מאמרים וראיונות

שבח נותנים לרבינו מגדולי ישראל

חסידות ברסלב | מערכת האתר | ו' תמוז התשע"ה | 3883 | 0 | |

שבח נותנים לרבינו מגדולי ישראל

מה שאמרו גדולי הצדיקים על רבינו נחמן מברסלב זיע"א:

 • רבי אברהם מקאליסק: "קדוש יאמר לו.. אתו חכמה ודעת אלוקים השכל... היושב בחדרי לבי.."
   
 • רבי אברהם חיים מזלאטשוב בעל "אורח לחיים": "אדם הגדול בענקים... ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו.. הרב הגדול.. נר הקדוש.. מופת הדור.."
   
 • בעל ה"חזון איש": "אור האורות של האמת".. וסיפר הרבן בן ציון אפטר שה"חזון איש" דיבר עימו מדי פעם על כוחו וגדולתו של רביז"ל.. ובכל פעם נהג לומר לו: "נו, אמור עוד איזה תורה מהרבי".
   
 • רבי אברהם מרדכי אלטר האדמו"ר מגור, לאחר שסיים "סדר" ליל הפסח נהג ללמוד בלקוטי מוהר"ן.
   
 • רבי אהרן מבעלזא: "מעלתו של ספר זה (ליקו"מ) גבוה עד מאד.. הם (חסידי ברסלב) יהודים כשרים".
   
 • רבי אורי מסטרליסק, בשעה שאמר תורה על שולחנו הטהור אמר לעצמו: "אורי אורי איך תוכל (לומר) דברי תורה כשהליקוטי מוהר"ן ישנו בעולם.."
   
 • הרב יצחק גלבך היה תלמיד ישיבת ברנוביץ של הגאון רבי אלחנן (תלמיד החפץ חיים). וסיפר שרבי אלחנן היה מעריץ את תלמידיו שהתקרבו לרבינו נחמן מברסלב.
   
 • רבי אליהו לאפיאן (על ספרי רביז"ל): "הן אלו הם ספרי מוסר האמיתיים."
   
 • רבי אליהו קלאצקין מלובלין: "לשבח את רבינו במעלת החכמה אין בזה אלא אפס קצהו כפי ערכו הנעלה והנשגב."
   
 • הרב דסלר ה"מכתב מאליהו", מביא בספריו הרבה מדברי רביז"ל. ובמכתב לבניו הוא מעוררם שילמדו בספרי רביז"ל כדי שיזכו ליראת שמים.
   
 • רבי אלעזר שולביץ (ראש ישיבת לאמז'א): "מי שמחפש אמת, בסוף מגיע לברסלב".
   
 • רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד ה"מטה אפרים": "איש קדוש מבין חידות.. יודע תעלומות חכמה ושושן סודות.. מפענח נעלמים.. מגלה רזים במקרא בתלמוד באגדות..ודבריו עומדים ברומו של עולם".
   
 • רבי ברוך ממעז'בוז': "כפות רגליו גבוהים ונעלים יותר מראשם של אלו שדברו עליו"...
   
 • רבי ברוך סורוצקין (ראש ישיבת טלז): "חסידי ברסלב המה החסידים האמיתיים"...
   
 • רבי דוב ויידנפעלד הגאון מטשעבין: "רבינו היה העילוי של הרבי'ס" (האדמו"רים).
   
 • רבי דוד שפארבער אב"ד בראשוו: "בליקוטי הלכות (למוהרנ"ת) טמונים כל ספרי החסידות"..
   
 • רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליא: "הוא היה קדוש ישראל".
   
 • רבי דוד משה צ'ורטקוב: "ה"לקוטי תפילות" שלו היה עבה מרוב דמעות"...
   
 • רבי חיים מצאנז ה"דברי חיים" על הלקו"מ: "הספר שלי עבור שבת.. עוד אמר היום אין חסידות ואם בכל זאת אתה מחפש איזה חסידות לך לחסידי ברסלב".
   
 • האדמו"ר בעל "צמח צדיק" אמר: "אצל אבא (היינו אבי חיים מקאסוב בעל ה"תורת חיים") לא ירד ספר ליקו"מ מעל שולחנו"...
   
 • רבי חיים מקראסני תלמיד הבעש"ט: "את העקשנות דקדושה ראו עליו (על רביז"ל) כבר בימי ינקותו"..
   
 • רבי חיים סינוואני (מרבני תימן) הלומד בספריו (של רביז"ל) יווכח לראות שהמוסר שם הינו גדול ועצום ומפלח כחץ לבבות.. (והיה רבי חיים נוהג בשנותיו האחרונות לחלק לתלמידיו ספרי רביז"ל).
   
 • רבי חיים פאלאג'י הרבה לצטט מספרי רביז"ל וכן את ה"תיקון הכללי".
   
 • רבי חיים שמואלביץ (ראש ישיבת מיר): "על ידי זה (ספר ליקו"מ) נפתח המוח".. ואמר: אנו עוסקים להקשות ולתרץ תוס'. והם (חסידי ברסלב) עוסקים בעבודה תמידית של "ליראה את ה' ולאהבה אותו כל הימים".
   
 • רבי אלעזר שפירא ממונקאטש ה"מנחת אלעזר" אמר: "כשכל העולם יתחילו ללמוד ולעיין בסיפורי מעשיות" (לרביז"ל) יבוא משיח צדקנו. וציוה להדפיס ספר "השתפכות הנפש".
   
 • רבי חיים מאיר האגער ויזניץ ה"אמרי חיים", הספר ליקו"מ לא ירד מעל שולחנו ואמר: "זה ספר (סיפורי מעשיות) של הקבלה"..
   
 • רבי חנוך העניך מרדז'ין בעל התכלת אמר: "רבי נחמן, למה לא יחלקו עליכם שהרי לקטנים אתם מראים שהם קרובים להשם יתברך. ואילו לגדולים אתם מראים שהם עדיין רחוקים.. ובודאי הם יחלקו עליכם".
   
 • רבי יהודה הורוביץ מדזיקוב שלח את תלמידיו אל חסידי ברסלב כדי שישמעו כיצד אומרים שם "למנצח מזמור" ו"מן המיצר" וכו' שקודם התקיעות.
   
 • רבי יהודה הורוביץ מסטעשטין: "הם (חסידי ברסלב) החסידים האמיתיים".
   
 • רבי יהודה צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף" סיפר על סטודנט שמילא פיו צחוק עם חבריו כשהראה להם מה שכתב רביז"ל ש"מי שיסתכל בספר הזה (ליקו"מ) בעין האמת בודאי יהיו נפתחין אצלו כל גידי קשיות לבו ויהיה נעשה בעל תשובה גמור" ואותו סטודנט אמר לחבריו מבטיח אני לכם שאפילו שאתעמק בכל הספרים שלו, כדי להוציא עבודה יפה ולקבל ציון טוב - לא אחזור בתשובה לעולם. ואכן הלה למד והעמיק בספרי רביז"ל ולאט לאט שינה דרכיו עד שנהיה בעל תשובה ועזב את האוניברסיטה. וסיים הרב צדקה את דבריו ואמר: "רואים אתם מה גדול כוחו של רבי נחמן מברסלב"!
   
 • רבי יהודה לייב ה"שפת אמת" לפני פטירתו ביקש שיקריאו לפניו מספורי מעשיות לרביז"ל. ואמר כי בסיפור האחרון מרומזת הגאולה.
   
 • רבי יואל טייטלבאום מסאטמר: "רבי נחמן חזה ברוח קדשו את נסיונות דורינו בעניני אמונה.. ובזמננו אי אפשר להתחזק כי אם בספרי קודש אלו... כי בהם נמצאת האמונה האמיתיית". ואמר: "אי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד ספרי מוהר"ן מברסלב". ואמר: "בעל הליקוטי מוהר"ן היה מזוכך לגמרי לכן היה אצלו בחינת 'ויקנאו בו אחיו' הנאמר ביוסף הצדיק". ופעם התבטא "רואים אצל האדמו"ר מברסלב יותר רוח הקודש מאשר אצל שאר הצדיקים.. ובאחת השבתות אמר: "מי יכול לחזקנו?! רק רבי נחמן יוכל לחזקנו במצב כזה".
   
 • רבי יחיאל יהושע מביאלה: "הוא (רביז"ל) הרבי לדור הזה".
   
 • רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין: "הרב המאור הגדול... איש קדוש... מופת הדור".. ועל הספר ליקו"מ התבטא: "הדברים מאליהם יעידון ויגידון דברי אמת לאמיתו.. דברי אלוקים חיים".
   
 • רבי יעקב ישראל קנייבסקי הסטפיילר: "ספר זה (ליקו"מ) מעורר אותי ליראת שמים. ואני רואה כי ביום שאיני לומד בספר זה חש אני חסרון ביראת שמים".
   
 • רבי יצחק מווארקי כשהביאו לו ספר ליקו"מ נתמלא שמחה עצומה ולבש השטריימל ויצא לקבל הספר "והיה אצלו כמו שמחת תורה".
   
 • רבי יצחק מאיר מגור ה"חידושי הרי"ם" לקח את הספר סיפורי מעשיות והתעמק בו וכשהגיע לסיפור שבע הקבצנים אמר: "עד כאן עוד הבנתי משהו הלאה איני יודע כבר כלום"..
   
 • רבי ירוחם ליבוביץ ה"חכמה ומוסר": "ספרי ברסלב הם אש ממש".
   
 • רבי ישראל אבו חצירא: "הצדיקים הללו יוציאו את השכינה מהגלות"..
   
 • עוד סיפר ה"בבא סאלי" כי בנו האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא נגלה אליו בחלום ואמר לאביו: "כל הצדיקים פה בשמים הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן".
   
 • רבי ישראל אלתר מגור ה"בית ישראל": "בכל מקום שהם (חסידי ברסלב) הולכים רבם איתם, הם חיים ומחיים"..
   
 • רבי ישראל מקוזניץ ה"עבודת ישראל": "איש חי רב פעלים מקבציאל המאור הגדול.. גדול מרבן שמו".. (ועל ספר ליקו"מ) "דברי נפלאים.. ונורא הוא סביביו.. דברים ערבים נעימים.. חדודים עמוקים מאד.. איש לפי ערכו.. להם דומיה תהילה.. יקרים מפז ומפנינים.. וראויים להכניסם לפני ולפנים.."
   
 • רבי ישראל מאיר ה"חפץ חיים" אמר לאחד מתלמידיו: "אם הנך חפץ להתקרב לחסידות תתקרב לחסידי ברסלב היות והם שומרים את השו"ע, ומקיימים את הכתוב בו".
   
 • ובנו של הח"ח נהג להתפלל עם חסידי ברסלב בווארשא.
   
 • רבי יששכר דוב מודיסלאוו: "רואים בעיניים שמכל החסידויות - חסידי ברסלב נשארו אורגינאל כמו שהיה בימי יסוד החסידות" פעם שר דקות ארוכות את הניגון של חסידי ברסלב "אם אין אני לי מי לי" בהתעוררות רבה ולאחר מכן אמר: "כפי שפלות הדור צריך כל אחד להיות ברסלבר חסיד".
   
 • רבי לוי יצחק מברדיטשוב רבן של כל ישראל אמר לתלמידיו: "תאמין לי אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש רבי נחמן מברסלב".. עוד אמר: "איפה שיש משהו אמיתי וטוב חטף אותו רבי נחמן".
   
 • רבי מאיר אבוחצירא על שולחנו היו מונחים ספרי רביז"ל תמיד. פעם נתן לבתו את הספר "ליקוטי עצות" ואמר לה: "כשתהיי זקוקה לעצה בכל ענין שהוא הביטי בספר הזה"...
   
 • רבי נחום מצ'רנוביל (היה תלמיד הבעש"ט) ה"מאור עינים": "הוא יפה עינים" ופעם כשראה את רביז"ל בימי נעוריו נבהל מעוצם היראה שהיה על פניו (של רביז"ל) ואמר ש"הכתוב "למען תהיה יראתו על פניכם" זה רואים אצלו בחוש".
   
 • רבי משה מרדכי מלעלוב: "בדף אחד מליקו"מ יש תמצית של הרבה דפים מספרי חב"ד". ואמר על מוהרנ"ת: "הוא היה בעל המוח הגדול ביותר בחסידות".
   
 • רבי צבי אריה מאליק, תלמיד המגיד הגדול: "אני ראיתיו ולא היה לי בו שום השגה... וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו.. ומן המעט הוא לומר עליו "ויחכם מכל האדם".
   
 • רבי צדוק הכהן מלובלין כידוע כתב ביאורים לספר המידות של רביז"ל. ואמר: "הספר הזה הוא חיותי".
   
 • רבי שלום מושקוביץ משאץ: "כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש (של רביז"ל) הוא עמוק עמוק מאד מאד.. מלא חכמה ומוסר ועצות נפלאות ונוראות לתכלית האדם עלי אדמות".
   
 • רבי שלמה מזוויל סיפר שאביו הקדוש בא אליו בחלום ואמר לו: "בעולם העליון כשבא חסיד ברסלב נעשה רעש גדול. והם חשובים שם מאד".. וביקש שידוך לנכדו עם איזה חסיד ברסלב.
   
 • רבי שמעון, המשגיח דישיבת חכמי לובלין: "ליקוטי מוהר"ן הוא פירוש על התיקוני הזוהר". ואמר: "רבי נחמן מברסלב היה אדם גדול נורא מאד".
   
 • רבי שמעון בצלאל אב"ד טארנא: "אור המאיר לארץ ולדרים.. פאר מקדושים.. משמח אלוקים ואנשים.."
   
 • רבי שניאור זלמן בעל ה"תניא": "אדם גדול מאד.. גבור מלחמה"..

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר