מאגר ספרי קודש

סימן כא - דין מי שלא התפלל היאך ישלימנה

סימן כא. דין מי שלא התפלל היאך ישלימנה, ובו י' סעיפים:

(א) כבר נתבאר בסימן י"ח שאם עבר זמן תפלה במזיד אין לו תשלומין, אבל אם מחמת שגגה או אונס לא התפלל, או שטעה בתפלתו בדבר שצריך לחזור ולהתפלל, יכול להשלימה לאחר תפלה הסמוכה לה. וצריך שיתפלל דוקא תחלה התפלה שהיא זמנה, ואח"כ תפלת התשלומין. דהיינו, אם לא התפלל שחרית, אזי כשגיע זמן תפלת מנחה, יתפלל מתחלה תפלה לשם מנחה ואומר תחנון, ואח"כ מיד אומר אשרי, ומתפלל עוד ש"ע בשביל שחרית. ואם לא התפלל מנחה, אזי יתפלל תחלה ערבית וישהה רק כדי הילוך ד' אמות ואינו אומר אשרי, אלא מיד יתפלל תפלת ש"ע בשביל מנחה. ואם לא התפלל ערבית, אזי לאחר תפלת שחרית יאמר תחנון ואשרי, ויתפלל תפלת ש"ע לשם ערבית, ואח"כ יאמר למנצח, ובא לציון וכו'. ואסור לו לאכול עד שיתפלל גם תפלה זו שהיא לשם ערבית:

(ב) אם לא יתפלל בעוד שהיה לו שהות להתפלל מפני שהיה חושב שעדיין ישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא מתעסק בו, ובין כך וכך עברה לו השעה, וכן מי שהיה טרוד לצורך ממונו שלא יבוא לידי הפסד, וע"י כך הפסיד זמן התפלה, אע"ג דאסור להעביד זמן תפלה משום הפסד ממון, מ"מ מיקרי אונס ויש לו תשלומין. וכן אם מחמת שכרות לא היה ראוי להתפלל, נחשב ג"כ כאונס אע"פ שהתחיל באיסור לשתות כשהגיע זמן תפלה:

(ג) אין תשלומין לתפלה, אלא בתפלה הסמוכה לה. אבל אם נתאחר יותר, אין לה עוד תשלומין כגון אם לא התפלל לא שחרית ולא מנחה, אזי מנחה יש לה תשלומין לאחר ערבית הסמוכה לה, אבל שחרית אין לה תשלומין, כיון שעבר שתי זמני תפילות שלא התפלל, לא בזמנה ולא בזמן מנחה:

(ד) אך ביום שיש בו מוסף, אם לא התפלל שחרית יכול להשלימה לאחר מנחה (דכיון דזמן תפלת מוסף בדיעבד עד הלילה כמו מנחה א"כ לא עבר שתי זמני תפלות), ולאחר תפלת מוסף אינו יכול להשלים תפלת שחרית (דכיון שמזכיר בה קרבן מוסף, אינה ראויה שתעלה לתפלת שחרית. וע' פרמ"ג סימן ק"ח א"א סק"ו). אך אם עדיין לא עבר זמן תפלת שחרית, יכול להתפלל שחרית אף ע"פ שכבר התפלל מוסף:

(ה) אין תשלומין לתפלה שהפסיד אלא בזמן תפלה הסמוכה לה אבל לא בשעה שאינה זמן תפלה, כגון אם שהה הרבה אחר שהתפלל התפלה שהיא חובת שעה, אינו יכול להתפלל עוד תשלומי תפלה שהפסיד, לפי שלא תקנו תשלומין לתפלה שהפסיד, אלא בזמן שהוא עוסק בתפלה שהיא חובת שעה, שאז כיון שהוא עוסק בתפלה הוא משלים גם כן מה שחסר:

(ו) תפלת התשלומין שהוא מתפלל, חייב להתפלל כמו שהוא מתפלל אז תפלת חובה, כגון אם לא התפלל מנחה בערב שבת, מתפלל ערבית שתים של שבת. אף על פי שהשניה באה לתשלום תפלת חול, מכל מקום כיון שעתה הוא שבת, מתפלל של שבת. ואם התפלל של חול, חוזר ומתפלל. וכן בערב ר"ח אם לא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתים ואומר בשתיהן יעלה ויבא, ואם לא התפלל ערבית בר"ח שמתפלל שחרית שתים, אם שכח יטלה ויבא אפילו בשניה חוזר ומתפלל (אע"ג דתשלומין דלילה היא ואז לא היה חוזר מ"מ השתא יממא הוא). ובשבת אם לא התפלל מנחה, מתפלל ערבית ג"כ שתים של חול, אלא שיש חילוק באתה חוננתנו, בראשונה אומר אתה חוננתנו ובשניה אינו אומרו. והטעם בזה, כיון שאתה חוננתנו הוא כמו הבדלה, ואין מבדילין ב"פ בתפלה. וה"ה להיפך, אם שכח ערבית במוצאי שבת מתפלל שחרית שתים, ואומר בתפלת התשלומין אתה חוננתנו, לפי שמעיקר התקנה צריך להבדיל בתפלה:

(ז) טעה בר"ח במנחה ולא אמר יעלה ויבא, ולמחר אינו ר"ח, א"כ אף אם יתפלל ערבית שתים לא ירויח כלום, שהרי אינו יכול לומר עוד ישלה ויבא, ובלא ישלה ויבא הרי בבר התפלל, על כן אינו מתפלל כלל לתשלומין:

(ח) תפלת מוסף אע"פ שזמנה כל היום, וא"כ הוי מעריב תפלה הסמוכה לה, מכל מקום אין לה תשלומין בלילה, משום דתפלת מוסף נתקנה משום ונשלמה פרים שפתינו, וכיון שעבר זמנו בטל קרבנו:

(ט) מי שהוא צריך להתפלל שחרית שתים או מנחה שתים, אם הוא ש"ץ, יוצא במה שהוא חוזר את התפלה בקול רם:

(י) מי שנסתפק לו אם התפלל או לא, בזמן הזה (שאין מתפללין בנדבה) אינו חוזר ומתפלל:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר