מאגר ספרי קודש

סימן נה - דין קדימה בברכות

סימן נה. דין קדימה בברכות, ובו ה' סעיפים:

(א) מי שיש לפניו מיני פירות הרבה והוא רוצה לאכול מכולם, אם ברכותיהן שוות, יברך על זה שהוא חביב לו וחפץ בו יותר. ואם שניהם שוים לו בחביבות, אזי אם יש ביניהם ממין שבעה שנשתבחה בהם ארץ ישראל (ע"ל סי' נ"א ס"ז), יברך על זה אע"פ שאינו אלא חצי פרי והשאר הן שלימות. ואם אין ביניהם ממין שבעה, אם אחד שלם ואחד אינו שלם, שלם עדיף. וכן אם אין ברכותיהן שוות אלא שאחד ברכתו בפה"ע ואחד ברכתו בפה"א שצריך לברך על שניהם, אם האחד חביב עליו, יברך תחלה על החביב. ואם שניהם שוים לו, יברך תחלה על זה שהוא ממין שבעה אפילו הוא חצי. ואם אין ביניהם ממין שבעה, שלם עדיף. ואם שניהם שלמים או שניהם חסרים, יקדים בפה"ע לבפה"א:

(ב) אם כולן הן ממין שבעה ושוים לו בחביבות, צריך להקדים את זה שהקדימו הפסוק, וארץ בתרא שנאמר בפסוק, הפסיק את הסדר. נמצא לפי זה כי תמרים קודם לענבים, לפי שתמרים הם שני לארץ בתרא, וענבים הוא שלישי לארץ קמא. ודוקא ענבים, אבל יין כיון שהוא דבר חשוב וקבעו לו ברכה לעצמו, הוא קודם לכל הפירות:

(ג) הא דיש מעלה למין שבעה דוקא כשנגמר הפרי, אבל פרי שלא נגמר אין לו מעלה, דלא משתבח קרא במידי דלא חזי. וכן אם אוכלו שלא בדרך הנאתו כגון הכוסס חטה, אין לה קדימה:

(ד) אם יש לפניו דבר שברכתו בפה"ע או בפה"א וגם דבר שברכתו שהכל ורוצה לאכול משניהם, ברכת בפה"ע וברכת בפה"א קודמות, שהן חשובות לפי שהן מבוררות יותר, שאינן פוטרות אלא מין אחד, ושהכל היא ברכה כוללת הרבה. ואפי' אם זה שברכתו שהכל הוא חביב לו יותר, מ"מ צריך להקדים בורא פרי העץ או בפה"א:

(ה) ברכת בורא מיני מזונות קודמת גם לברכת היין, ומכ"ש ברכת המוציא שהרי היא קודמת גם לברכת בורא מיני מזונות. ולכן בשבת ויו"ט כשמקדש על היין צריך לכסות את הפת שלא יראה בשתו שמקדימין לו ברכת היין. וכן בשחרית שמקדש ואוכל אח"כ מיני מזונות, צריך לכסותן בשעת הקידוש:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר