מאגר ספרי קודש

סימן סד - שלא לעשות סחורה בדבר האסור

סימן סד. שלא לעשות סחורה בדבר האסור, ובו ד' סעיפים:

(א) כל דבר שאסור מן התורה באכילה, אע"פ שהוא מותר בהנאה, אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה או להלוות עליו. ואפילו לקנותו להאכילו לפועלו נכרי, אסור. אבל דבר שאינו עומד לאכילה כגון סוסים וחמורים, מותר לעשות בהם סחורה. וחלב ג"כ מותר בסחורה שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכה:

(ב) אם נזדמן לאדם באקראי דבר אסור, כגון שצד דגים ועלה במצודתו דג טמא, וכן מי שנזדמנה לו נבלה וטרפה בביתו, מותר למכרם כיון שלא נתכוין לכך. וצריך למכרו מיד ולא ימתין עד שתהא שמנה אצלו, ויכול למכרו גם ע"י שליח אעש שהשליח ירויח בו. אבל לא שיקנה השליח לחלוטין, דא"כ הוא אצלו סחורה:

(ג) וכן מותר לגבות בחובו דברים טמאים וימכרם מיד, דאסור להשהותן כדי להשתכר בהם. אבל מותר להשהותן כדי שלא יטסיד מן הקרן:

(ד) דבר שאין איסורו אלא מדרבנן כגון גבינות של גוים, מותר לעשות בו סחורה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר