מאמרים וראיונות

הזוהר הקדוש

גולשים כותבים | יהודה בן סעדון | ח' תמוז התשע"ה | 3406 | 0 | |

הזוהר הקדוש

רבי שמעון בר יוחאי ובנו אליעזר שמחים מאוד לקראתנו, בזמן שאנו לומדים את ספר הזוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם, אם נתמיד יגלו לנו "רזין עילאין", והכול רמוז בזוהר.
על מנת לתקן את מחץ הגלות ואת מי המבול, יש לקרא וללמוד בספר הזוהר. מיד כאשר יש חשק לאדם להתקרב, ללמוד ולדעת את ה', ישאוב אותו ספר הזוהר כשאיבת המגנט השואב את הברזל, ויכנס האדם אל ספר הזוהר להצלת נפשו, רוחו, נשמתו ותיקונו, אפילו אם רשע אין חשש, גם אם יכנס לספריי הזוהר ואינו ראוי, מן הסתם יקבל הרהורי תשובה ויהיה צדיק. אם ידחה האדם את הזוהר, כך גם ידחה אותו הספר כמו נח שהיה דוחה את הרשעים... גם מי שמהיר וחריף ובקי בעיון, וגם מי שאינו מהיר וקשה לו העיון, טוב לו לכל אחד ואחד שיעיין בפנימיות הדבר שהוא בפרי פנימה, ויש מי שרוצה לעיין בקליפות וגם זה טוב מאוד, שיעיין ויעסוק במדרשים ובאגדות, אך העיקר ובפרט הוא ספר הזוהר הקדוש וספריי הקבלה.
גם אם האדם לא זוכה ממש להבין את הזוהר, מכל מקום לשון הזוהר טובה גם לשכינה וגם לנשמה. יש עניין גדול לקרא וללמוד בזוהר יותר מכל עסק התורה הקדושה.
יכול אדם להגן על עצמו ולהיות נשמר מכל רע, גם אם עדיין אינו יודע, יתעורר סוד הרוחניות להגן עליו.
כמובן שצריך האדם לעסוק קודם בחוכמת המשנה, התלמוד והמקרא, כפי מה שיכול שיכלו לסבול, ולאחר מכן יעסוק וילמד לדעת את קונו בחוכמת האמת, כמו שציוה דוד המלך את שלמה בנו "דע את אלוהי אביך ועבדהו".
ישנם הטועים ויש בהם בני תורה שמוציאים שם רע על חוכמת הזוהר ואומרים שכל מי שיתעסק בה ימות בקצרות ימים ושנים חס ושלום. טועים שסוברים שרק יחידי צדיקי הדור ראויים לעסוק בזוהר, מכשלים את כולם, סוברים שרק יחידם בודדים ראויים ללמוד בספר הזוהר הקדוש, וזהו למעשה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, והגלות האחרונה, המרירה והארוכה שבעוונותינו הרבים עזבנו בארות מים חיים והלכנו לחצוב בבורות נשברים....
ישנם חכמי הפשט שבוחרים לעסוק בסיפורי הפשט ולא מתעסקים עם חוכמת הקבלה והסוד,  עליהם נאמר אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שעוסקים רק בפשט ובמדרש שבזה לובשת התורה את בגדיי אלמנותה ושק מכסה אותה. אומות העולם אומרות לישראל " מה דודך מדוד", מה תורתכם מתורתנו, הלא גם בתורתכם סיפורים בהבלי הזמן הזה... אין עלבון תורה גדול יותר מזה, ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שרק חוכמת הקבלה ופנימיות התורה הם הנותנים כבוד לתורה.
ישנם תלמידי חכמים ומפולפלים, עוקרי הרים וטוחנים אותם בפלפולים בבית המדרש ואינם מתעסקים בפנימיות התורה, חושבים בדעתם שדי להם באותה החוכמה הפשוטה ונמנעים מלהיכנס לפנימיותה של התורה.
מבואר בפירוש בדברי התנאים שאין אדם יוצא ידי חובתו לגמרי בעסק המקרא, המשנה והתלמוד בלבד, אלא הוא מחויב לעסוק בכל יכולתו בסודות התורה (סוד ה' ליראיו) וגם ללמוד מעשה מרכבה, כי אין הנאה לה' יתברך מכל מה שברא בעולמו, התענוג הגדול ביותר לראות את בניו עוסקים בסודות התורה, להכיר גדולתו, יופיו ומעלתו.
פשט התורה וסיפוריה, דיניה ומצוותיה כפשט, אין בהם שום הכרה וידיעה לדעת את מי שאמר והיה העולם. הקורא במשנה ובתלמוד נקרא עבד המשמש את רבו על מנת לקבל פרס, מה שאין כן בחוכמת האמת שבה האדם מתקן ונותן כוח למעלה,  וזה נקרא עוסק בתורה לשמה בלי ספק, ולא עוד אלא שלא נברא האדם אלא כדי שילמד את חוכמת הקבלה.
אמר אליהו הנביא שהזוהר הקדוש יהיה סוד כמוס עד הדור האחרון, שאז תתגלה חוכמת הזוהר כדי שבזכות זה יגאלו ישראל כמו שנגאלו ממצרים, ולא יזכו לגאולה עד שיזכו לתוספת קדושת הזוהר הקדוש, וזה רצון ה'.
מבואר בזוהר הקדוש כי עד עתה היו דברי חוכמת הזוהר נעלמים, ורק בדור האחרון תתגלה זאת החוכמה ותתפרסם, ואז כולם יבינו וישכילו בסודות התורה הקדושה, מה שלא השיגו הקודמים לנו ובזה תסתלק חוכמת קטני האמונה שהקשו ואמרו כל הזמן שאם הדורות הקודמים לא השיגוה איך נדע אנחנו?. בזה ייסתם פיהם. כאשר ראה רבי שמעון בר יוחאי זיע''א, ברוח קודשו את זה העניין ציווה לרבי אבא שיכתוב את ספר הזוהר בדרך "העלם", שיהיה שמור ומוצנע למשמרת עד הדור האחרון...
מובא במשנה בפרקי אבות "טובה שעה אחת של חיי העולם הבא מכל חיי העולם הזה". כל התכלית שלנו היא רק לקנות חיי עולם הבא כמובן והתועלת ידועה, מלבד זה שהאדם יודע את קונו, ויודע סתרי תורה ואת טעמי המצוות המתוקים מדבש ונופת צופים, כמו כן נמשך האדם לעשיית המצוות כתיקונן באהבה רבה שגורמת התלהבות לקיים את המצוות בשלמות.
מלבד הטוב הגנוז של העולם הבא, למי שמשתדל וטועם את טעם חוכמת הזוהר, גם בעולם הזה טועם טעם של עולם הבא ונידבק בה' יתברך יותר ויותר.
אף על פי שאי אפשר לרדת לחוכמת הקבלה לעומקה משום גודל ורוממות דורשיה, גם המעט שמשיגים מועיל מאוד והתועלת גדולה.
מה טוב חלקנו שזכינו לספר הזוהר הקדוש, מה שלא זכו קודמינו. יש רשות להתבונן בחוכמת הקבלה וכמו כן גם בנושאים נסתרים שאין רשות כאילו לעסוק בהם, כל מי שרוצה יותר התרים , המלצות ועוד סיבות ללמה כן כדאי ללמוד בזוהר הקדוש, מוזמן לקרא את כל ההקדמה של תיקוני הזוהר...
כתוב שכל מי שמילא כירסו במקרא, במשנה ובתלמוד, יתעסק באימה, ביראה, בקדושה וטהרה בחוכמת הקבלה בזוהר.
מחויב האדם לדעת ולהכיר את ה' יתברך ומי שלא ראה את זאת החוכמה לא ראה מאורות מימיו "והכסיל בחושך הולך".
יש לדעת היטב כי כוונת רבי שמעון בר יוחאי זיע''א בחיבור הזוהר היה  לכבוד השכינה שנמצאת בגלות באפס שפע, ללא תומך ללא עוזר, ורצה הצדיק הקדוש לעשות לה משען, משענת סעד (סמכוני באשישות), כדיי לגרום לייחוד "קודשא בריך הוא ושכינתה" , וגם שעל ידי חיבור הזוהר יתבטלו הקליפות והקטרוגים של כל השונאים שלהוטים בכל עת נגד ישראל  שנמצאים עדיין בין אומות העולם. ספר הזוהר עתיד להתגלות בימי מלך המשיח כדי לתת סעד לשכינה, וכל אותם שילמדו יזכו לגאולה, כי העבודה המועטת בזמן הזה היא גדולה יותר ויותר וחשובה יותר מכל מה שהיה בזמן המקדש.
אדם שעוסק בחוכמת הקבלה, שרוצה לדעת את סודות התורה וטעמי המצוות על פי הסוד נקרא בן לקדוש ברוך הוא וה' יתברך מתפאר בו ברקיע בפניי כל צבאותיו ופמלייתו.
יש לדעת היטב שבדורות הקודמים היו שערי חוכמת הקבלה סגורים ומסוגרים ולכן היו מעטי מעט מקובלים שזכו לגילוי אליהו הנביא, אז לא ניתנה רשות מן השמיים לעסוק בה כי אם רק לאדם אחד מאלף, ולכן כל מי שרצה להיכנס לחוכמת הקבלה הסתכן בנפשו. בדור שלנו נפתחו שערי הרחמים ויש שמחה של מצווה ונחת רוח גדול כעת בעיניי ה' יתברך לפרסם את כבוד מלכותו לעולם ועד, ובפרט כעת שהודפסו והתפרסמו כל כתבי הקודש.
האר''י הקדוש רבי יצחק לוריא זקוצ''ל פתח לנו שערי תורה שהיו סתומים וחתומים מימות עולם, כל דבריו הם דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא זכור לטוב, שברשותו גילה מה שגילה ואין שום פחד או סכנה כעת ללמוד ולהתבשם מחוכמת הקבלה.
צריך לרדוף בכל לב ובכל נפש אחר חוכמת האמונה, ולזה צריך כל אדם לתת דעתו ולהאמין בפשטות ולהדבק בזאת החוכמה ולהאמין באמונה שלמה.
מובא בזוהר הקדוש שהעוסק ברמז ובסוד, אין יצר הרע יכול להתגבר עליו.
ראוי לכל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש אפילו אם יעברו עליו כמה מיני ניסיונות שירצו להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר. ישנם בני אדם ששקועים עמוק בתוך החומריות, הם ברובם ליצני הדור וישנם טובים מישראל  שנמצאים בניהם כמו "שושנה בין החוחים" ואותם צריך לחזק. מובטח לכל מי שילמד בזוהר הקדוש שמן השמיים יסייעו לו וה' יתברך בכבודו ובעצמו יוסיף לו חיזוק גדול... (טעמו וראו כי טוב).
ספר הזוהר נתחבר ונכתב בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, הסכימו מן השמיים כי הוא היה ראוי לכך וגלגלו זכות על ידו ועל ידי חבריו הזכאים, כדי שבסוף הימים, בדורו של משיח, בזכות זה יגאלו ישראל. כמו שבמצרים נגאלו ישראל בדם פסח ובדם המילה כדיי לצאת מן הגלות, היה די להם במצות כי לא היה זמן, רק זמן תורה, כלומר השגיעה העת לפרסמה, כמו כן כדי להוציא את ישראל מהגלות המרה הזאת כאן, צריך שידעו ויזכו בחוכמת הנסתר, כי כל הנביאים לא ניבאו לימות משיח אלא על זה. ושלא יראה דבר זה תמוה בעינינו. אדם שלומד בספר הזוהר מתקן עולמות עליונים, יש יתרון ומעלה לכל דיבורי הזוהר הקדוש שיכולים להגביה את השכל למדרגה גבוהה מאוד, מה שאין ביכולת השכל להשיג מצד השכלתו.
הבעל שם טוב הקדוש ז''ל אמר, אדם שהוא קורא בתורה ורואה את אורות האותיות שבתורה, אף על פי שאינו מנגן את הטעמים כראוי, כיוון שהוא קורא באהבה ובהתלהבות גדולה, אין ה' יתברך מדקדק עימו...
כל ספר הזוהר מיוסד על דבריי מוסר גדולים עד לאין שיעור ומאיר עיניי ישנים מתרדמתם ומסיר את לב האבן, וגם הלימוד הוא סגולה להינצל מהמים הזדונים, המים המרים...
כל הלומד תורה, מבין ומכיר בפלפולי חוכמת התורה, הוא אדם מאושר, הוא מתענג. לכן לא נקרא לימוד התורה עבודה או יגיעה או עמל, מפני שבזה שאדם נהנה ושמח הוא לא מתעייף ולא יגע.
ישנם שלומדים תורה מיתוך דחק וטירוף הדעת, אפילו שלא מבינים, רק לומדים מיתוך אמונה, כמו שאמר דוד המלך "ממצוותיך לא סרתי", פרוש- אני מקיים מצוותיך אפילו שאיני מבין את טעמם, אך "תאוותי היא למשפטיך". אדם הלומד מן הדחק והאמונה בלבד, אצלו באמת נקרא הדבר עמל ויגיעה משום שהוא לא מרגיש ממש את התענוג האמיתי של התורה.
אשרינו ומה טוב חלקינו שזכינו לקבל מאור הזוהר שהוא אור עליון, אור קדוש, "חכו ממתקים וכולו מחמדים", מים שאין להם סוף... מי שלא ראה את אור הזוהר לא ראה אור מימיו. ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד לכל העניינים, על ידי לימוד חוכמת הקבלה נעשה חשק גדול לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, לימוד הזוהר מעורר מאוד לעבודת ה' יתברך. הנה כי כן ראוי לכל אדם שייקח לו את ספר הזוהר הקדוש ויעמיק בו ויקרא את הפרשה מידי שבוע בשבוע (פרשת השבוע), וזו תהיה חומה גדולה מאוד לאדם כדיי שלא יוכל יצר הרע לגרום לו לפנות לבטלה שזאת הרעה הגדולה ביותר.
סגולה גדולה להינצל מגאווה, להרבות בלימוד הזוהר הקדוש, כמו כן יש עניין בכל שבת לקבוע שיעור וללמוד זוהר. גלוי ידוע ומפורסם שעל ידי לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל במהרה בימינו אמן. כן יהי רצון.

רבי יהודה מתיר. יש על מי לסמוך

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר