומן. ובשבת יכולים לחזור למקומן בתחלת מזמור שיר ליום השבת:

(ב) כשהש"ץ אומר ברכת שהחיינו יכוין להוציא את הצבור. ומכל מקום נכון שהשומע יכוין שלא יצא בברכת הש"ץ אלא יברך בעצמו בלחש, וימהר לסיים קודם הש"ץ כדי שישנה אמן. והנשים שבירכו בהדלקת הנרות שהחיינו, וכן איש אם הדליק ובירך אז שהחיינו, לא יברכו עתה שהחיינו:

(ג) ליל יום הכפורים ויומו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם:

(ד) יש שעומדים על רגליהם בכל סדר תפלת ערבית וכל היום. ואם נחלשו יכולים לסמוך לאיזה דבר. וטעם העמידה להיות דוגמת המלאכים, ולכן הנשים לא יעמדו. מי שעמד פעם אחת על דעת לעשות כן כל ימיו ואח"כ רוצה לחזור, צריך התרה:

(ה) יש נוהגין ללון בבית הכנסת ולומר שירות ותשבחות כל הלילה. וכשצריך לישן ירחיק את עצמו מן הארון הקודש. והחזנים לא יעורו כי על ידי זה מאבדין קולן. קודם השביבה יאמר ד' מזמורי תהלים הראשונים שהם מסוגלים להנצל מקרי ר"ל, כי יש בהם ש"ו תיבות וד' מזמורים, עולה ש"י כמנין קרי. וראשי וסופי המזמורים עולה קכ"ו, וד' מזמורים והכולל ביחד עולה קל"א כמנין סמאל, יכוין לסלקו מעליו. וטוב שלא יתעטף בכרים ובכססות המחממין ועל כל פנים לא יכסה רגליו:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר