התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

ספר המידות

פורום חסידות ברסלב - רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שמחה ואמונה רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זיע"א.

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 09 יוני 2006, 00:13

עוד בטרם היותו רבי נחמן בגיל הבר מצוה חיבר את ספר המידות על סדר האותיות...

ליקוטים נפלאים אשר ליקט בימי ילדותו, כל אשר השיג יד חכמתו הגדולה, להבין דבר מתוך דבר, ואסף מכל ספרי קודש כל אשר מצא בהם מה שנוגע למוסר ולהנהגות ומדות ישרות, וכתבם אצלו לזכרון, הן מה שמבואר בדברי חז"ל איזה מעלה של מדה טובה, או להיפך גנותה של מדה רעה, הכל באשר לכל העתיקם על סדר א`-ב` אצל כל מדה ומדה והיפוכה, למען לכת בדרך טובים ואורחות צדיקים לשמור, ונוסף לזה השיגה חכמתו הרמה, הרבה דברים יקרים ונפלאים, אשר אינם מבוארים בפירוש בדברי חז"ל, אך ברוב עוצם השגתו הבין דבר מתוך דבר, והשיג חידושים יקרים בעניני המדות מתוך הפסוקים ומתוך דברי חז"ל, אשר אינם מבוארים בפירוש, כי אם ברמז למשכיל כמותו וכל זה חיבר קודם הבר-מצוה שלו.

ספר זה היה מאד חביב בעיניו, ורגיל היה לומר: זה עשה אותי ליהודי [תרגום מלשון המדוברת] וכונתו היתה שעל ידו זכה לתיקון המדות כראוי.

עוד בהיותו ילד קטן ניכר עליו כי נוצר לגדולות, וכבר בגיל שש גמר בדעתו לפרוש מתאוות העולם. סיגף עצמו שלא ליהנות מאכילתו, והיה בולע כשאכל מבלי ללעוס בכדי שלא יהנה מאכילתו, וכל מעשיו היו בהצנע לכת, ולשם כך הסתיר עצמו ועשה מעשי נערות, בכדי שלא יעמדו על טיבו. התמדתו בלימוד היתה עצומה, לא הסתפק בלימוד הרגיל של המלמד, אלא הוסיף לו כסף עבור כל דף נוסף שלמד עמו, מלבד שכר הלימוד שהיה מקבל המלמד מאביו.

ביתם במעז`יבוז היה בית ועד לצדיקים, שבבואם לציונו של הבעש"ט הק` היו גם באים לבקר בבית זה שבו התגורר הבעש"ט בחייו, ומאחר שהרבו לספר שבחיו וגודל עבודתו, היה הוא משים אזנו כאפרכסת, ומאזין לשיחות הצדיקים, ואף השתדל ללכת בעקבות זקינו הגדול, ולקיים עצותיו והדרכותיו כפי שקלט - למרות ילדותו - כשהוא מקפיד על הסתרת עבודתו מבני אדם. רגיל היה לרוץ מדי פעם להשתטח על ציון זקינו הבעש"ט, והיה רגיל ללכת שם באישון לילד, ולא עצרו הקור בלילות החורף, ושהה שם שעות רבות בבכי שיזכה להתקרב אל השי"ת, ולאחר מכן הלך לטבול במקוה למרות הקור העז, וסיפר בעצמו שהנהגות אלו התנהג בהיותו בגיל שש שנים.

רגיל היה לבכות הרבה על כל דבר שביקש מהשי"ת, וגילה פעם שבהיותו צאצא למלכות בית דוד, לכן רגיל הוא ללכת בלב נשבר ולבכות הרבה, כשם שדוד המלך ע"ה יסד את ספר תהלים שרובו הוא דברי כבושים היוצאים מלב נשבר, בהוסיפו כי גם דודו הרה"ק רבי ברוך ממעז`יבוז אינו רגיל בפנים שוחקות אלא בלב נשבר.

זריזות והתמדה

כאמור היה מתמיד עצום בלימודו, וכך רכש בקיאות בש"ס ופוסקים, זוה"ק ותיקוני זוהר, כתבי האריז"ל וכל ספרי המוסר, והעיד על עצמו ששקד על ה"ראשית חכמה" פעמים רבות ללא מספר, בקיאותו היתה מבהילה ומקיפה תנ"ך כלשונו, ארבעה חלקי שולחן ערוך ונושאי כליהם, והיה רגיל להורות לשומעי לקחו כשגדל על חובת הלימוד בהתמדה, באמרו שכל מה שזכה לדעת, היה הכל בגלל הזריזות וההתמדה, והיותו יגע בתורה ובעבודה במסירות נפש על כל פרט ופרט.

ספר המידות

עוד בטרם היותו לבר-מצוה חיבר את ספר המדות על סדר א`-ב` "ליקוטים נפלאים אשר ליקט בימי ילדותו, כל אשר השיג יד חכמתו הגדולה, להבין דבר מתוך דבר, ואסף מכל ספרי קודש כל אשר מצא בהם מה שנוגע למוסר ולהנהגות ומדות ישרות, וכתבם אצלו לזכרון, הן מה שמבואר בדברי חז"ל איזה מעלה של מדה טובה, או להיפך - גנותה של מדה רעה, הכל באשר לכל העתיקם על סדר א`-ב` אצל כל מדה ומדה והיפוכה, למען לכת בדרך טובים ואורחות צדיקים לשמור, ונוסף לזה השיגה חכמתו הרמה, הרבה דברים יקרים ונפלאים, אשר אינם מבוארים בפירוש בדברי חז"ל, אך ברוב עוצם השגתו הבין דבר מתוך דבר, והשיג חידושים יקרים בעניני המדות מתוך הפסוקים ומתוך דברי חז"ל, אשר אינם מבוארים בפירוש, כי אם ברמז למשכיל כמותו וכל זה חיבר קודם הבר-מצוה שלו" [מתוך הקדמת תלמידו הרה"צ רבי נתן מברסלב זצוק"ל לספר זה] ספר זה היה מאד חביב בעיניו, ורגיל היה לומר: זה עשה אותי ליהודי [תרגום מלשון המדוברת] וכונתו היתה שעל ידו זכה לתיקון המדות כראוי.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 10 יוני 2006, 21:20

צדיק

מי שמספר מעשיות מצדיקים, מזכירים לו צדקותיו.

הצדיק יכול לתת דבר, שלא בא לעולם.

הצדיק, כל מקום אשר תדרוך כף רגלו – הוא קונה.

מי שנתן עצה לצדיקים בעת התנגדות, מעשה ידיו קיימים, ואין מבטל אותם.

בשעה שמסתכל על הצדיק, יסתכל באימה, כדי שלא יענישו אותו מן השמים.

על ידי יראת שמים, משתוקק לב האדם לקרב את עצמו לצדיק.

על ידי ישיבה בשולחן הצדיק, נתבטלת המלחמה.

מי שהוא זייפן, לבסוף שיתחבר עם המתנגדים שחולקים על הצדיק.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 10 יוני 2006, 21:28

תפילה

המתפלל על חברו , והוא צריך לאותו דבר , הוא נענה תחילה...

*לעולם יקרים אדם תפילה לצרה.
*מי שמעביר על מידותיו תפילתו נשמעת.
*על ידי תפילה יכול לשנות את המזל.
*על ידי בטחון , הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו.

*כשהציבור מתפללים היא עת רצון.
*על כל הדברים , הן על דבר גדול הן על דבר קטן ,תתפלל.
*אל יתפלל אלא בבית שיש בו חלונות.
*על ידי צדקה בשתי ידיים תפילתו נשמעת.

*בשעת תפילה יפרוש כפיו כאילו מקבל איזה דבר.
*שבת וראש חודש יותר מסוגל להעלות התפילה.
*תפילה שהיא בדמעות היא נתקבלת.
*צריך להתפלל בשלום העיר אשר אתה דה בה.

*צריך אדם להתפלל על זרעו ולכל הבאים אחריו.
*אסור שאדם יהיה כפוי טובה בין לישראל בין לגוי.
*מי שמתפלל על ישראל , הקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו.
*החולה שמתפלל על עצמו בדמעות , בודאי שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו ויקבל תפילתו.

*מי שנדר איזהו נדר, אין מקבלין תפילתו עד שישלם את נדרו.
*מי שאין בו אמונה אין תפילתו נשמעת.
*כשתשמע חרפתך ותשתוק תזכה שיכנה הקדוש ברוך הוא בקשתך.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 15 יוני 2006, 22:11

בנים-

צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים. על ידי שמחת יום טוב ועל ידי הנחת תפילין כראוי תלד אשתו בנים זכרים.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 15 יוני 2006, 22:12

אכילה -


ממה שאתה אוכל תשייר, כדי שיחול ברכת השם במזונותיך. (מי שמעשר, מתעשר...)


העוסק בתורה ובגמילות חסדים, זוכה להבנה...
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 15 יוני 2006, 22:12

הכנסת אורחים

גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש והקבלת פני שכינה.

מי שאין מכניס אורחים, בזה מחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה.

הכנסת אורחים מזכה את האישה לבנים.

הכנסת אורחים כהכנסת שבת.

המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב תמידין
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 07 יולי 2006, 18:08

זרע בר קיימא

לפני 230 שנה נולד רבי נחמן מברסלב בן פיגא זצו`קל נכדו של הבעל שם טוב זצו`קל. בימי ילדותו רבי נחמן ליקט ואסף מכל ספרי קודש את כל מה שנוגע למוסר והנהגות ולמידות ישרות וכתבם אצלו לזיכרון. ברבות הימים ציוה לתלמידו רבי נתן זצו`קל להעתיק ולכתוב בספר את כל מה שליקט. חיבור זה נקרא ספר המידות, וממנו לוקטו הסגולות הבאות:

מאגינט סגולה לבנים.
מה יעשה אדם ויהיו לו בנים: יפזר מעותיו לעניים.
מי שאין לו בנים יהא רגיל בשמן. שינוי מקום גורם לבנים.
דגים קטנים מפרין ומרבין.
סגולה לעקרה, שתתלה על צווארה מפתח של הבית עלמין.
על ידי צדקה זוכים לבנים.
סגולה להריון: שתשא אצלה עץ קטן שעל קבר הצדיק.
הא הנעשה מכסף, מסוגל לפרייה ורבייה.
אמירת המעמדות טוב לבנים.
השיחה שאדם משיח בינו לבין קונו, השיחה הזאת נעשית אח"כ גאולה וישועה לבניו.
מי שאינו אומר שקר, הקב"ה מושיע לו בעת צרתו, גם בנים יהיו לו. הכנסת אורחים מזכה את האישה בבנים.
אישה שאינה יכולה להתעבר, תביט על הסכין של מילה אחר המילה.
אישה ששנואין מעשי רשעים בעיניה, על ידי זה נפקדת.
השירות והשתבחות שאומרין קודם אור היום, הוא סגולה לבנים.
סגולה לבנים, להקטין את עצמו.
אכילת בשר בהמה דקה ושתיית זמן זית סגולה להריון.
דריכת הקשת בל"ג בעומר הוא סגולה לבנים. גם התפילה שמתפללין לפני בעמוד בנגינה הוא סגולה לבנים.
מי שרודף שלום על ידי זה יזכה לראות בנים לבניו.
מי שהצדיק נעשה באכסניה אצלו, נתברך בבנים. העוסק בתורה ובגמילות חסדים, זוכה להרבה לבנים.
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות של צדיקים אמיתיים מסוגלים לפקידת עקרות.

סגולה לזרע של קימא שיאמרו שניהם האיש ואשתו פרשת "ובראשי חודשכם" (ליקוטי מוהר"ן כ"א)

וכמובן לקרוא את התיקון הכללי.

נ נח נחמ נחמן מאומן
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!


חזור אל חסידות ברסלב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־10 אורחים

cron