מאגר ספרי קודש

ח' חשון בכלל שאר לאוין

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת

38 יום

ח' חשון

ככלל שאר לאוין


כמו איסור איסור אחר מן התורה ,אין אדם יכול להצדיק עצמו בדברו לשון הרע בגלל צורך אישי או צורך מעשי .על כל איש מישראל להיות מוכן להפסיד את נוחותו , את מעמדו החברתי ואפילו את פרנסתו ולא לעבוד על איסור מן התורה אין צריך לומר שאסור לדבר לשון הרע כדי לזכות בידידות או להרשים את הזולת,

אסור להיכנע ללחץ חברתי ולהיגרר לרכילות בדיוק כשם שלא מתפשרים על עניני כשרות בגלל לחץ חברתי ,

אסור להענות לדרישתו של מעביד לגלות מידע שהוא בגדר לשון הרע -גם אם משמעמות הדבר הפסד המישרה ,

בדומה לכך ,המצווה כבד את אביך את אימך אינה מצדיקה דיבור לשון הרע, על האדם לסרב -מתוך כבוד ומורא - להפצרות מי מהוריו המבקש לשמוע ממנו דבר שיש בו משום גנות ,או נזק לזולת ,


" לאהוב שלום ולרדוף שלום ,,, זו היא מהדברים שאדםאוכל פרותיהן בעוה"ז והקרן קימת לו לעוה"ב"

ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ח' חשון


איזהו בן עולם הבא ....

ומצווה זו היא מהדברים שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה ,והקרן קיימת לו לעולם הבא ,כדאיתא בפרק א' דפאה ,ונוכל לראות את גודל ענינה גם -כן ממאי דאמרינן בתענית {כב ,א :רבי ברוקה חוזאה הוה קאי בשוקא דבי לפט {שם מקום } אתא אליהו זכור לטוב, אתחזא לה ,אמר לה: מי איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי {פרוש ,שיהיה מזומן לחיי עולם הבא}:? אמר לה :ליבא אדהבי והבי אתא ההוא נברא וכו' ,
אדהבי והכי אותו תרי אחרינא ,אמר לה : הני נמי בני עלמא דאתי נינתו אמר להו : מאי עוביכו? אמרו לה : אנשי בדיחי אגן {שמחים ומשמחים בני-אדם }: כי הזינן אנש דעציבא דעתה מבדחינן לה {כי גם זוהי מצווה גדולה ,להפיג לאדם מצערו ודאגותיו , ובכלל "ואהבת לרעך כמוך " הוא ועושה בזה נחת -רוח גדול להקדוש -ברוך -הוא כמו מי שיש לו בן בעיר אחרת ,אשר הוא מלא דאגות ויסורין , בודאי האב משתוקק שימצא שם על -כל פנים איזה איש שינחם אותו וידבר על לבו לחזקו ולסעדו ,שלא יחלה מרוב דאגותיו - ובנים אנו לה' אלקינו , וכמו שמשלו חז"ל , {ב"ב י,א } דבר זה גופא לענין צדקה } אי נמי כי חזינן בי תרי דאית להו תגרא בהרי הדדי ,טרחינן ,ועבדינן להו שלמא בהרי הדדי,
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר