מאגר ספרי קודש

שיחה ל'

(הקודם) « שיחה כט'
» שיחה לא' (הבא)

על המבלים זמן בשביל נקיות ומאריכין בבית~הכסא הקפיד מאד מאד והתלוצץ מאותן האנשים מאד והאריך הרבה בענין זה. והכלל כי לא נתנה תורה למלאכי השרת (ברכות כה:), ואין צריך להחמיר יותר מן הדין ועל~פי הדין האסור הוא רק כשנצרך לנקביו ממש כמו שכתוב בגמרא (שם כג.): הנצרך לנקביו אל יתפלל, הנצרך דיקא. ואפלו כשהוא נצרך לנקביו ממש יש גם~כן דינים בזה בדיעבד ובשעת הדחק כמובא בשלחן~ערוך סימן צ"ב עין שם במגן~אברהם שהרי"ף מתיר לכתחלה ביכול לעמד עצמו עד פרסה וכו'. נמצא שעל~כל~פנים כשאינו נצרך לנקביו ממש אין צריך להחמיר ולבטל עצמו מתורה ותפלה בחנם מחמת חששות וחמרות יתרות ושגעון בעלמא. רק טוב להתפלל בבקר תכף אחר עמידתו ממטתו. אם אפשר בקל לפנות אפשר ואם לאו לאו ויתפלל כך. ואפלו אם חושש במעיו לא ישגיח ולא יסתכל על זה כלל. גם אין צריכין להאריך בבית~הכסא כי הוא מזיק מאד לבריאות הגוף וכמה חלאים באים מזה בפרט בבית~הכסא שלנו שצריכים להיות תולה בהם והתולה בבית~הכסא מזיק מאד מאד בפרט החלי הידוע שקורין "מורידין" ד בא מזה מאד, רחמנא לצלן. על~כן צריכין לזהר מאד מלהאריך בבית~הכסא. ואין לחפש אחר חמרות ומרה שחורה בזה, כי לא נאמר כלל בדורות הללו. והוא עצמו היה גם~כן בזאת הטעות מקדם והיה עושה דברים זרים מאד בשביל נקיות וכמעט שבא לידי סכנה על~ידי זה וגם לא נמלט מחלאים רחמנא לצלן על~ידי זה. ועתה הוא יודע ואומר שהכל שגעון וחלילה לבלות זמן היקר על זה. ובאמת אי אפשר בשום אפן שיהיה הגוף נקי לגמרי ולא ישאר בתוכו כלום כי הלא אפלו מי שמתענה משבת לשבת הוא צריך לנקביו גם בסוף השבוע אף~על~פי שלא אכל מקדם כמה ימים, כי בהכרח שישאר קצת בהגוף. ואמר שדבר גדול הוא אצלו שדבר מענין זה כי יוצא מזה דבר גדול מאד דהינו שלא לבלות זמן בשביל זה ושלא להאריך שם. ואפלו אם לפעמים הוא מכרח להאריך טוב לצאת ולחזר מלישב הרבה שם:

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר