מאמרים וראיונות

לרקוד בכל יום

נקודות טובות | הרב ארז משה דורון | א' תמוז התשע"ה | 10173 | 0 | |

לרקוד בכל יום

"חדלו עוד להיות עניים. שובו אל האוצרות שלכם והיו משתמשים באוצרות שלכם", כך קורא אלינו רבי נחמן מברסלב.
יש לנו אוצרות חבויים, יש לנו כוחות עצומים, יש לנו עצות עמוקות ופשוטות איך להתמודד עם כל קושי שבעולם, אבל צריך להאמין באוצרות הללו, להשתמש בכל הכוחות, לקחת ברצינות את העצות.

אחת מעצותיו הגדולות של רבי נחמן היא השמחה.
לא רק לשמוח כאשר טוב לנו, זה לא חכמה.
לשמוח גם כשקשה לנו, גם כשנדמה שאין במה לשמוח.
לשמוח כעצה לגרש את העצבות, הדיכאון, הפחד, הספק.

אבל מה עושים כשלא מצליחים לשמוח? כשהלב אטום ומנותק, כשהמוח קהה וריק?
מה עושים כשיש לנו כל כך הרבה סיבות טובות להתעצב ולהצטער, האם זה לא קצת מעושה ואולי אפילו מגוחך, לשמוח, כשהכול סביבך בוער וקורס?

"וצריכים", כותב רבי נחמן, "להכריח את עצמו לשמוח בכל מה שיוכל, ואם לפעמים דעתו מבולבלת ואינו יכול בשום אופן לשמח את עצמו - אז עצתו שיעשה את עצמו כאילו הוא שמח. ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בלב, אף על פי כן על ידי שעושה את עצמו כאילו הוא שמח, על ידי זה יזכה אחר-כך באמת לשמחה. ועצה זאת היא עצה גדולה מאד גם בכל הדברים שבקדושה, שבתחילה צריכים לעשות את עצמו כאילו הוא להוט אחר אותו הדבר שבקדושה, ואחר-כך זוכים לזה באמת" (שיחות הר"ן ע"ד).

אבל איך עושים את עצמנו שמחים?
רוקדים!
יש צער? דינים שורים על העולם? צרות ממשמשות ובאות? השמים באופק קודרים?
רוקדים!
לא בגלל שאנחנו מנותקים מהמציאות, לא בגלל שלא איכפת לנו, לא ריקוד של שוטים.
ריקוד כעצה לביטול הדינים.
"כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינין" (ליקוטי מוהר"ן תורה י' סעיף א').
אין לנו במה לשמוח? עוד יהיה. אפשר גם לרקוד על חשבון השמחה של העתיד.


"דע כי הריקוד הוא עבודה לאלוקים והדבקות בו", כותב ספר הכוזרי (קכ"ט).

"כשהשמחה של האדם היא כל כך גדולה עד שמגיעה לרגליו ורוצה לרקוד, אזי על ידי שרוקד, דהיינו שמגביה את רגליו מן הארץ, עושה בזה תיקון גדול לעצמו ולעולם כולו", כותב רבי נחמן (ליקוטי מוהר"ן תניינא פ"א).
ידוע שברגלי האדם דווקא נאחזות הקליפות (כוחות הטומאה) ("עץ-חיים" שער ל"ח פרק ב'), דהיינו שהרגל, שהיא המקום הנמוך והשפל ביותר בגוף האדם, מרמזת על דרגה רוחנית נמוכה ורחוקה ביותר מן הקדושה. ועל כן, כשאדם מרים את רגליו בשמחה, על ידי זה כביכול מעלה ומרים גם את כל הבחינות והמדרגות השפלות ומקרבן אל הקדושה (ליקוטי מוהר"ן מ"א, תנינא פ"א). {כידוע שבכל אבר ואבר של האדם תלויים עולמות עליונים (זוהר חלק ב' דף ע"ו, חלק א' ק"מ, חיי מוהר"ן תק"ה), וכל אבר משפיע בפעולותיו על אותן עולמות שהוא מרמז עליהן (זוהר חלק ג' רמ"ח, חלק א' רכ"ו, חיי מוהר"ן תק"ד)}.

וכותב רבי נתן בליקוטי הלכות: "כל אחד מישראל על ידי עבודתו את ה' - מעלה ומברר השמחה מעמקי הקליפות, ומהפך ביותר היגון והאנחה לשמחה, שעל ידי זה תגדל השמחה ביותר, עד אשר תתברר השמחה בשלמות מעמקי הקליפות שאחיזתם בבחינת רגלין, בבחינת "רגליה יורדות מות" (משלי ה') כידוע. וכשתתברר השמחה משם ויעלו הרגלין מהקליפות אז יבוא משיח. (וכן ידוע שנשמות הדור האחרון לפני בואו של משיח הן כנגד רגלי אדם הראשון ועל כן נקראים "עקבתא דמשיחא" ("שער הגלגולים" פרק א' בסופו "ונמצא בדור האחרון") ועליהם מוטל תיקון זה של השמחה ביותר). ויקוים "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים" (זכריה י"ב) שזהו בחינת "עד דמטו רגלין ברגלין" המובא בזוהר הקדוש ומבואר בכתבי האריז"ל. ועיקר עליית הרגלין מן הקליפות הוא על ידי השמחה, שעל ידי זה מעלין הרגלין מבחינת "רגליה יורדות מות", שהוא עצבות ומרה שחורה שהוא סיטרא דמותא (צד המוות) כנ"ל. וזוהי מעלת הריקודים של האיש הישראלי, כשזוכה להיות בשמחה כל-כך עד שמרקד, בזה מעלין הרגלין מהקליפות" (ליקוטי הלכות אבן העזר הלכות פריה ורביה הלכה ג' סעיף י"ג).

עוד נראה, שתיקון עצום זה של הריקוד והקשר שלו לעניין הגאולה, מרומז בסיפור שסיפר רבי נחמן מברסלב על שבעת הקבצנים, שהרי גמר המעשה, דהיינו מה שהיה ביום השביעי עם הקבצן השביעי בלא הרגלים, לא סיפר רבי נחמן כלל ואמר שמשיח יספרו ("חכמה ותבונה" סימן ט"ו דף קי"ז).

למעשה בוודאי שבכל עת שמחה צריך האדם לעורר את עצמו ולרקוד, כמו שפירש רש"י על הפסוק "עת רקוד" (קהלת ג' ד'): "בחתנים וכלות". וכן כתב "המצודת דוד" שם: "בעת שמחת נישואין וכדומה". וכמו שסופר על רבי נתן, שפעם אחת הייתה בנמירוב (עיר באוקראינה) חתונה של אחד מקרובי משפחתו הרחוקים, והלך רבי נתן לחתונה כדי לעורר את עצמו לשמחה, ובלא סיבה זו לא היה הולך, כי לא היו קרובים כל-כך עד שילך לחתונתם, רק מסיבת רצונו שיתעורר ליבו על ידי זה בשמחה" (שיח שרפי קודש ב' סימן א-תקע"ז).

ולא רק בעת שמחה כשמתעורר ליבו טוב לרקוד, אלא בכל עת שיוכל, ואפילו כ"סדר" מסדריו ומנהגיו הקבועים, כמו רבי נתן שנהג לרקוד בכל יום (שיח שרפי קודש א' סימן תקע"ד), וכמו שנוהגים רבים מחסידי ברסלב עד היום. ואם אמר פעם רבי נחמן מברסלב לאחד "אתן לך דרך לתשובה - שתרקוד בכל יום" (שם תר"ס), בוודאי אין הדבר ריק וקל חלילה.

נודע הסיפור המופלא המובא במסכת כתובות (דף י"ז) אודות רבי יהודה בר עילאי, שהיה נוטל ענף של הדס ומרקד לפני הכלה, ואודות רב שמואל בר יצחק שאף הוא הרבה בריקוד לפני הכלה, עד שטען כלפיו רבי זירא שאין זה ראוי לעשות כן, כיוון שמזלזל בכבוד עצמו כתלמיד-חכם. אולם משנפטר רב שמואל בר יצחק הופיע עמוד של אש והפסיק בינו לבין העולם (דבר המתרחש רק לאחד או שנים בדור, וכפי שמבואר מהרש"א משמעות הדבר: "רמז שאין הדור ראוי לעמוד במחיצתו"), ואז אמר רב זירא שמסתבר שדווקא על ידי ריקודיו זכה רב שמואל למעלה עליונה ומופלגת זו.

אז בואו נשוב אל האוצרות שלנו, בואו ננסה בתמימות את העצה הפשוטה הזו. אפילו כשאין חשק, אפילו כשעצובים. אם נרים את הרגליים – הכול בסוף יתרומם. האמת הפנימית תתגלה, המוח ישתחרר, הדינים יתבטלו, אור יופיע.

אפילו קצת, אפילו מעט בכל יום. להיסגר באיזה חדר, להשמיע מוזיקה שמחה ובמשך חמש דקות – לרקוד.
בהתחלה זה יראה מעושה. יש הרי כוחות רבים ואפלים בעולם שמעדיפים אותנו בלי רגליים, בלי מוח, בלי לב, צמודים לקרקע, בלי כוח להתרומם, עלובים, שפלים.
בואו נילחם בהם. יש לנו אוצרות.
אף אחד לא צריך לדעת, אף אחד לא יצחק לנו או יבוז לנו. מותר לו, הרי בסך הכול אנחנו רוצים להתרפא מן העצבות, לגלות את כוחנו האמיתי.

כותב רבי אברהם בן רבי נחמן: "שמעתי בעל פה, שהתפילה בארבעים יום רצופים בלי דילוג בינתיים מסוגלת ביותר להוציא את הבקשה אל הפועל" ("כוכבי אור" אנשי מוהר"ן אות ג').
לפי עקרון זה אפשר בלי ספק לומר, שגם מי שיקבל על עצמו את העבודה הקדושה הזו, בתמימות, לרקוד כל יום חמש דקות, במשך ארבעים יום רצופים, בוודאי יזכה גם הוא לישועות.

יש לנו אוצרות חבויים, יש לנו כוחות עצומים, יש לנו עצות עמוקות איך להתמודד עם כל קושי שבעולם, אבל צריך להאמין באוצרות הללו, להשתמש בכל הכוחות, לקחת ברצינות את העצות.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר