מאגר ספרי קודש

סימן נו - דיני טעות בברכות

סימן נו. דיני טעות בברכות, ובו ז' סעיפים:

(א) טעה וברך על לחם גמור בורא מיני מזונות או על פת כיסנין המוציא יצא. אבל אם בירך על תבשיל אפי' ממיני דגן המוציא, לא יצא. טעה ובירך על ענבים בורא פרי הגפן, יצא. וכן אם טעה בברכה אחרונה ובירך על הגפן, יצא, שהרי גם הענבים פרי הגפן הם:

(ב) טעה ובירך על פרי העץ בפה"א, או שהיו שתיהן לפניו וטעה והקדים לברך על פרי האדמה ונתכוין לפטור כזה גם את פה"ע, יצא, שהרי גם העץ יונק מן האדמה. אבל אם בירך על פרי האדמה בפה"ע לא יצא. ולכן אם הוא מסופק באיזה פרי אם הוא פרי העץ או פרי האדמה ואי אפשר לו לברר בשום אופן, יברך עליו בפה"א:

(ג) טעה ובירך על היין בפה"ע, אם נזכר מיד, יאמר תוך כדי דיבור בפה"ג. ואם לא נזכר מיד, יצא בדיעבד:

(ד) על כל דבר אפי' על הפת ועל היין אם טעה ובירך שהכל, יצא (וע"ל סי' נ' ס"ב):

(ה) אע"פ שלכתחילה צריך לדקדק ולכוין על מה שהוא מברך (כמ"ש בסי' נ' סעיף ג'), מ"מ בדיעבד אם טעה בכוונה, כגון שלקח בידו כוס קסבר שהוא יין ובירך על דעת שהוא יין וקודם שאמר בפה"ג נזכר שהוא מים או שכר וסיים שהכל נהיה בדברו, א"צ לחזור ולברך, דמשום טעות בכוונה א"צ לחזור ולברך. וכ"ש אם טעה בהיפוך שהיה סבור שהוא שכר או מים ובירך על דעת לומר שהכל וקודם שאמר שהכל נזכר שהוא יין וסיים בפה"ג שיצא. שהרי אפי' אם הי' מסיים כפי הכוונה היה יוצא:

(ו) אפילו אם סיים כל הברכה בטעות אלא שנזכר תוך כדי דיבור ותיקן אמירתו, כגון שלקח כוס מים או שכר קסבר שהוא יין ובירך בפה"ג, ונזכר מיד שהוא מים או שכר וסיים שהכל נהיה בדברו, וכך היתה אמירתו בורא פרי הגפן שהכל נהיה בדברו, יצא:

(ז) ואם לא נזכר תוך כדי דיבור, צריך לברך מחדש ברכת שהכל אם הוא רוצה לשתות כוס זה. ואם היה בדעתו לשתות גם מן אחר, יקח יין וישתה מיד ואינו צריך ברכה שניה כל שלא הפסיד בדיבור (ע"ל סי' נ' ס"ד וס"ה). ואפי' טעם תתילה מן הכוס וע"י טעימתו נודע לו שהוא מים או שכר, מכל מקום לא הוי הפסק בדיעבד (ולענין קידוש ע"ל סי' ע"ז סעיף י"ב):
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר