מאגר ספרי קודש

סימן ח - דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל

סימן ח. דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל, ובו ו' סעיפים:

(א) משעלה עמוד השחר שהוא אור הנוצץ מן השמש במזרח כיון שאז מתחיל זמן התפלה (שאם התפלל אז בדיעבד יצא כדלקמן רס"י י"ח) לכן אסור לאדם להתחיל במלאכה או להתעסק בעסקיו או לילך בדרך קודם שיתפלל, שנא' צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. צדק זו תפלה שמצדיק לבוראו והדר וישם פעמיו לדרכי חפצו:

(ב) ואסור לו לאכול או לשתות שנא' לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. וכל האוכל או שותה ואח"כ מתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גויך, אל תקרי גויך אלא גאיך. אמר הקב"ה, לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים. ואפי' לשתות קפה או תה עם סוכר וחלב אסור. ואיש זקן וחלוש שאינו יכול לעמוד על נפשו עד עת יציאת הצבור מבהכ"נ בפרט בשבתות ויו"ט שמאריכין הרבה, יותר טוב להתיר לו להתפלל שחרית בביתו בנחת ויקדש ויאכל איזה דבר (ע"ל סי' ע"ז סעיף ט"ו) ואח"כ ילך לבהכ"נ ויכוין לבו עם הצבור בתפלת שחרית ויתפלל אחר כך עמהם מוסף, ולא שישתה קפה עם סוכר וכדומה בלא קבלת עול מלכות שמים תחלה (באה"ט סי' פ"ט בשם לקט הקמח), אך לצורך רפואה מותר לאכול ולשתות קודם התפלה שאין בזה משום גאות, וכן אם אין בו יכולת לכוין דעתו בתפלה בלי אכילה ושתיה אם ירצה יכול לאכול ולשתות קודם התפלה:

(ג) י"א שאפילו קם בחצות הלילה אסור לו לטעום קודם שיתפלל וכן נכון להחמיר, אך אם חלש לבו מותר לו לאכול ולשתות איזה דבר לחזק גופו לתורה:

(ד) מים וכן תה או קפה בלא סוכר ובלא חלב מותר לשתות קודם התפלה אף לאחר שעלה עמוד השחר כי אין באלו משום גאות. ואפילו בשבת ויו"ט שחייב בקידוש מותר לשתות דברים אלו קודם התפלה ואץ הקידוש מעכבו, כיון שקודם התפלה עדיין לא הגיע זמן קידוש דאין קידוש אלא במקום סעודה דהיינו סמוך לאכילה והרי א"א לו לאכול קודם תפלת השחר:

(ה) אסור להקדים לפתח חברו לקבל פניו וליתן לו שלום ואפילו לומר לו צפרא דמרא טב (גוטען מארגען, בוקר טוב) שנאמר חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, כלומר במה חשבתו לזה שהקדמת כבודו לכבודי, ואם פגעו דרך מקרה מצד הדין מותר ליתן לו שלום, אך נכון לשנות בלשונו כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים עד שיתפלל:

(ו) אפילו ללמוד אסור לו להתחיל משעלה עמוד השחר. אך מי שהוא רגיל לילך לבהכ"נ ואין לחוש שיעבור הזמן, מותר לו. וכן מי שהוא לומד עם אחרים ואם לא ילמדו עתה יתבטלו מלימודם מותר ללמוד עמהם כי זכות הרבים דבר גדול הוא ובלבד שישגיחו שלא לעבור זמן התפלה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר