מאגר ספרי קודש

סימן לט - דין מי שרוצה לאכול או לשתות קודם הסעודה

סימן לט. דין מי שרוצה לאכול או לשתות קודם הסעודה, ובו ג' סעיפים:

(א) הרוצה לאכול קודם נטילת ידים דברים שיאכל ממינים אלו גם בתוך הסעודה, בין שהם דברים שצריכין לברך עליהם תוך הסעודה כגון פירות, בין שהם דברים שאין צריכין לברך עליהם תוך הסעודה, כגון מיני לפתן ומיני קטניות וערד עפל [תפוחי אדמה] וכן אם רוצה לשתות איזה משקה (חוץ מן היין) קודם נט"י, וגם בתוך הסעודה ישתה, יש בזה מחלוקת הפוסקים אם הדברים שאכל או שתה קודם נט"י נפטרים בבהמ"ז כמו שנפטרים אלו שאכל בתוך הסעודה או שאלו שאכלן קודם נט"י אינן נפטרים בבהמ"ז, ולכן יש למנוע מזה ולא יאכל ולא ישתה מהם רק קודם הסעודה ויברך ברכה אחרונה, ולא יאכל ולא ישתה מהם בתוך הסעודה. ואם לא בירך תחלה ברכה אחרונה, יברך בתוך הסעודה או אפי' לאחר בהמ"ז. ואם אכל או שתה ממינים אלו גם בתוך הסעודה, יהדר אחר בהמ"ז לאכול או לשתות איזה דבר ולברך ברכה אחרונה, לפטור גם מה שאכל או שתה קודם נטילת ידים:

(ב) אם רוצה לשתות יין קודם נט"י, אפילו לא ישתה יין בתוך הסעודה, מכל מקום יש אומריט כיון דהיין בא לפתוח הבני מעיים ולהמשיך תאות האכילה, א"כ הם בכלל הסעודה ונפטרים בבהמ"ז. וי"א דאפילו אם שותה יין גם בתוך הסעודה, מ"מ אין היין שלפני המזון נפטר בבהמ"ז, ולכן יש למנוע מלשתות קודם נט"י אלא א"כ ישתה כוס יין גם לאחר בהמ"ז, שיברך אחריו על הגפן ויפטור גם מה ששתה קודם נט"י. ואם רוצה לשתות י"ש קודם הסעודה, בין שישתה גם בתוך הסעודה בין לא ישתה, יזהר שלא לשתות קודם הסעודה רק פחות מכזית. אבל אם שתה כזית או יותר, נפל לידי ספק ברכה אחרונה:

(ג) אם רוצה לאכול קודם נט"י מיני מזונות, כגון האניג קוכען, אייר קוכען [עוגת דבש, עוגת ביצים] וכדומה שברכה אחרונה שלהם היא על המחיה, בין שיאכל מהם גם בתוך הסעודה, בין שלא יאכל מהם בתוך הסעודה, מ"מ הן נפטרין בבהמ"ז (כי בהמ"ז פוטרת ברכת על המחיה), ובלבד שלא יפסיק הרבה בין אכילה זו לנט"י, אבל אם צריך להפסיק הרבה, צריך לברך תחלה ברכת על המחיה על מה שאכל, ואפילו יאכל ממיניט אלו גם בתוך הסעודה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר