מאגר ספרי קודש

סימן קיא - הלכות בדיקת וביטול חמץ

סימן קיא. הלכות בדיקת וביטול חמץ, ובו י"ז סעיפים:

(א) בלילה שלפני ערב פסח בודקין את החמץ. וחייבין לבדוק מיד בתחלת הלילה. ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה:

(ב) אין בודקין אלא בנר של שעוה יחידי. ולא קלועים משום דהוי כאבוקה. ובשעת הדחק שאין לו נר של שעוה, יבדוק בנר של חלב:

(ג) בודק כל החדרים שיש לחוש שמא הכניסו בהם חמץ, אפילו המרתפים והעליות והחנויות ובית העצים, כל שיש לחוש שמא הכניסו שם חמץ צריכין לבדקו. וכן צריכין לבדוק כל הכלים שמחזיקים בהם חמץ. וקודם הבדיקה יכבדו היטב כל המקומות וינקו אותם מכל חמץ למען יהא נקל לו אח"כ לבדוק:

(ד) רפת של בקר שנותנים שמה תבואה לבהמות לאכול, וכן לול של תרגגולים שנותנים להם שם תבואה, אינן צריכין בדיקה, כי שמא לא נתחמצה כלל התבואה, ואת"ל נתחמצה שמא אכלו הכל ולא שיירו כלום. אבל אם נתנו להם שמה תבואה חמוצה, שאין כאן אלא ספק אחד שמא אכלו הכל, אין סומכין על זה, וצריכין בדיקה:

(ה) צריכין לבדוק בכל המקומות בחורין ובסדקין כל מה שאפשר. וגם הכיסים שבבגדים שלו ושל תינוקות שלפעמים נותנים בהם חמץ, צריכין בדיקה. וינערם היטב למחר בשעת הביעור:

(ו) החדרים שמוכרים לגוי עם החמץ, כיון שאין מוכרן עד למחר אם כן חל עליו בלילה חיוב בדיקה וחייב לבדקם:

(ז) קודם שמתחיל לבדוק יברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ. ואע"פ שעתה עדיין אינו מבערו, מכל מקום מברך על ביעור, לפי שמיד לאחר הבדיקה יבטל את החמץ שאינו ידוע לו, והוא הביעור לחמץ שאינו ידוע לו. ולא יפסיק בין הברכה לתחילת הבדיקה. וטוב שלא יפסיק עד גמר כל הבדיקה אלא במה שהוא מענין הבדיקה. ויכול לבדוק כמה בתים בברכה אחת:

(ח) יש נוהגין שקודם הבדיקה מניחין פיתותי לחם במקומות שימצאם הבודק כי חוששין שמא לא ימצא כלום ותהא ברכה לבטלה. ופשיטא כי מי שאינו בודק כראוי אלא שהוא מקבץ אלו הפתיתים, לא קיים מצות בדיקה ועשה ברכה לבטלה:

(ט) החמץ שהוא משייר לאכילה או למכירה, יניח קודם הבדיקה במקום משומר היטב. וכן החמץ שהוא מוצא בבדיקתו וצריך לשרפו למחר, יניח במקום משומר ומקושר שלא יאבד ממנו. ויניחנו במקום שיראהו למחר ולא ישכח לשרפו:

(י) אחר הבדיקה מיד יבטלנו. ועיקר הביטול הוא בלב, שיגמור בלבו שכל חמץ שברשותו הרי הוא כאילו אינו, ואינו חשוב כלום, והרי הוא כמו עפר, וכדבר שאין בו צורך כלל. ותקנו חכמים שיוציא דברים אלו גם בפיו ויאמר כל חמירא וכו'. ומי שאינו יודע פירושו, יאמר בלשון שהוא מבין. (כל שאור וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהיה כעפר הארץ, אללער זויערטייג אונד אללעס געזיירטע וועלכעס זיך אין מיינעם רשות בעפינדעט דאס איך ניכט געזעהן אונד ניכט ווענגעשאפט האבע זאל פערניכטעט אונד דעם שטויבע דער ערדע גלייך געהאלטען זיין):

(יא) אעפ"י שביטל את החמץ בלילה לאחר הבדיקה, מ"מ גם ביום לאחר ששרף אותו יחזור ויבטלנו, ויכלול כל החמץ ויאמר כל חמירא וכו', או בלשון שהוא מבין. (כל שאור וחמץ שיש ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהיה כעפר הארץ, אללער זויערטייג אונד אללעס געזייערטע וועלכעס זיך אין מיינעם רשות בעפינדעט. דאס איך געזעהן אדער ניכט געזעהן, דאס איך ווגגעשאפט אדער ניכט וועגעשאפט האבע, זאל פערניכטעט אונד דעם שטויבע דער ערדע גלייך געהאלטען זיין):

(יב) חדר שצריך בדיקת חמץ, ורוצה לעשותו אוצר, פירוש שרוצה לאצור בתוכו פירות או עצים או שאר דברים שמחמת זה לא יוכל לבדקו כשיגיע ליל י"ד, צריך לבדוק תחלה את החמץ שם בלילה כמו שבודקין את החמץ ליל י"ד. ואפילו יש עוד זמן רב עד הפסח, ואפילו מיד לאחר פסח שעבר. ובדיעבד אם לא בדקו קודם שעשאו אוצר, אם דעתו לפנותו קודם שיגיע זמן בדיקת חמץ, אינו צריך להטריח עתה לפנותו ולבדקו. אבל אם דעתו לפנותו בתוך ימי פסח, צריך לפנותו עתה ולבדקו ואעפ"י שיש טורח רב וחסרון כיס:

(יג) ואם עושה את האוצר על דעת שלא לפנותו עד לאחר הפסח, אזי זש חילוק בזמן. אם הוא קודם שלשים יום שלפני הפסח, אינו צריך לבדקו (אלא שאם יש שם חמץ ידוע, יבערו תחילה) ויועיל לו הביטול שיבטל כל חמץ בזמנו. אבל אם הוא תוך שלשים יום שלפני הפסח, חל עליו חיוב בדיקה (כיון ששואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום) וצריך לבדקו. ואפילו בדיעבד אם שכח ולא בדקו, צריך לפנות את האוצר ולבדקו בלילה תיכף לאחר שנזכר:

(יד) ואם עושה אוצר בבור מחטים שאינן מחןמצות ואח"כ מחמת ליחות הבור נתחמצו החטים שבקרקעית הבור ושבקירותיו, אעפ"י שאצרן בתוך שלשים יום, אינו צריך לפנות את הבור בליל י"ד ולבדקו, אלא די לו בביטול, כיון שבשעה שאצר, אצר בהיתר. ואם יש ביניהם חטים מחומצות, יש בזה כמה חילוקי דינים ויעשה שאלת חכם:

(טו) לא ישליך גרעיני תבואה לתרנגולים במקום לח תוך שלשים יום שמא ישכח מלבערם:

(טז) היוצא לדרך, קודם לכתו ימנה שליח שיבדוק ויבטל חמצו, ויאמר לו בפירוש שהוא ממנה אותו לשליח על הבדיקה וגם על הביטול. והשליח יאמר בביטול - חמצו של פלוני וכו'. ומכל מקום גם הוא באשר הוא שם בערב פסח בבוקר יבטל חמצו שברשותו:

(יז) מצא חמץ בביתו בחול המועד, יוציאו וישרפו. ואם יש בו כזית, יברך מתחלה על ביטור חמץ. אבל על פחות מכזית לא יברך. ואם מצאו ביום טוב או בשבת חוה"מ וכן בשבת שחל בע"פ דאסור לטלטלו משום דהוי מוקצה, יכפה עליו כלי עד מוצאי יו"ט או מוצאי שבת ואז ישרפו. ואם מצאו בימים האחרונים שאז במוצאי יו"ט כבר עבר הפסח, אינו מברך עליו אלא שורפו בלא ברכה אפילו יש בו כזית:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר