מאגר ספרי קודש

ה' חשון שבח הבא לידי הפסד

בס"ד


ספר חפץ חיים

35 יום

ה' חשון

אבק לשון הרע

שבח הבא לידי הפסד

גם דברי שבח מובהקים עלולים לפעמים להחשב בגדר אבק לשון הרע , אסור לפרסם ברבים את נדיבותו של פלוני או את גודל הכנסת האורחים בביתו אם על ידיד כך ייטפלו אליו אנשים רעים כדי לנצלו והדבר יגרום לו הפסד כספי או עגמת נפש ," נר ביתו וקידוש היום ,נר ביתו עדיף משום שלום ביתו"ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ה' חשון מחזור א'

בואו וראו כמה גדול כוח השלום ,שבתחלת בריתו של עולם נתעסק הקדוש -ברוך -הוא לבראו בדבר של שלום ,שנאמר {בראשית א , מה ,ז}: "ויאמר אלוקים יהי אור " ומנין שהאור שלום ? שנאמר {ישעיה ז"ל {שבת כג ,כ }: נר ,ביתו ,וקדוש היום - נר ביתו עדיף , משום שלום ביתו ולא עוד , שהרבה תקנות תקנו חכמינו ז"ל משום דרכי שלום ,שכך אמרו חכמינו ז"ל בגטין ,דף נט {עמוד א },:אלו דברים אמרו משום דרכי שלום: כהן קורא ראשון ,ואחריו לוי, ואחריו ישראל ,מפני דרכי שלום ,מערבין בבית שלום ,וכן הוא אומר {משלי ג ,יז }: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ",ואמרו חכמינו ז"ל באגדה {במ"ר טו ,יג בחלקו ??}: י"ג דברים חבכן הקדוש -ברוך -הוא , ומכולם לא כפל אלא שלום ,ואלו הן :כוהנים ולויים וישראלים ,סנהדרין והבכורות ,ותרומת המשכן והקרבנות ,ושמן המשחה, וארץ -ישראל , ירושלים ובית -המקדש ,ומלכות בית דוד ,והכסף והזהב , והכונים - "וכהנו לי "{ שמות כח ,מא} הלויים - "ולקחת את הלוים לי " {במדבר ג מא}, ישראל - "ואתם תיהו לי וגו'" {שמות יט ,ו} סנהדרין - "אספה לי שבעים וגו' " {במדבר יא ,טז} הבכורות - "קדוש לי "{שמות יג ,כ }, התרומות -"ויקחו לי תרומה " {שם כה , כ }, הקרבנות - "תשמרו להקריב לי " {במדבר כח ,ב } שמן המשחה , - שנאמר {שמות ל ,לא } "שמן משחת קודש יהיה זה לי ", בית -המקדש - "הוא יבנה ליבית " {דהי"א יז , יב } , מלכות בית דוד - "כי ראיתי בבניו לימלך " {ש"א טז,א}, הכסף - "לי הכסף ולי הזהב " {חגי ב , ח }, ומכולם לא כפל אלא השלום ,שנאמר {ישעיהו כז ,ה}: "או יחזק במעזי יעשה שלום לי ,שלום יעשה לי ",
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר