מאמרים וראיונות

סדר הדלקת נרות חנוכה

תורה ומצוות | מערכת האתר | כ"ה כסלו התשע"ז | 10443 | 0 | |

סדר הדלקת נרות חנוכה

תפילה מהגה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל בני יששכר זצוק"ל:
לשם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחד שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל.
הנני מכון בהדלקת נר חנוכה לקים מצות בוראי כאשר צווני חכמינו ז"ל לתקן את שורשה במקום עליון:
ובכן יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא חשובה ומקבלת ומרצה לפניך מצות הדלקת נר חנוכה כאלו כונתי כל הכונות שכונו הכהנים משרתי השם בעת אשר הערו למות נפשם בשביל כבוד שמך הגדול הגבור והנורא. ואתה ברחמיך הרבים עוררת נצחך עליהם לנצח את אויביהם ולנצח על מלאכת בית יי, והנני עושה על דעתם ועל כונתם ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור שהשפעת להם נסיך וזכו לאור באור החיים, ועל דעת כל הצדיקים והחסידים בדורותינו, ופי כפיהם ועשיתי כעשיתם, ובזכות המצוה הזאת תזכנו לנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית יי, וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה ולא ימוש התורה מפינו ומפי זרעינו ומפי זרע זרעינו מעתה ועד עולם, ונזכה לבנים תלמידי חכמים אמן כן יהי רצון. קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת. מלך על כל העולם כלו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יציר כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפ"ו (בגי' חנוכ"ה) יהו"ה אלה"י ישרא"ל מל"ך ומלכות"ו בכ"ל משל"ה (בגי' כ"ו פעמים חנ"ה אותיות חנוכ"ה, ובגי' מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן כה"ן גדו"ל חשמנא"י ובני"ו). אמן נצח סלה ועד:

הריני מקשר את עצמי בהדלקת נרות חנכה לכל הצדיקים האמתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה,ובאשר בחוץ לארץ, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה שמחה ואמונה, רבינו נחמן בן פיגא , זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.


לפני ההדלקה מברכים:
ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר חנכה:
ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה:
ובערב הראשון מוסיפים ברכת שהחיינו:
ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה:

ומדליק הנרות ואומר:
הנרות הללו אנו מדליקין על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים. וכל מצות שמונת ימי חנכה. הנרות הללו קדש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך.

(שם המחבר חתום בראשי החרוזים: "מרדכי חזק")
מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח. תכון בית תפלתי ושם תודה נזבח. לעת תכין מטבח מצר המנבח. אז אגמור בשיר מזמור חנכת המזבח:

רעות שבעה נפשי ביגון כחי כלה. חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה. ובידו הגדולה הוציא את הסגלה. חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה: 

דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי. ובא נוגש והגלני. כי זרים עבדתי. ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי. קץ בבל. זרבבל. לקץ שבעים נושעתי:

כרות קומת ברוש בקש אגגי בן המדתא. ונהיתה לו לפח ולמוקש למוקש וגאותו נשבתה. ראש ימיני נשאת. ואויב שמו מחית. רב בניו וקניניו על העץ תלית:

יונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים. ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים:

חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה. נקם נקמת דם עבדיך מאמה הרשעה. כי ארכה לנו השעה. ואין קץ לימי הרעה. דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועה שבעה:


מזמור שיר חנכת הבית לדוד: ארוממך אדני כי דליתני ולא שמחת איבי לי: אדני אלהי שועתי אליך ותרפאני: אדני העלית מן שאול נפשי חייתני מירדי בור: זמרו לאדני חסידיו והודו לזכר קדשו: כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבקר רנה: ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם: אדני ברצונך העמדתה להררי עז. הסתרת פניך הייתי נבהל: אליך אדני אקרא ואל אדני אתחנן: מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך: שמע אדני וחנני אדני היה עזר לי: הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה: למען יזמרך כבוד ולא ידם אדני אלהי לעולם אודך:

למנצח בנגינות מזמור שיר: אלהים יחננו ויברכנו. יאר פניו אתנו. סלה: לדעת בארץ דרכך. בכל גוים ישועתך: יודוך עמים אלהים. יודוך עמים כלם: ישמחו וירננו לאמים. כי תשפט עמים מישר. ולאמים בארץ תנחם סלה: יודוך עמים אלהים. יודוך עמים כלם: ארץ נתנה יבולה. יברכנו אלהים אלהינו: יברכנו אלהים. וייראו אותו כל אפסי ארץ:

רננו צדיקים באדני לישרים נאוה תהלה: הודו לאדני בכנור בנבל עשור זמרו לו: שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה: כי ישר דבר אדני וכל מעשהו באמונה: אהב צדקה ומשפט חסד אדני מלאה הארץ: בדבר אדני שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם: כנס כנד מי הים נתן באוצרות תהומות: ייראו מאדני כל הארץ ממנו יגורו כל ישבי תבל: כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד: אדני הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים: עצת אדני לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר: אשרי הגוי אשר אדני אלהיו העם בחר לנחלה לו: משמים הביט אדני ראה את כל בני האדם: ממכון שבתו השגיח אל כל ישבי הארץ: היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם: אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח: שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט: הנה עין אדני אל יראיו למיחלים לחסדו: להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב: נפשנו חכתה לאדני עזרנו ומגננו הוא: כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו: יהי חסדך אדני עלינו כאשר יחלנו לך:

אומרים אנא בכח שבעה פעמים:
אנא בכח גדלת ימינך תתיר צרורה. אב"ג ית"ץ:
קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא. קר"ע שט"ן:
נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם. נג"ד יכ"ש:
ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם. בט"ר צת"ג:
חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך. חק"ב טנ"ע:
יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדשתך. יג"ל פז"ק:
שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. שק"ו צי"ת:
ואומרים בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

ויאמר "ויהי נועם" ו "יושב בסתר שבע פעמים:
ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן: אמר לאדני מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו: כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות: באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו: לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם: מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים: יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש: רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה: כי אתה אדני מחסי עליון שמת מעונך: לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך: כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך: על כפים ישאונך פן תגוף באבן רגלך: על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי: יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו: ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי:

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד: כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו: כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה אדני את הברכה חיים עד העולם:

חגים ומועדים.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
יצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר