התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

ליקוטי עצות

פורום חסידות ברסלב - רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שמחה ואמונה רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זיע"א.

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:23

כעס

מי ששומר את עצמו מכעס, שונאיו אינם שולטים עליו:
גם ישכן בביתו, לא ידורו אחרים במקומו:
על ידי הכעס נתבזה:
לא תרתח ולא תחטא:
הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו כועס ולמי שאינו מעמיד על מדותיו:
כעס אחר אכילה מזיק מאד:
סגלה לכעס, שיאכל פת שחרית:

מי שהוא כעסן, ידר נדר וישלם תכף, על ידי זה יבטל ממנו הכעס:
כשלא יהיה לך כעס, על ידי זה תוכל בהסתכלותך להכניע בעלי גאוה:
מי שמשבר את מדת הכעס, יזכה לשם טוב
לפעמים בא כעס על ידי משא כבדה:
על ידי אכילה נסתלק הכעס:
על ידי צדקה נתבטל הכעס:
מי ששומר מלעבר על לא תחמד על ידי זה נצול מכעס ומגאוה ומחסרון אמונה

הבאה על ידי כעס וגאוה.
צריך לשבר את הכעס ברחמנות, הינו כשבא לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות, רק אדרבא יתגבר אז ברחמנות גדול על זה שרוצה לכעס וימתיק הכעס ברחמנות. ועל ידי זה זוכין לקבל מהצדיק ולתפס במחשבתו את התכלית, שהוא שעשוע עולם הבא, ובכל דבר שבעולם יוכל להסתכל על התכלית האחרון ולהשיגו
כפי שרשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק וכן טבילת מקוה מבטל הכעס, כי על ידי טבילת מקוה נמשך דעת
תקון לכעס הוא תענית, וזה עקר מעלת התענית. על כן ביום התענית מתגרה הבעל דבר באדם ומזמין לו כעס, כדי לקלקל את התענית. על כן צריך שמירה יתרה לזה, לשמר את עצמו מאש של הכעס ביום התענית, כי עקר מעלת התענית הוא מה שמכניע את הכעס.

על ידי אכילת שבת נכנע ונתבטל הכעס כשמתגבר ומשבר הכעס, על ידי זה נעשה ונמשך בחינת רוחו של משיח, ונחשב כאלו על ידו נתהוה ונברא כל העולם ומלואו, וזוכה לפרנסה ולהתפלל לה' לבדו בלי פניות בשביל בני אדם, חס ושלום, וזוכה להוציא מכח אל הפעל כל המצות וכל הדברים שבקדשה שצריך לעשות על ידי קדשת ארץ ישראל זוכין לשבר בשלמות הכעס והעצבות והעצלות. על כן צריכין לבקש מאד מהשם יתברך שיזכה לבוא לארץ ישראל מהרה, כי על ידי קדשת ארץ ישראל זוכין לבחינת אריכת אפים, דהינו שיאריך אפו על כל מה שעובר עליו, ולא יכעס ולא יקפיד על שום אדם, אפילו אם עשה כנגדו מה שעשה.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:25

למוד

מי שעושה תענוג לאב ומשמח אותו, על ידי זה יהיה לו חשק ואהבה ללמד:
מה יעשה אדם ויחכם? ירבה בישיבה וימעט בסחורה ויבקש רחמים, כי הא בלא הא לא סגי:
הלומד בקול רם מאריך ימים, ותלמודו מתקים בידו:
מי שאין בו גסות, תלמודו מתקים בידו:

גם מי שמלמד לאחרים:
על ידי קדשה זוכה לבינה:
שלשה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליהן בכל יום. ואחד מהם, על מי שאפשר לו
לעסק בתורה ואינו עוסק:
על ידי בינה זוכה לתשובה:

אסור ללמד את הרשע דבר פלא:
תועלת גדול ללמד אצל נהרות:
העוסק בתורה בלילה, כאלו עוסק בעבודה:
העוסק בהלכות עבודה, כאלו נבנה בית המקדש בימיו:
הלומד ואינו חוזר, דומה לזורע ואינו קוצר

החוזר תלמודו, התורה מבקשת מאת השם יתברך, שיגלה לו טעמי התורה וסתריה
המלמד בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאלו עשאו וכאלו עשאה לדברי תורה
וכאלו עשאו לעצמו:
התעוררות בבקר ללמד, מסגל לחוש השמיעה:
על ידי תורה תזכה לשלום:

לאו בכל מקום אדם זוכה לסגל תורה ומעשים טובים, בשביל זה הקדוש ברוך
הוא מסבב סבובים, שיצא זה האדם ממקום הזה למקום אחר:
על ידי תורה בא לאמונה, ועל ידי אמונה בא לקדוש השם:
על ידי למוד בפה מלא בא זכירה.

לשון חכמים מביא עשר.
על ידי למוד התורה נתקבלים כל התפלות וכל הבקשות, והחן וחשיבות של
ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין בגשמיות ורוחניות.

על ידי שמתיגע בתורה עד שזוכה לידע אותה ולהבינה, על ידי זה הוא מרפא את נפשו ומעלה אותה למקום שרשה, וממתיק כל הדינים, והוא נוטע אילנא דחיי לעילא דכולא אסוותא, גם הוא מקים ומחדש כל העולמות ומגלה כבודו יתברך בעולם, שזה עקר התכלית של כל עבודת האדם, כדי שיתגדל כבודו יתברך שמו צריך האדם לחטף ולגזל עתים לתורה מתוך הטרדא והעסק. כי אפלו מי שיש לו עסקים וטרדות רבות, אף על פי כן אי אפשר שלא יוכל לחטף ולגזל לעצמו איזה שעה ביום לעסק בתורה יש נעימות בהתורה, וזהו העקר לזכות להרגיש המתיקות והנעימות שיש בהתורה, וזה זוכין על ידי תקון הכבוד שלא יקבל שום כבוד לעצמו, רק כל הכבוד יעלה להשם יתברך. גם על ידי מצות צדקה בפרט צדקה לארץ ישראל, על ידי זה זוכין לינק ולקבל ממחין של ארץ ישראל, ששם עקר נעימת המחין נעימת התורה.

אשרי הזוכה למחין של ארץ ישראל באמת, הוא יודע נעימת התורה כשלומד תורה באמת יכול לידע מהתורה עתידות התורה יש לה כח גדול להוציא את האדם אפלו מעברות, שאפלו מי שנלכד במה שנלכד רחמנא לצלן, אם יעשה לו חק קבוע וחיוב חזק ללמד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה, יזכה לצאת ממעשיו הרעים, על ידי גדל כח ועסק התורה הקדושה.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:26

לשון הרע

המספר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא אומר לשר של גיהנום: אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה.
ותקנתו יעסק בתורה וישפיל דעתו. גם על ידי זה לא יבוא לידי לשון הרע:

האי לשנא בישא, אף על גב דלקבולי לא מבעי, למיחש מיבעי.
מלשון הרע נצול על ידי אמת:
מתר לומר לשון הרע על בעל המחלקת:
מוציא שם רע על חברו, אין לו מחילה עולמית:
תקון ללשון הרע, אמירת הקטרת:
מי שאין אומר לשון הרע הוא מנצח.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:27

ליצנות

על ידי ליצנות הולך ונופל. גם בא למדת שקר ונע ונד ממקום למקום:
על ידי חנפה בא ליצנות:
על ידי ליצנות באים יסורים:
על ידי ליצנות, אין לו חכמה:
הליצנות היא מתעבת את האדם על הקדוש ברוך הוא ועל הבריות:
כל ליצנותא אסירא, חוץ מליצנותא דעבודה זרה:
מי ששומר את עצמו משחוק של התול בידוע שהוא איש אמת.

ישמר אדם את פיו מלומר אעשה העברה הזאת אפילו בדרך ליצנות כי הדבור מכריח אותו למעשה.
יש עכשו ספרים הרבה, וגם עתידין להיות עוד ספרים הרבה. ואסור להלעיג על שום אחד מהם, כי כלם נצרכים להעולם הליצנות הוא "שחוק הכסיל", ונתבטל על ידי תקון הברית בני אדם הם מונעים גדולים מאד. והעקר הוא הליצנות שלהם, שמונע מאד מן האמת, כידוע היטב למי שבקי בחכמות וליצנות שלהם. לא מבעיא חכמות וליצנות של קלי עולם ההולכים בדרכי המחקרים, שמתלוצצים הרבה מדת ישראל,כמפרסם, שזה מזיק ועוקר את האדם לגמרי רחמנא לצלן, אלא אפילו החכמות והליצנות של הנראין ככשרים וחסידים, ועושים ליצנות מכמה דברים שבקדשה, גם הם מזיקים הרבה ומרחיקים הרבה מאד מעבודת השם באמת.

ובכמה אפנים גרוע יותר הליצנות שלהם מהליצנות של הקלי עולם, כי מהקלים הנ"ל בורחים רב העולם, כי הכל יודעין שחכמת הפילוסופיא עוקרת את האדם משני עולמות ומורידין אותו לשאול תחתיות רחמנא לצלן; אבל זאת הליצנות והחכמות של הנראין ככשרים הנ"ל, אין האדם בורח מהם כל כך, מאחר שיוצאים מפי הכשרים קצת, והם מלבישים הכל בדרכי אמת, והכל מעשה בעל דבר. והולך בתם ילך בטח, ויברח מהם ומהמונם, ולא יסתכל על כל מיני חכמות וליצנות שלהם, וילך בתמימות ופשיטות בדרכי אבותינו אשר מעולם.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:29

מועדי ה' - ראש השנה

מי ששומע תקיעת שופר בראש השנה מאיש ירא וחרד, בודאי לא ידאג כל השנה מרעמים תקיעות ראש השנה הם בחינת התחדשות המחין, שהוא השכל והנשמה של כל אחד, שיזכה כל אחד לפי בחינתו להמשיך שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים על ידי תקיעת שופר נמתקין הדינים.

תקיעת שופר בראש השנה הוא בחינת התעוררות השנה, שמעוררין בני העולם מהשנה, שלא יבלו ימיהם בשנה, חס ושלום. ועל ידי שמעוררין אותם מהשנה נמשך הדבור בכח גדול, ועל ידי זה נמשך יראה גדולה, ועל ידי היראה נצולין מנאוף ומהבל היפי ומחן של שקר, וזוכין לאריכות ימים דקדושה, להאריך ולהרחיב כל יום מימי חייו שבא אחר כך בתוספות קדשה וטהרה, ועל ידי זה זוכין לעשירות גדול דקדושה, שעל ידו זוכין להתבוננות גדול מאד. וכל זה זוכין על ידי תקיעות שופר של ראש השנה אצל הצדיקי אמת שיודעין להמשיך כל התקונים האלה.

על ידי שנוסעין על ראש השנה לצדיקים אמתיים, על ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם, ואיך שיש איזה דין, הכל נמתקין על ידי זה, וזה צריכין בראש השנה, על כן נוסעין על ראש השנה דיקא. גם על ידי שבאין כמה נפשות ישראל להצדיק האמת על ראש השנה ונכללין יחד באהבה רבה, על ידי זה בא שמחה גדולה וחדוה רבה.

מה שהעולם נוסעים על ראש השנה לצדיקים - כי עקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי קדשת וטהרת המחשבות, ואי אפשר לטהר ולקדש המחשבה אלא על ידי התקשרות לצדיקים. וראש השנה היא מקור הדינים של כל השנה, וצריך לטהר את המחשבות כדי להמתיקם, בשביל זה נוסעין לצדיקים כדי לזכות לקדשת המחשבה בראש השנה צריכין להיות חכם, שישמר מחשבתו, שיחשב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו ויתן לנו שנה טובה וכו'. וצריכין להיות שמח בראש השנה, גם צריכין לבכות בראש השנה
בראש השנה ביום ראשון צריכין למעט בדבור מאד, ואדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר ערב ראש השנה - ראוי לתן על פדיון.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:30

יום הכפור

יום כפור הוא כלליות כל הימים, והוא מחיה כל הימים, והוא מכניע הלב לדבק כל הרצונות להשם יתברך לבד; ועל ידי זה נתבטל כל מיני מחלוקות בגשמיות ורוחניות ונעשה שלום, ועל ידי זה נמשך ששון ושמחה
מה שקורין מחרת יום כפור שם ה', כי אז אחר יום הכפורים הוא עקר הגדלת שמו יתברך, על ידי שביום כפור נתרצה השם יתברך לישראל וסולח להם עונותיהם, ועל ידי זה ממילא הם נצולים מכל הענשים ומכל הגזרות, שעל ידי זה עקר הגדלת שמו יתברך.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:31

שלש רגלים

על ידי השמחה בשלש רגלים זוכין לאור הפנים, ועל ידי זה מחיין את השכל דקדשה, שעל ידו באים להשגת אלקות סגלה להנצל מגדלות - לכבד את הימים טובים ולקבלם בשמחה וחדוה, ולענגם במאכל ומשתה וכסות כראוי כפי יכלתו על ידי כבוד שלש רגלים כראוי במאכל ומשתה ובגדים נאים כפי יכלתו, ובקדשת וטהרת המחשבה ובשמחה ובטוב לב, וכיוצא בזה שאר עניני קדשת ושמחת יום טוב, על ידי זה זוכין לדעת את השם ולהמשיך הדעת אל הלב, ועל ידי זה מתקנין שלש מדות רעות שהם עקר הכל, והם: תאות ממון ותאות משגל ותאות אכילה.

כי בכל רגל נתתקן מדה אחת משלש מדות הנ"ל, הינו בפסח נתתקן תאות ממון, בשבועות נתתקן תאות משגל, בסכות נתתקן תאות אכילה. על כן צריך לזהר מאד לכבד מאד את השלש רגלים, כדי לזכות לצאת מג' תאוות רעות הנ"ל, שכל עקר היהדות תלוי בתקון ג' תאוות אלו. ועל ידי זה זוכין להשפעת הנבואה, ולתפלה בשלמות, ולרפואה, ולהתנוצצות משיח וכו', עד שזוכה שתתקים ממשלתו על המלאכים, אשר בשביל זה נברא איש הישראלי, וזה עקר התכלית וסוף של ישראל יום טוב קדש קורא ומכריז ומגלה את הרצון, שהכל ברצונו יתברך ואין שום חיוב הטבעי כלל, כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם יתברך עמנו אותות נוראים שהם הפך הטבע: בפסח - יציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות; בשבועות - מתן תורה, שנתן את התורה באותות נוראות; בסכות - הקף ענני כבוד, שעל ידי כל אלו האותות והמופתים נוראים שעשה עמנו בכל השלש רגלים נתגלה שהכל ברצונו יתברך לבד ואין שום חיוב הטבע כלל.

אך צריכין להטות אזנו ולבו היטב לשמע קול הקריאה הקדושה הזאת, ועל ידי זה זוכין לשמחת יום טוב, כי כל אחד כפי מה שזוכה לשמע בלבו קול הקריאה הנ"ל של יום טוב, שהכל ברצונו יתברך לבד, כמו כן זוכה לשמחת יום טוב. וכל זה זוכין על ידי צדקה (עין 'צדקה'). על כן צריכין להרבות בצדקה קדם כל רגל, כדי לזכות על ידי זה לשמחת יום טוב בשלמות.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:32

סוכות

על ידי מצות סכה זוכין לטהרת הלב, ועל ידי זה זוכין לפרש שיחתו היטב לפני השם יתברך כראוי, לדבר בכל פעם דבורים חדשים שהם בחינת רוח הקדש סכה היא סגלה לבנים, ומצלת מריב ומחלקת, ונדחה השקר ומתגבר האמת, ונתגלה הרבי האמת שבדור, ועל ידי זה הכל יחזרו להשם יתברך אפלו אמות העולם לעבדו שכם אחד.

תפלה בכח וארץ ישראל ומצות סכה בחינה אחת, ותלויים זה בזה על ידי שמקימין מצות סכה כראוי, על ידי זה יכול לעסק בבנין ולא מזיק לו; כי העוסקין בבנין מזיק להם הבנין, ועל ידי מצות סכה נצולין מזה.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:33

חנוכה

על ידי מצות הדלקת נר חנכה ממשיכין על עצמו הדעת הקדוש, שהיא בחינת "שמן הטוב", שהיא בחינת זכרון, דהינו לזכר תמיד בעלמא דאתי בכלל ובפרט ימי חנכה הם ימי הודאה והלל, שזה עקר שעשוע עולם הבא. ועל ידי זה זוכין שיאיר האמת, דהינו להתפלל באמת וללמד תורה באמת מפי רב אמתי, ולעשות
שדוכים אמתיים, שכל זה הם ג' קוי האמת, והם מאירין לכל חלקי הדבור ומשלימין הדבור. ועל ידי זה זוכין להמשיך הקדשה והשמחה של שבת לששת ימי החל, שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט יתברך. וכל אלו התקונים נמשכין על ידי הדלקת נר חנכה ועל ידי הלל והודאה של חנכה - אשרי הזוכה לחנכה כזה, להמשיך
בו כל תקונים הנוראים האלו.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:33

פורים

על ידי שמחת פורים בהמחאת כף ורקודין, על ידי זה ממשיכין בחינת קבלת התורה בנגלה ונסתר, שהיא בחינת הארה נפלאה של מרדכי ואסתר, וזוכין לקים מצות ספירת העמר כראוי, ומכניעין קלפות המן עמלק, ימח שמם, ונתבטל הגאוה והעבודה זרה והכפירות, ונמשך אמונה גדולה וחכמה דקדשה וחיים ואריכות ימים,
וממתיקין כל הדינים ונתבטלין כל הגזרות מישראל פורים הוא הכנה לפסח - על ידי מצות של פורים זוכין להיות נשמרין מחמץ בפסח.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הקודםהבא

חזור אל חסידות ברסלב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־15 אורחים

cron